xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

En bedre indsats til den ældre medicinske patient

Som led i at bedre indsatsen for den ældre medicinske patient har Sundhedsstyrelsen udarbejdet anbefalinger, som skal danne grundlag for en ny handlingsplan.

12 APR 2016

Som led i at bedre indsatsen for den ældre medicinske patient har Sundhedsstyrelsen udarbejdet anbefalinger, som skal danne grundlag for en ny handlingsplan. Ambitionen er, at ældre medicinske patienter skal have en bedre og mere sammenhængende indsats. 

Den ældre medicinske patient har ofte flere samtidige sygdomme, er i flere forskellige former for medicinsk behandling og har nedsat funktionsniveau med behov for hjælp og støtte i dagligdagen. Patienten har  derfor ofte kontakt til både kommune, praktiserende læge og sygehuse, hvilket  øger risikoen for at patienten ikke får den bedst mulige behandling, og at der mangler sammenhæng i forløbet. 

”Vi skal sikre at den ældre medicinske patient får den bedst mulige indsats. Men dette faglige oplæg tager vi et skridt videre i forhold til den første handlingsplan, både i forhold til at sikre en tidlig indsats og give den rette hjælp, når sygdom opstår,” siger enhedschef Helene Probst. 

Sammenhæng i forløb

Målet er således at gøre indsatsen for ældre medicinske patienter endnu bedre. Ældre medicinske patienter skal opleve en større sammenhæng i deres forløb med færre genindlæggelser. Derudover er målet, at alle modtager en ensartet indsats at høj kvalitet,  hvor både de og deres pårørende så vidt det er muligt bliver inddraget. 

”Det faglige oplæg har fokus på tre centrale områder. Det handler om forebyggelse, altså at beskytte den ældre medicinske patient mod at sygdom opstår og forværring af sygdom, om at iværksætte hurtig hjælp på det rette niveau, når sygdom opstår, men også om at hjælpe patienten godt videre efter udskrivelse fra sygehuset”, forklarer enhedschef Helene Probst.

Ensartet indsats i akutfunktioner 

For at sikre den rette tidlige behandling er mange kommuner i gang med at opbygge akutfunktioner. Det faglige oplæg anbefaler, at disse funktioner udbygges ensartet og at der følges op med anbefalinger til hvordan indsatsen skal tilrettelægges. 

Mange kommuner har arbejdet målrettet med opbygning af akutfunktioner. Vi er nu der, hvor vi skal have alle kommuner med, hvor vi skal sikre, at der ydes en ensartet indsats, og hvor vi skal sikre samarbejdet med den praktiserende læge og med sygehuse,” siger enhedschef Helene Probst. 

Derudover har det faglige oplæg et særligt fokus på den problematik, at mange ældre medicinske patienter får flere forskellige medicinske behandlinger. Det er en særskilt problemstilling, der optræder både før under og efter sygdom eller indlæggelse. 

En forudsætning for at løfte indsatsen er samtidigt, at sundhedspersonalet har de rigtige kompetencer på det rette niveau. Derfor indeholder det faglige oplæg anbefalinger om styrkede kompetencer i den kommunale hjemmesygepleje og i almen praksis.

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat følgegruppe, herunder patientforeninger, kommuner og regioner. Det endelige indhold i handlingsplanen for den ældre medicinske patient fastlægges i foråret 2016 af partierne bag finansloven 2016.

Link

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient