xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Resultater fra forsøgsordning med at styrke det frie valg inden for madservice på ældreområdet

Resultaterne fra forsøgsordningen med fritvalgsbevis i madservice viser, at fritvalgsbeviserne giver en oplevelse af selvbestemmelse og værdighed hos den ældre. Den viser samtidig, at ordningen ikke er optimal for alle borgere. Læs resultaterne fra erfaringsopsamlingen og baggrunden for forsøgsordningen.

Resultater fra erfaringsopsamlingen

Samlet set oplever de to forsøgskommuner, Varde Kommune og Helsingør Kommune, at fritvalgsbeviser på madservice er værdifulde for borgerne.

Fritvalgsbeviser giver borgerne mulighed for at vælge en leverandør efter egne præferencer og dermed en oplevelse af selvbestemmelse og værdighed. Forsøgskommunerne oplever samtidig, at brugen af fritvalgsbeviser ikke er lige optimal for alle borgere, da de stiller krav til borgeren i form af at afsøge markedet for leverandører samt tage ansvar for at administrere ordningen. 

For at sikre et brugervenligt fritvalgsbevis i madservice er det derfor afgørende, at kommunerne har særligt fokus på at: 

  • information og vejledning til borgerne bør gives i et let og forståeligt sprog
  • medarbejderne, herunder plejepersonale og visitatorer, får tilstrækkelig viden om ordningen for at kunne informere og vejlede borgerne
  • afregningsmodellen skal forventningsafstemmes med leverandørerne, og modellen skal være brugervenlig for borgerne at administrere
  • give eksempler på mulige leverandører, fx slagtere og restauranter, da det letter borgernes forståelse for ordningen og gør ordningen lettere anvendelig

Gå til erfaringsopsamlingen

Baggrund for forsøgsordningen 

Med finansloven for 2018 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I den forbindelse blev der afsat midler til puljen ”Forsøgsordning med styrket fritvalg inden for madservice på ældreområdet”. 

Formålet med forsøgsordningen var at understøtte et mere brugervenligt fritvalgsbevis i madservice samt øge brugen af fritvalgsbeviser. 

Varde Kommune og Helsingør Kommune har indgået i forsøgsordningen, som løb fra maj 2019 til juni 2021. 

For at sikre resultater og erfaringer fra forsøgsperioden, indgik Sundhedsstyrelsen samarbejde med Rambøll Management Consulting om at udarbejde en erfaringsopsamling på puljen. 

Hvad er et fritvalgsbevis?

Hvis en borger ikke selv er i stand til at lave mad, skal kommunen tilbyde vedkommende en madserviceordning. Ønsker borgeren en alternativ løsning til kommunens madleverandører, kan borgeren få udstedt et fritvalgsbevis. Med et fritvalgsbevis kan borgeren selv indgå aftale med en leverandør efter eget ønske.

Opdateret 26 NOV 2021