×

Forslag til medlemmer af Farmakopénævnet

3. oktober 2011

Lægemiddelstyrelsen søger forslag til medlemmer af Farmakopénævnet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015.

Alle kan stille forslag om, hvem der skal være medlem af Farmakopénævnet, herunder bringe sig selv i forslag.

Farmakopénævnets opgaver

Blandt Farmakopénævnets opgaver er at:

  • rådgive Lægemiddelstyrelsen i sager om lægemidlers kvalitet (jf. § 97 i Lægemiddelloven)
  • rådgive i forbindelse med arbejdet med Den Europæiske Farmakopé ved udarbejdelse af retningslinier for lægemidlers kvalitet i EU og i ICH samarbejdet mellem EU, USA og Japan
  • varetage udviklingen af "Danske Lægemiddelstandarder", herunder indstilling til Lægemiddelstyrelsen om de tre årlige opdateringer
  • medvirke i behandlingen af eventuelle klagesager.

Overordnet har Farmakopénævnet til opgave at medvirke i et generelt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen om standardiseringsarbejdet og dets udvikling, og nævnet skal bidrage til sikring af arbejdets konsistens. Det forventes også, at Farmakopénævnets medlemmer deltager i faglig vidensdeling med Lægemiddelstyrelsens medarbejdere.

Til at bistå Farmakopénævnet er der nedsat tre underudvalg med deltagelse af nævnets medlemmer: Kemiudvalget, Farmaciudvalget og Farmakognosiudvalget. Udvalgene bidrager på deres forskellige fagområder med rådgivning om kvaliteten af lægemidler og af de råvarer, der anvendes ved fremstillingen af lægemidler, især i forbindelse med høringsudkast til Den europæiske Farmakopé.        

Medlemmer og kompetencer

Farmakopénævnet består af højst 6 medlemmer.

Der vil ved udpegning af medlemmerne blive lagt vægt på såvel faglig baggrund som praktisk erfaring med lægemiddeludvikling og –produktion. Nævnets medlemmer bliver udpeget på baggrund af deres personlige kompetencer og relevant erfaring.

Formand, sekretariat og møder

Indenrigs- og sundhedsministeren udpeger en formand og næstformand for Farmakopénævnet, uafhængigt af de forslag til medlemmer, der kommer.

Lægemiddelstyrelsen fungerer som sekretariat for Farmakopénævnet. Nævnet forventes at holde mindst ét årligt møde samt et yderligere møde med de danske eksperter, der deltager i Den Europæiske Farmakopékommissions ekspert- og arbejdsgrupper.

Møderne finder normalt sted i Lægemiddelstyrelsen.

Indsendelse af forslag

Forslag til medlemmer skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 25. oktober 2011.

Forslag skal sendes til Erik Wolthers på ew@dkma.dk eller til Lægemiddelstyrelsen, Laboratoriet, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.