xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opfølgning på kræftplan II

Opfølgning på kræftplan II udkom i 2007 – to år efter kræftplan II blev udsendt.

Opdateret 24 APR 2019

Opfølgningen viser, at der er sket meget inden for både forebyggelse og behandling af kræft, men også, at der er behov for en mere fokuseret og intensiv indsats på hele området.

Sundhedsstyrelsen vurderer at der er brug for en forstærket indsats indenfor de følgende ni områder:

Større ledelsesmæssigt fokus

På alle niveauer i sundhedsvæsenet er større ledelsesmæssigt fokus en forudsætning for at sikre, at gode løsninger og evnen til omstilling ikke bliver personafhængigt, men er med til at skabe systematiske og solide løsninger til gavn for patienter i alle dele af sundhedsvæsenet.

Sammenhængende patientforløb i pakker

Ved patientforløb i pakker forstås et sammenhængende forløb, hvor alle trin i udredning, behandling og efterkontrol er planlagt og forhåndsbooket for hele forløbet, fra patienten henvises. En kontaktpersonsordning, der sikrer, at den enkelte patient ikke føler sig fortabt i systemet, er en del af pakken. Arbejdet med pakkeforløb er sket på forskellig vis på forskellige afdelinger og sygehuse.

Styrkelse af kræftkirurgien

Flere forhold har betydning for den kræftkirurgiske indsats og kvalitet, blandt andet den enkelte kirurgs og det samlede teams erfaring, det vil sige hvor mange patienter, som opereres per kirurg og afdeling samt kompetencer. Et større patientunderlag for den enkelte enhed er derfor en forudsætning for at opnå høj kvalitet og god ressourceudnyttelse.

Opfølgning på nationale kliniske retningslinjer

For den enkelte sygdom beskriver blandt andet de undersøgelser og behandlinger, der anbefales for den enkelte sygdom og rækkefølgen af dem. Der er bred enighed om, at der skal foreligge opdaterede nationale kliniske retningslinjer med tilhørende indikatorer for alle kræftsygdomme, og at der skal følges op på, at de nationale kliniske retningslinjer omsættes til lokale kliniske retningslinjer på sygehusene.

Styrket fokus på monitering

Bør tænkes ind fra begyndelsen, ikke mindst i forhold til eksisterende data, når nye tiltag igangsættes.

Service til patienten

Det skal være et mål at skabe gode og trygge rammer, hvor den personlige behandling er i fokus Samtidig er det vigtigt, at alle faggrupper understøttes i at deres arbejde er afgørende for et samlet godt forløb med korrekte henvisninger, korte ventetider, information om hvad der skal ske og rigtig behandling.

Sammenhæng på tværs af sektorer

Udvikle og udbrede samarbejdet på tværs af sektorerne, fx mellem hjemmeplejen, praksiskonsulenter og palliative teams.

Tilstrækkeligt med sundhedspersonale

Mangel på personale er ligesom på de fleste andre områder i sundhedsvæsenet og samfundet et stort problem. Vi har her en stor udfordring, fordi det ikke kun klares med nytænkning med hensyn til opgavefordeling, uddannelse med videre. Der er derfor behov for en stadig målrettet og intensiv indsats med accept af anderledes og kreative forslag.

Styrkelse af tobaksforebyggelsen

Tobaksrygning er stadig den vigtigste kendte risikofaktor for udvikling af kræft. Størstedelen af forebyggelsesopgaven, og altså også tobaksforebyggelse, overgik den 1. januar 2007 fra regionerne til kommunerne, som nu har en stor opgave i at fastholde viden og erfaringer i relation til tobaksforebyggelse.