×

Mobiltelefoni

Opdateret 26. maj 2014

Videnskabelige undersøgelser har til dato ikke entydigt kunnet påvise helbredsmæssige konsekvenser for borgere, der udsættes for radiofrekvente elektromagnetiske felter i dagligdagen.

Enkeltstående undersøgelser har dog antydet, at der kunne være en marginal øget forekomst af specifikke former for kræft i hjernen ved lang tids (mere end 10 år) intensiv brug af mobiltelefoner. 

Antallet af epidemiologiske undersøgelser af lang tids brug af mobiltelefoner, længere end 13 – 15 år, er stadig begrænset, specielt for studier der vurderer eventuelt sundhedsskadelige konsekvenser af børn og unges brug af mobiltelefoner.

Nylige epidemiologiske studier har været rettet mod andre effekter ved udsættelse for radiofrekvente elektromagnetiske felter end kræft. Enkelte effekter er blevet observeret, men metodebegrænsninger har ikke gjort det muligt at eftervise en hverken direkte eller indirekte sammenhæng.

Desuden er antallet af studier stadig begrænset til et fåtal, og en konsistent sammenhæng mellem de forskellige studier har ikke kunnet etableres. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor generelt, at borgere - både børn, unge og voksne – begrænser deres brug af mobiltelefoni.  

Begrænsning af eventuel påvirkning fra mobiltelefoner kan opnås ved at: 

  • Bruge håndfri funktion med øreprop eller hovedtelefonsæt (head-set), hvorved hjernen udsættes for en lavere effekt, fordi mobiltelefonen ikke holdes ind mod øret. 
  • Anvende SMS-beskeder i stedet for at tale i mobiltelefon. Ved brug af SMS-beskeder holder man mobiltelefonen længere væk fra kroppen, hvorved påvirkningen bliver mindre. 
  • Begrænse telefonsamtalens længde / Bruge mobiltelefonen til korte samtaler. 
  • Lade være med at presse mobiltelefonen mod øret. Ved at holde den lidt væk fra hovedet begrænser man mængden af de radiobølger, der optages i kroppen og omsættes til varme.  
  • Undersøge mobiltelefonens SAR-værdi. Jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt vil man normalt blive påvirket af. 
  • Kun benytte mobiltelefonen på den måde, som producenten foreskriver i vejledningen. Lad fx være med at berøre antennen eller skygge for antennen med hånden under brugen. 
  • Begrænse samtaler i mobiltelefon i områder med dårlige antenneforhold - check dette på telefonens display. 
  • Begrænse samtaler, mens man er under transport, da mobiltelefonen kortvarigt øger effekten til maksimum hver gang den søger ny antenne. 
  • I biler sørge for tilslutning til udvendig antenne af en håndfri bilinstallation, hvis mobiltelefon skal anvendes under kørslen (NB: førere af motorkøretøjer bør dog så vidt muligt undgå samtaler også i håndfri mobiltelefon under kørslen, da det kan distrahere kørslen og øge risiko for trafikulykker). 

Forældre kan konkret være med til at sætte grænser for børns brug af mobiltelefoner, herunder sørge for, at de yngste børn ikke får mobiltelefoner. Generelt bør børn ikke bruge mobiltelefon, før de er i stand til på en fornuftig måde at begrænse omfanget af brug af mobiltelefonen til samtaler. 

Forældrene rådes under alle omstændigheder til at fortælle børn, der bruger mobiltelefon, at en eventuel påvirkning fra mobiltelefonen er langt mindre, hvis barnet/den unge bruger head-set eller sender SMS i stedet for at tale i telefonen. 

Links

Notat: Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks, A statement by the Nordic radiation safety authorities