×

Forfremmelsesrådet

Opdateret 15. december 2014

Forfremmelsesrådets opgave

Forfremmelsesrådet rådgiver Sundhedsstyrelsen i sager, der handler om bevillinger til at drive apotek og om ansættelse af sygehusapotekere.

Rådets opgave er at udtale sig om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet til at drive et apotek.

Arbejdet i Forfremmelsesrådet er delt op i:

  1. bevilling til at drive apotek (varetages af 3 rådgivende konsulenter, der er indstillet af Pharmadanmark, Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening) 
  2. ansættelse af sygehusapotekere (varetages af 3 rådgivende konsulenter, der er indstillet af Pharmadanmark, Farmakonomforeningen og sygehusapoteksejerne i forening).

Medlemmer

Forfremmelsesrådet består af 4 konsulenter:

Medlemsperiode

3 af forfremmelseskonsulenterne bliver udpeget for 3 år ad gangen med mulighed for at blive genudpeget én gang (indstilles af Pharmadanmark, Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening).

Den 4. konsulent udpeges for 4 år ad gangen (indstilles af sygehusapoteksejerne).

Antal møder

Antallet af møder varierer:
 
  • De 3 rådgivende konsulenter, som varetager bevillinger til at drive apotek, mødes med Sundhedsstyrelsen, når der skal behandles ansøgninger til ledige apoteksbevillinger. Møderne bliver normalt holdt i Sundhedsstyrelsen.
  • De 3 rådgivende konsulenter, som rådgiver Sundhedsstyrelsen, når der skal ansættes en sygehusapoteker, giver Sundhedsstyrelsen deres skriftlige vurdering.

Baggrund for sammensætning af faggrupper/interesser i nævnet

Sammensætningen af konsulenterne i Forfremmelsesrådet afspejler de faggrupper, der typisk arbejder på et apotek. Det skal sikre, at Sundhedsstyrelsen kan supplere sit kendskab til ansøgeren med viden udefra i forbindelse med  tildeling af en apotekerbevilling eller ansættelse af en sygehusapoteker.

Procedure for at udpege medlemmer

Det er Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, som udpeger Forfremmelsesrådets 4 konsulenter, efter at de er blevet indstillet af Pharmadanmark, Farmakonomforeningen, Danmarks Apotekerforening og Sygehusapoteksejerne. Sygehusapoteksejerne indstiller 1 konsulent, som skal være ansat på et sygehusapotek.

Der bliver udpeget en stedfortræder for hver forfremmelseskonsulent. Det sker efter de samme regler, som gælder for at udpege konsulenter.

Krav til medlemmerne

Ved beskikkelsen bliver der lagt vægt på viden om og kendskab til apotekssektoren, for at medlemmerne kan vurdere ansøgernes faglige, driftsøkonomiske og ledelsesmæssige kompetencer.

Habilitet

Medlemmerne skal udfylde og underskrive en habilitetserklæring, som de afleverer til Sundhedsstyrelsen.

Medlemmerne skal på eget initiativ udfylde og underskrive en ny erklæring, hvis de forhold ændrer sig, der er omtalt i deres habilitetserklæring. Medlemmerne skal sende de nye erklæringer til Sundhedsstyrelsen.
 
Et medlem af Forfremmelsesrådet må ikke deltage i vurderingen af en ansøger, hvis vedkommende har en individuel interesse i resultatet, eller hvis der i øvrigt er omstændigheder, som kan skabe tvivl om medlemmets upartiskhed.

Et medlem skal inden behandlingen af en bevilling begynder informere Sundhedsstyrelsen om, at hun/han kan være inhabil. Sundhedsstyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i vurderingen af ansøgerne til bevillingen, eller om der skal indkaldes en stedfortræder.

Et medlem skal forlade mødelokalet under vurderingen af en sag, hvis vedkommende er erklæret inhabil. Det pågældende medlem deltager således ikke i vurderingen af ansøgere til den aktuelle bevilling. 

Habilitetserklæringer for medlemmer:

Tavshedspligt

Forfremmelsesrådets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, de får kendskab til som medlemmer af rådet.

Det er hvert enkelt medlems ansvar, at det materiale, som den pågældende har modtaget i forbindelse med sin funktion i rådet, ikke kommer videre til udenforstående.

Procedure for møderne

I forbindelse med ansættelse af sygehusapotekere indhenter Sundhedsstyrelsen skriftlige vurderinger fra Forfremmelsesrådet.

I forbindelse med behandling af bevillinger til apoteker indkalder Sundhedsstyrelsen Forfremmelsesrådet til møde. Dagsordenen for møderne er drøftelse af de udsendte bilag. Det er Sundhedsstyrelsen, som leder møderne.

Beslutningsproces

Forfremmelsesrådet kan ikke træffe beslutninger. Deres opgave er at udtale sig om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet til at drive et apotek.

Sundhedsstyrelsen står for den videre sagsbehandling.

Referat

Der bliver lavet er referat af alle møder. Referatet indeholder ikke vurderingen af, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet, da den omfatter personfølsomme oplysninger.

Sundhedsstyrelsen skriver referatet og offentliggør det her på hjemmesiden.

Deltagere i rådets møder

Forfremmelsesrådets møder er ikke offentlige.

Fravær

Medlemmerne skal så vidt muligt orientere Sundhedsstyrelsen, hvis de ikke kan deltage i et møde. Sundhedsstyrelsen indkalder stedfortræderen for det medlem, der ikke kan deltage.

Honorar

Medlemmerne af Forfremmelsesrådet får ikke honorar for deres arbejde.