×

Q-feber

Opdateret 14. marts 2013

Sygdom og smitte

Q-feber er ikke en ny sygdom, men udsættelse for smitte i Danmark sker formentlig langt hyppigere end tidligere antaget, især for mennesker, der arbejder med kvæg. For de fleste betyder dette sygdomsmæssigt ikke noget. I nogle tilfælde medfører smitte influenzalignende symptomer, evt. lungebetændelse. Personer med nedsat immunsvar og personer med kroniske hjertelidelser (især ved hjerteklapper) har en øget risiko for at få mere alvorlige sygdomsforløb. Q-feber kan behandles med antibiotika.

Q-feber kan fremkalde abort hos mennesker, også uden at den gravide selv bliver syg. Der er endnu ikke identificeret gravide i Danmark, der har aborteret pga. Q-feber, men enkelte gravide er sat i behandling, efter at have fået påvist akut infektion.

Hos inficerede dyr er bakteriemængden størst i graviditetsvæv som efterbyrder og aborter. Det er vigtigt, at graviditetsmateriale bortskaffes på forsvarlig vis.

Den vigtigste smittevej anses at være inficerede små støvpartikler indeholdende bakterier, der indåndes. Aerosolsmitte spiller også en rolle.

Hvorvidt der kan være forskellige undertyper af bakterier med forskellige sygdomsfremkaldende egenskaber vides ikke.

Konklusioner

  • Der menes ikke at være en stigning i forekomsten hos husdyr, men da der er tale om en sygdom, der ikke kan udryddes, vil man også i fremtiden kunne forvente udbrud.
  • Alt andet lige indebærer arbejde med fødsler, aborter og efterbyrder den største risiko. Hvis der er pågående Q-feber infektion i en besætning, er mængden af bakterier formentlig størst i besætninger med ophobning af aborter. Øget abortfrekvens hos dyr kan dog også skyldes andre mikroorganismer, der kan smitte mennesker, for eksempel chlamydiose, listeriose og toxoplasmose.

Anbefalinger

Myndighederne anbefaler derfor, at følgende personer ikke opholder sig i kvæg-, fåre-, eller gedebesætninger med abortproblemer, hvor en infektiøs årsag mistænkes:
 
  • Gravide
  • Personer med svækket immunsystem og/eller kroniske hjertesygdomme, især i form af hjerteklapsygdomme

Hvis ærindet er tvingende anvendes støvmasker med P3 filter.

Det anbefales endvidere at begrænse undersøgelse for Q-feber til følgende personer:

  • Patienter mistænkt for sygdom forårsaget af C. burnetii
  • Gravide, der har været i kontakt med besætninger, hvor der er øget abortfrekvens eller, hvor pågående Q-feber infektion er påvist. 

Yderligere informationer

Fødevarestyrelsen: Om kontrol af Q-feber hos husdyr, besøgslandbrug med videre - www.fvst.dk

Arbejdstilsynet: Om arbejdsbetingede infektioner - www.at.dk

Statens Serum Institut: Om sygdommen og diagnostik, herunder EPI-NYT -  www.ssi.dk

Veterinærinstituttet DTU: Om diagnostik hos husdyr og fund af antistoffer med videre - www.vet.dtu.dk