×

Vidensopsamling - patientinddragelse

Opdateret 11. maj 2016

Pulje skal samle viden om indsatser, der fremmer patientinddragelse

Sundhedsstyrelsen har inviteret relevante aktører fra regioner, kommuner, patientforeninger, videnscentre med mere til at søge penge fra puljen. Puljens ansøgningsfrist er udløbet 9. maj 2016, og kan ikke søges mere. Der er indkommet 26 ansøgninger. Sundhedsstyrelsen gennemgår ansøgningerne og planlægger at give alle en tilbagemelding senest med udgangen af juni 2016.

Regioner, kommuner, patientforeninger og andre aktører arbejder på at styrke borger- og patientinddragelsen med en række initiativer. Arbejdet skal i langt højere grad end tidligere tage afsæt i borgernes og patienternes viden og præferencer, som afsæt for sundhedsvæsenets aktiviteter.

Værdien af at inddrage patienters og pårørendes viden og ressourcer i både den enkeltes konkrete behandlingsforløb og i udviklingens af sundhedsvæsenets rammer, er i dag bredt accepteret.

Alligevel peger erfaringer fra undersøgelser og praksis på, at mange initiativer fortsat er projektdrevne og er præget af forskellige forståelser. Kun få indsatser er systematisk evalueret og danner grundlag for systematisk vidensdeling.

Denne pulje skal derfor understøtte, at der målrettet og systematisk bliver samlet viden om metoder og indsatser til implementering og udbredelse i sundhedsvæsenet. Derved skal puljen medvirke til en fælles forståelse og retning på området, og til at kommende indsatser bygger på den bedste viden.

Puljens overordnede formål er derfor at øge kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats, så endnu flere borgere, patienter og pårørende reelt oplever større tilfredshed og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenets indsats, samt oplever at de har mulighed for indflydelse på sundhedsvæsenets udvikling.

Sundhedsstyrelsen inviterer relevante aktører fra regioner, kommuner, patientforeninger, videnscentre med mere til at søge penge fra puljen.

Regeringen har som en del af finansloven for 2016 afsat 15 mio. kr. til at understøtte strategien for patientinddragelse. Der udmøntes 7,5 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Puljen forventes udmøntet til 2-5 projekter.

Puljeopslag

Puljeopslag (opdateret 12. april 2016: korrekturrettelse)