xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

VOR-Panelet som eksperimentel platform for bred inddragelse i Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune er der nedsat et panel, VOR-Panelet, som skal føde ind i innovationsarbejdet og den løbende kvalitetsudvikling. Panelet, der har et lidt eksperimentelt setup, er bredt sammensat af både interne og eksterne deltagere, og det giver både muligheder og udfordringer, fx hvad angår det konkrete bidrag samt fastholdelse af frivillige.

Af projektleder Rie Lykke Danielsen, Vordingborg Kommune.

Hvad er VOR-Panelet?

I forbindelse med projektet ”Bedre service, mere læring og flere effekter” er der etableret et panel bestående af repræsentanter for bl.a:

 • Relevante politiske råd
 • Interesseorganisationer i lokalområdet og på landsplan
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Interne medarbejdere med dybdegående, specialiseret viden samt brede, tværgående funktioner
 • Folkekirken
 • Brugere
 • Pårørende
 • Frivillige

Panelet kan kort beskrives som:

Deltagernes talerør - Det giver dem inden for de på forhånd fastsatte rammer mulighed for at sætte dagsorden og yde personlig indflydelse. Det er vigtigt for tilfredshed, ejerskab og engagement.

Vores hørerør - Det giver os mulighed at arbejde mere i synergi med vigtige interessenter og tendenser i tiden. Vi må aldrig få nok i os selv.

En feedbackmekanisme - Det giver os mulighed for at udvikle og syreteste perspektiver og idéer, som har potentiale for at løfte kvaliteten i plejen

Vi har i panelet foreløbig diskuteret og idéudviklet inden for følgende 3 temaer:

 1. Post covid-19: Hvad har prisen været, hvad har vi lært, og hvad skal vi nu?
 2. Fastholdelse: Hvordan skaber vi gode, glade og loyale medarbejdere?
 3. Rekruttering: Hvordan tiltrækker vi ikke bare hænder nok - men også de rette hoveder?

Deltagelse er 100% frivillig, og ”lønnen” er derfor fx oplevet mening, horisontudvidelse og personligt bidrag. En ret væsentlig pointe, har vi måttet sande.

Hvad er panelets konkrete bidrag?

Nedenfor ses den bærende kvalitetsmodel, som panelet indgår i, og som også videreføres efter projektet.

(Kvalitetsmodel der illustrerer den nye organisering i Vordingborg Kommune)

Panelets bidrag handler grundlæggende om dialog og inspiration og ligger primært tidligt i innovationsprocessen, hvor de politisk fastsatte målsætninger bl.a. nedbrydes til mulige delmål (eller ”gevinster” som det hedder i den procesmodel, vi arbejder efter). Disse delmål arbejdes der efterfølgende videre med i ledelsen, den centrale kvalitetstaskforce og de 7 lokale kvalitetsteams.
Panelets deltagere har meget forskellige forudsætninger og perspektiver, og udgangspunktet har af samme årsag hele tiden været, at panelet hverken kan eller skal arbejde med udvikling og afprøvning af konkrete løsningstiltag men derimod skal operere mere i ”helikopterperspektiv”.

Hvilke muligheder og udfordringer er vi foreløbig stødt på?

Først og fremmest har panelet som koncept mødt stor politisk interesse qua det lidt eksperimentelle setup og den brede inddragelse. Vi mærker interesse både fra aktører i kommunen, fra andre kommuner og på ministerielt niveau. Lykkes vi med at knække nøden, så har vi ikke bare skabt en god platform for innovation og kvalitetsudvikling - men også for branding af Pleje og Omsorg i Vordingborg Kommune.

Konceptet er stadig ved at modnes, men foreløbige erfaringer viser, at formatet overordnet fungerer godt til det, det har været tiltænkt: Inspiration og dialog. Input fra panelet spiller således efterhånden rigtig godt ind i både det strategiske (ledelses-)arbejde og operationaliseringen i de lokale kvalitetsteams.

I arbejdet med at udvikle panelet er vi dog også stødt på særligt én udfordring: Det tilsyneladende indbyggede paradoks, at vores interesse indimellem ligger et andet sted end deltagernes. Tidlig innovation er af natur rodet og abstrakt, og særligt nogle af deltagerne oplever, at ”lønnen” dermed udebliver, fordi det - trods de spændende diskussioner – kan være svært at se destinationen for sig samt at sætte sit personlige aftryk på rejsen dertil. Hvordan forener vi vores målsætning om inspiration og dialog med frivilliges behov for synlig feedback i arbejdet?

Èn vej at gå er at give panelet langt større adgang til projektets øvrige elementer og aktiviteter, så deltagerne ikke føler sig nær så afkoblede. Foreløbig er der som svar på dette oprettet en digital vidensbank, hvor centrale dokumenter og resultater fra projektet oploades. Samtidig overvejer vi pt. at invitere panelet ind på årets sidste MAKROLAB, som er den fælles læringsdag, hvor alle kvalitetsteams samles og idéudvikler, vidensdeler og genopfrisker læring i fællesskab. Dermed ville panelet få mulighed for at bidrage mere til faktiske løsningstiltag - eller i hvert fald få mere indsigt i, hvad deres tidlige idégenerering har affødt gennem året. Pt er vi lidt i tænkeboks og afventer resultaterne fra projektevalueringen, før vi foretager os yderligere.

En anden - og relateret - udfordring er det agile setup, som er en bærende pille i projektet. Panelet har et eksperimentel islæt, og vi brolægger til dels vejen, mens vi går, men hvordan leder man frivillige under sådanne rammer? Vi har forsøgt os med at uddanne deltagerne lidt i procesværktøjer og innovationsmodeller samt løbende at invitere til dialog om, hvor deres engagement ligger, og hvordan de gerne ser, at panelet udvikler sig. Det kræver i sig selv tilvænning for en del af deltagerne, som er vant til møder med en fast struktur og agenda, og der ligger derfor også en vigtig kommunikationsopgave for os som facilitatorer, så formatet ikke kommer til at stå i vejen for de frivilliges engagement og bidrag.

Opdateret 31 MAJ 2022