×

Kræft

Opdateret 2. juni 2015
Der findes pakkeforløb, nationale planer og maksimale ventetider for kræftpatienter, og Sundhedsstyrelsen følger udviklingen på kræftområdet.

Kræftbehandling

Kræft omfatter en række sygdomme, der har forskellige forløb og prognose, rammer forskelligt i befolknings- og aldersgrupper, kræver forskellige former for diagnostik og behandling og - i den udstrækning vi har viden om det - har forskellige årsager. I 2003 blev der til Cancerregisteret anmeldt i alt 33.501 nye tilfælde af kræft i Danmark.

Af disse blev i alt 16.313 tilfælde registreret hos mænd og 17.188 hos kvinder. Efter tillæg af estimat for samkørsel med Dødsårsagsregisteret udgør det samlede antal nye kræfttilfælde i 2003 34.090 heraf 16.609 hos mænd og 17.481 hos kvinder. Den samlede incidens for 2003 udgør 623 tilfælde pr. 100.000 for mænd og 642 pr. 100.000 kvinder.

Forekomst af kræft stiger

Udviklingen i kræftforekomsten har været stigende i alle de år, der har været en systematisk registrering af forekomsten - også når der tages højde for, at vi er blevet flere ældre, og at de diagnostiske metoder er blevet bedre.

En tredjedel af alle danskere får kræft, flere hvis "almindelig" hudkræft medregnes. Lidt over 200.000 nulevende danskere har på et tidspunkt fået konstateret kræft.

Bedre chancer for overlevelse

Fordelingen af dødsårsager viser, at kræftsygdomme udgør en voksende andel af samtlige dødsårsager. I 2000 udgjorde andelen ifølge Dødsårsagsregisteret 27 procent af alle dødsfald og var dermed den hyppigste dødsårsag (dette skyldes blandt andet, at der er sket et betydeligt fald i dødsfald som følge af hjertesygdomme, som tidligere var den hyppigste dødsårsag). 

I 2005 udgjorde andelen 27,9 procent af alle dødsfald. For mænd alene var tallet 29,1 procent og det tilsvarende tal for kvinder var 26,8 procent.

Den tilsyneladende lille stigning skal ses i sammenhæng med den generelle stigning i forekomsten af kræft. Faktisk er stigningen i dødelighed mindre end stigningen i forekomsten, som udtryk for en forbedret behandling og overlevelse for langt de fleste kræftformer – om end overlevelsen i Danmark er ringere end i de lande vi normalt sammenligner os med.

Med vores nuværende viden om påvirkelige risikofaktorer kan mellem en tredjedel og halvdelen af alle kræfttilfælde i en ”vestlig befolkning” forebygges. De vigtigste risikofaktorer for udvikling af kræft er: rygning, uhensigtsmæssig kost, alkohol, fysisk inaktivitet og ultraviolet stråling.

Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1749 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse nr. 594 om ret til sygehusbehandling

Venteinfo

Venteinfo