×

Månedlig indberetning af opioid substitutions­behandling

Læger i kommunen, der er ansvarlige for opioid substitutionsbehandling af personer for stofmisbrug, skal i medfør af autorisationslovens § 19 jf. bekendtgørelse nr. 852 af 24. august 2009 om lægers anmeldelse af stofmisbrugere i behandling afgive månedlige indberetninger herom til Statens Serum Institut.

Indberetningerne skal også omfatte de personer, hvis behandling er delegeret til andre læger. Indberetningen afgives inden den 20. i en måned og omfatter oplysning på de personer, som har fået ordineret opioider i den foregående måned som led i behandling af deres stofmisbrug.

Indberetningen skal indeholde:

  1. patientens cpr.nr.
  2. præparat
  3. den ordinerende læges autorisations ID

Den lægelige indberetningsforpligtelse varetages gennem den kommunale indberetning til Statens Serum Instituts ”Register over stofmisbrugere i behandling” (SIB). Hvis behandlingen delegeres til andre læger, er det den for delegationen ansvarlige læge, der har indberetningspligten.

Den lægelige indberetningspligt kan delegeres til medhjælp, jf. bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt virksomhed). Imidlertid er det lægens pligt at sikre, at oplysningerne er korrekte og opdaterede.

Hvis lægen selv indberetter eller hvis lægen ønsker at kontrollere de af medhjælpen indberettede oplysninger, er det nødvendigt at lægen selv har adgang til SIB

Indberetningsdatabase

Månedlig indberetning af opioid substitionsbehandling sker via Register over stofmisbrugere i behandling (Sundhedsdatastyrelsen).

Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 540 af 19. maj 2014 om lægers anmeldelse af stofmisbrugere i behandling 

Opdateret 5. august 2016