xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Kontakt til ungdomsuddannelser

Mange unges alkoholforbrug stiger i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, og for nogle unge er det også i disse år, at der eksperimenteres med stoffer. Ungdomsuddannelser er derfor en vigtig aktør i Fælles om ungelivet, hvor de både fungerer som arena for indsamling af data om unges liv, som arena for formidling af viden om beskyttende faktorer og rusmiddelbrug, som platform til at engagere forældre og som en aktør, der sætter grænser for unges rusmiddelbrug og skaber positive fællesskaber uden rusmidler for unge.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Etabler samarbejde med ungdomsuddannelser

  Der etableres et samarbejde med udvalgte eller alle ungdomsuddannelser i jeres kommune. Det kan være erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser mv. Samarbejdet skal indeholde en aftale om, at programgruppen må indsamle data om elevernes sundhedsadfærd og trivsel på ungdomsuddannelsen og må formidle resultaterne til relevante aktører på ungdomsuddannelsen såsom skoleledelse, elever og øvrige relevante ansatte samt de unges forældre.

  Læs mere om, hvordan I etablerer et datasamarbejde med ungdomsuddannelsen her.

 • Kortlæg og udvælg ungdomsuddannelser

  Afsæt god tid til at udvælge de(n) ungdomsuddannelse(r), I ønsker at samarbejde med i Fælles om ungelivet. Arbejdet kan indebære en kortlægning af relevante ungdomsuddannelser, hvor ungdomsuddannelsens interesse i at deltage og relevante indsatser afdækkes. Hvis ungdomsuddannelsen har etableret indsatser med et rusmiddelforebyggende sigte, kan de være mere motiverede for at deltage, og Fælles om ungelivet kan drage nytte af deres erfaringer på området.
 • Tag kontakt gennem etablerede samarbejder

  Undersøg, om der allerede findes et formaliseret partnerskab, netværk eller samarbejdsfora mellem kommunen og ungdomsuddannelser, der kan bruges som indgang til ungdomsuddannelserne. Det kan være en fordel at tage kontakt gennem allerede etablerede samarbejder, da aftaler, forventninger og strukturer for samarbejdet kan være defineret på forhånd.
 • Formaliser samarbejdet

  Formaliser samarbejdet mellem den enkelte ungdomsuddannelse og programgruppen. Det indebærer at klarlægge samarbejdets formål og fordeling af opgaver samt afstemme forventninger til samarbejdet mellem skole og programgruppe. Indholdet i det formaliserede samarbejde skrives ned, så det ved behov relativt let kan overleveres.
 • Udvælg kontaktpersoner

  Udvælg to kontaktpersoner fra hver af de deltagende ungdomsuddannelser. Det er vigtigt, at den ene har beslutningskompetence (eksempelvis en repræsentant fra ungdomsuddannelsens ledelse), da det giver adgang til de relevante klasser, hvor dataindsamlingen skal foregå, og giver de bedste forudsætninger for, at lærerne ligesom ledelsen bakker op om dataindsamlingen. Den anden kontaktperson kan være en lærer, der i højere grad kan agere tovholder for selve dataindsamlingen, planlægning af intromøder for forældre mv.

  Læs mere om dataindsamling her

 • Synliggør programmets relevans

  Rammesæt Fælles om ungelivet under en bredere dagsorden af stor relevans for ungdomsuddannelsen, eksempelvis trivsel og inkluderende fællesskaber. Det vil bidrage til, at Fælles om ungelivet imødekommer et udtalt behov, som ungdomsuddannelsen har, samt sikre, at ungdomsuddannelsens ansatte bedre kan se deres anliggende i det rusmiddelforebyggende arbejde.

  Find inspiration til at synliggøre programmets relevans