xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Urologiske spasmolytika

Ældre rekommandation. Ikke opdateret

Rekommandation

Urge-inkontinens

Alle stoffer pånær flavoxat rekommanderes som ligeværdige til behandling af overaktiv blære, men med forbehold da effekten er beskeden.  Flavoxat er ikke rekommanderet, da der er manglende dokumentation for effekt.
 
Rekommanderet
Ingen

Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde (ækvieffektive doser)
Darifenacin 7,5 – 15 mg dagl. 
Fesoterodin 4-8 mg
Oxybutynin 3,9 mg/24 timer (plaster skiftes x 2 ugentligt).
Solifenacin 5-10 mg x 1 dagl. 
Tolterodin  2,8 mg x 1
Trospium 20 mg x 2 dagl. 
 
Ikke rekommanderet
Flavoxat

Stress-inkontinens

Kun duloxetin har dokumenteret effekt, men effekten er beskeden, hvorfor det rekommanderes med forbehold.
 
Rekommanderet
Ingen
 
Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde
Duloxetin 40 mg x 2 dagl.

Baggrundsnotat

Lægemidler

Gruppen omfatter stofferne tolterodin, trospium, solifenacin, darifenacin, fesoterodin og oxybutynin, som alle har indikationen overaktiv blære. Dvs. urgeinkontinens, imperiøs vandladningstrang og/eller pollakisuri (hyppig vandladning med små diureser). I gruppen indgår endvidere duloxetin, som har indikationen moderat til svær stressinkontinens, og flavoxat, som har indikationen neurogene blærespasmer.

Effekt

I et Cochrane review fandt man ingen signifikant forskel på effekten mellem tolterodin og oxybutynin og desuden ingen evidens for effekten af de øvrige stoffer (Hay-Smith 2005). I et senere Cochrane-review fra 2006 er der dog udover tolterodin og oxybutynin, også dokumenteret en moderat effekt på detrusoroveraktivitet for: Darifenacin, solifenacin og trospiumchlorid (Den gennemsnitlig reduktion i antal inkontinensepisoder var 0,54 per dag) (Nabi 2006). Der er ikke fundet sufficient evidens i form af randomiserede studier som dokumenterer effekten af flavoxat.
 
Hos kvinder med moderat til svær stressinkontinens har duloxetin 80 mg daglig i de forskellige studier vist en reduktion i antallet af inkontinensepisoder på 50-58% i forhold til 29-40% for placebo (Mariappan 2005). Den absolutte forskel er gennemsnitlig ca. 3-4 færre inkontinensepisoder per uge (Yentreve præparatanmeldelse 2004).
 
Der er ikke fundet dokumentation for de øvrige nævnte stoffers effekt ved stressinkontinens.
 
Hos postmenopausale kvinder med imperiøs vandladningstrang og evt. ledsagende inkontinens kan lokaltvirkende østrogener have effekt (Suckling 2006).

Bivirkninger

Parasympatolytika kan forårsage generende bivirkninger på andre organsystemer, fx i form af mundtørhed, akkommodationsbesvær (tegn på overdosering), hovedpine, kvalme, dyspepsi og obstipationstendens trods det, at disse parasympatolytika skulle virke relativt selektivt på blæren. Urinretention kan også opstå. For oxybutynin depotplaster desuden plaster-relaterede bivirkninger.

I et Cochrane-review fandt man ikke signifikant flere som ophørte med behandlingen pga. bivirkninger end på placebo (Nabi 2006). Erfaringsmæssigt oplever specialistgruppen dog,  at mange, især i almen praksis, ophører med behandlingen pga. mundtørhed, obstipation, kvalme eller akkomodationsbesvær.

Darifenacin har muligvis en mindre påvirkning af den kognitive funktion end de andre stoffer pga. en mindre påvirkning af M2-receptorerne. I et studie fandt man således en større kognitiv forværring hos ældre af oxybutynin depottabletter 30 mg end af darifenacin 15 mg (Kay 2006). Den anvendte dosis og depotformulering af oxybutynin er imidlertid ikke på markedet i Danmark, og bivirkningsprofilen mellem depottabletter og depotplaster er ikke sammenlignelig (Davila 2001). Der er ingen sammenligninger med de øvrige præparater.

I et sammenlignende studie mellem oxybutynin plaster 3,9 mg og tolterodin depot 4 mg fandt man ikke signifikant forskel i mundtørhed (hhv. 4,1 og 7,3%) (Dmochowski 2003). I et Cochranereview var der endvidere ingen forskel i mundtørhed mellem de forskellige behandlinger (Nabi 2006).

I studier med duloxetin sås bivirkninger hos ca. hver tredje patient. Hyppigste bivirkning var kvalme (23-25%), som ligeledes var den hyppigste årsag til behandlingsophør. I alt medførte bivirkninger behandlingsophør hos 1 ud af 8 patienter (Mariappan 2005).

Interaktioner

Kombinationen af tolterodin og kolinesterasehæmmere har i nogle tilfælde medført en delirøs tilstand (Interaktionsdatabasen 2007)

Praktiske forhold

Flavoxat skal doseres 4 gange daglig, og trospium skal doseres 2 gange daglig samt indtages på tom mave. Disse forhold kan påvirke compliance.

Forfattere

Udarbejdet af IRF med bistand fra følgende eksterne specialister:

 • Susanne Axelsen (Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik)
 • Karen Astrup (Dansk Selskab for Almen Medicin)
 • Peter Klarskov (Dansk Urologisk Selskab)
 • Søren McNair (Dansk Selskab for Almen Medicin)
 • Lian Ulrich (Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik)

Referencer

 • Davila GW, Daugherty CA, Sanders SW; Transdermal Oxybutynin Study Group. A short-term, multicenter, randomized double-blind dose titration study of the efficacy and anticholinergic side effects of transdermal compared to immediate release oral oxybutynin treatment of patients with urge urinary incontinence. J Urol. 2001; 166: 140-5.
 • Hay-Smith J, Herbison P, Ellis G, Morris A. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults ? The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005.
 • Interaktionsdatabasen 2006. www.interaktionsdatabasen.dk
 • Kay G, Crook T, Rekeda L et al. Differential Effects of the Antimuscarinic Agents Darifenacin and Oxybutynin ER on Memory in Older Subjects. Eur Urol 2006; 50: 317-26.
 • Mariappan P, Ballantyne Z, N'Dow JMO, Alhasso AA. Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors (SNRI) for stress urinary incontinence in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD004742. DOI: 10.1002/14651858.CD004742.pub2.
 • Nabi G, Cody JD, Ellis G, Herbison P, Hay-Smith J. Anticholinergic drugs versus placebo for overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Review 2006
 • Suckling J, Lethaby A, Kennedy R. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women.
  Cochrane Review 2006.
 • Yentreve præparatanmeldelse 2004. www.irf.dk
 • Dmochowski RR, Sand PK, Zinner NR et al. Comparative efficacy and safety of transdermal oxybutynin and oral tolterodine versus placebo in previously treated patients with urge and mixed urinary incontinence. Urology. 2003; 2: 237-42.
  Institut for Rationel Farmakoterapi 15. maj 2007.

Institut for Rationel Farmakoterapi 15. juni 2010

Opdateret 15 JUL 2010