xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Styrket kvalitet i psykiatrien

Det er afgørende, at den samlede indsats for mennesker med psykiske lidelser løftes og ensartes på tværs af landet. Sundhedsstyrelsen arbejder for at løfte kvaliteten og styrke samarbejdet mellem de mange forskellige aktører og faggrupper på tværs af regioner, kommuner og praksissektoren, således at alle mennesker med psykiske lidelser får et sammenhængende forløb af høj kvalitet. Nedenfor kan du læse om forskellige indsatser, der er igangsat for at styrke kvaliteten.

Styrket sundhedsfaglig rådgivning på botilbud

For at forebygge voldsomme episoder og styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbud samt forbedre samarbejdet på tværs af region og kommune, blev der i satspuljeaftalen 2017-2020 under Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud afsat midler til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning til mennesker med psykiske lidelser.

Indsatsen skal give et kompetenceløft til personale på botilbuddene samt støtte dem i vurdering af sundhedsfaglige problemstillinger. Formålet med indsatsen er at understøtte lettere adgang til psykiatrisk udredning og sundhedsfaglig rådgivning. Konkret skal det give bedre indlæggelser og udskrivelser og mindske antallet af akutte situationer. Sundhedsstyrelsen har bevilget midler til seks projekter, og indsatsen evalueres af COWI.

Information om puljen:

Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Udbredelse og forankring af peer-indsatser til mennesker med psykiske lidelser

Indsatser, hvor mennesker, der selv har erfaring med psykiske lidelser, giver støtte til andre med psykiske udfordringer, betegnes som peer-indsatser. Erfaringer viser, at peers kan spille en unik rolle over for andre mennesker med psykiske lidelser ved at give et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med satspuljeaftalen 2019-2022 udarbejdet et videnskatalog over eksisterende erfaringer med brugen af peers. I forlængelse af udgivelsen af videnskataloget er der afsat 20,5 mio. kr. til en pulje, hvor kommuner og regioner med inspiration fra videnskataloget, har søgt midler til implementering og forankring af peerstøtte-indsatser. Formålet med puljen er at udbrede brugen af peer-indsatser for mennesker med psykiske lidelser.

Videnskatalog og information om puljen:

Mennesker med egne erfaringer med psykisk sygdom bidrager til en bedre indsats

De særlige pladser

Som en del af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud under satspuljeaftalen 2017-2020 er der etableret 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger i alle fem regioner. Pladserne er møntet på behandling af patienter med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Behandlingsindsatsen har til formål at reducere antallet af voldsepisoder og konflikter på kommunale botilbud og give tryggere forhold for både medarbejdere og de øvrige beboere.

Intensive pladser

Sundhedsstyrelsen har med midler fra finansloven 2019 og i samarbejde med regionerne og de faglige selskaber udarbejdet nye anbefalinger til en intensiv indsats til patienter med svær grad af psykisk lidelse, hvor det ikke har været muligt at opnå en tilstrækkelig effekt af den nuværende behandling under indlæggelsen.

Disse patienter har behov for en intensiv psykiatrisk indsats, hvor behandlingen løbende i endnu højere grad bliver observeret og vurderet for at støtte patienten bedst muligt og som giver mulighed for at justere behandlingen hurtigt, hvis dette er nødvendigt. Den intensive psykiatriske sygepleje er derfor helt central, men selve behandlingsindsatsen varetages af et tværfagligt team bestående af f.eks. læger, sygeplejersker, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger samt socialrådgivere.

Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med Danske Regioner følge udmøntningen af anbefalingerne for at vurdere behovet og effekten af tilbuddet.

Anbefalinger:

Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse

Forskningsstrategien

For at kunne levere en indsats af høj kvalitet for borgere med psykiske lidelser, er det nødvendigt med forskning af høj kvalitet, der udvider vores forståelse af de psykiske lidelser, fremmer indsatser, der forebygger psykiske lidelser, og understøtter at mennesker med psykiske lidelser kan blive helbredt samt opnå et for den enkelte meningsfuldt og tilfredsstillende liv. En solid forskning kan støtte dette.

I 2015 udgav Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Ministeriet For børn, ligestilling, integration og sociale forhold og Uddannelses- og forskningsministeriet den nationale strategi: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser.

Forskningsstrategien skal være med til at forme den kommende forskning på kort og lang sigt. På kort sigt for at understøtte eksisterende forskningsmiljøer, fremme nye forskningsområder, samarbejdsformer og måder at organisere forskningen på. På længere sigt skal strategien bidrage til bredt funderede forskningsmiljøer samt til opbygningen af et stabilt fundament for forskningen på internationalt niveau.

Med afsæt i den nationale strategi er der udmøntet satspuljemidler til forskningsprojekter, der tager afsæt i anbefalinger indeholdt i den nationale strategi. Udmøntningen er en del af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor der blev afsat i alt 15 mio. kr. til en pulje til forskningsprojekter.

Læs forskningsstrategien her:

Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser - en national strategi

Afstigmatisering

Sundhedsstyrelsen har et stort fokus på at forebygge og nedbringe stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser. Stigmatisering udgør en væsentlig barriere for, at mennesker med psykiske lidelser kan bevare eller genvinde deres plads i samfundet samt få adgang til den nødvendige indsats.

Stigmatisering omfatter en række meget uhensigtsmæssige virkninger, både i form af social udelukkelse med konsekvenser for tilknytning til uddannelse og job, risiko for at sygdommen forværres unødigt, og at den enkelte ikke får hverken den rette eller rettidig behandling. Sundhedsstyrelsen har derfor fokus på at sikre, at mennesker med psykiske lidelser bliver behandlet på lige vilkår med øvrige patienter, at der tales åbent og fordomsfrit om psykiske lidelser, og at øvrige aktører på området er opmærksomme på at undgå stigmatisering.

Sundhedsstyrelsen samarbejder med paraply-indsatsen EN AF OS, som siden 2011 har været en hjørnesten i det nationale arbejde for afstigmatisering af mennesker med psykisk lidelse finansieret delvist af satspuljemidler, fondsmidler, regioner og gennem ressourcer og aktiviteter i partnerskabskredsen.

Opdateret 28 OKT 2021