xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Fedmekirurgi

Denne retningslinje indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger inden for fedmekirurgi.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 27 JAN 2017

Retningslinjen bygger på systematiske litteratursøgninger samt en standardiseret kvalitetsvurdering og sammenfatning af evidensen. På baggrund af den samlede evidens kommer retningslinjen med overordnede anbefalinger vedrørende indikationer for at tilbyde fedmekirurgisk vurdering, former og metoder for kirurgi samt anbefalinger vedrørende opfølgning af patienter, som har gennemgået fedmekirurgi.

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Det er forventningen, at denne retningslinje vil føre til et mere ensartet og evidensbaseret behandlingstilbud inden for fedmekirurgi.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret fedmekirurgi, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser mm. på området.

Det er planlagt, at der skal udarbejdes en ny visitationsretningslinje på baggrund af de nye nationale kliniske retningslinjer, og som skal erstatte den gældende visitationsretningslinje fra 2010. Visitationsretningslinjen udarbejdes i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner med rådgivning fra relevante faglige selskaber og KL.

Retningslinjen er genvurderet i 2020

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2020.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for fedmekirurgi (pdf)

National klinisk retningslinje for fedmekirurgi (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 og 2 (forrest plots og risk of bias) (pdf)

PICO 1 og 2 (forrest plots og risk of bias) (RevMan5)

PICO 4 (forrest plots og risk of bias) (pdf)

PICO 4 (forrest plots og risk of bias) (RevMan5)

PICO 5 (forrest plots og risk of bias) (pdf)

PICO 5 (forrest plots og risk of bias) (RevMan5)

PICO 6 (forrest plots og risk of bias) (pdf)

PICO 6 (forrest plots og risk of bias) (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts 

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2020)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts

Se desuden

Visitationsretningslinjen fra 2017