×

Indberetninger indsendt af tobaks­producenter mv. indtil 2006

26. juli 2006, Opdateret 28. november 2014

I henhold til § 17 i lov nr. 375 af 6. juni 2003 om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (tobaksvareloven) skal oplysninger, der fremkommer i medfør af lovens § 15 offentliggøres. Dette gælder dog ikke oplysninger om specifikke produktformler, der kan udgøre en produktionshemmelighed. Udover tilsætningsstofferne skal for cigaretters vedkommende angives indholdet af tjære, nikotin og kulilte.

§15 forpligter tobaksfabrikanter og -importører til at indsende en liste over alle de tilsætningsstoffer og mængden heraf, som anvendes ved fremstillingen af deres tobaksvarer, opdelt på varemærke og type.

Der følger hermed oplysninger, som Sundhedsstyrelsen har modtaget i henhold til § 17.

Sundhedsstyrelsen kontrollerer, at de oplysninger, som virksomhederne er forpligtet til at indsende, er modtaget af styrelsen. Styrelsen kontrollerer, at oplysningerne om grænseværdier for tjære, nikotin og kulilte i cigaretter ikke overstiger de værdier, der fremgår af bekendtgørelse nr. 817 af 2. oktober 2003 om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer. Styrelsen foretager ikke en kontrol af oplysningerne om tilsætningsstofferne, herunder af de angivne mængder.