xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Styregruppen

Formålet med at etablere en styregruppe er at sikre tværgående ledelsesmæssigt ejerskab, skabe forpligtigelse til at arbejde efter Fælles om ungelivets principper, sætte strategisk retning og skabe handlekraft, så der kan ske fremdrift i Fælles om ungelivet. Styregruppen har også ansvar for at afsætte ressourcer, der svarer til opgaven.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Lav bred sammensætning

  Etabler en bredt sammensat styregruppe med medlemmer, som minimum repræsenterer følgende områder i kommunen på ledelsesniveau: Sundhed, skole, SSP, fritid, kultur samt børn og unge. Herved forankres programmet i mange fag- og arbejdsområder. Vær opmærksom på, at styregruppen ikke bliver for stor, da det kan være vanskeligt at tilgodese mange forskelligartede bidrag og samle styregruppen til fysiske møder.
 • Etabler et formandskab i styregruppen

  For at sikre både et strategisk og et operationelt fokus kan der i styregruppen etableres et formandskab med beføjelser til at træffe hurtige beslutninger og sikre handling mellem styregruppemøder. Formandskabet kan med fordel referere til den samlede styregruppe som øverste beslutningstager og strategisk retningsgiver for programmet. I kan finde inspiration til organisering af jeres styregruppe her:

  Odder Kommunes case om organisering

  Aalborg Kommunes case om organisering

 • Skab relevans for styregruppens medlemmer

  Sørg for, at det er relevant for medlemmerne i styregruppen at deltage ved at tydeliggøre, at deres bidrag er med til at sætte en retning for programmet i kommunen.
 • Etabler fast mødekadence

  Etabler en fast kadence for styregruppemøder - fx hvert kvartal - for at sikre, at styregruppen er involveret undervejs og arbejder aktivt gennem hele programperioden.
 • Involver centrale aktører i styregruppen

  Inviter udvalgte decentrale aktører, fx skoleledere, rektorer fra ungdomsuddannelser, ledere fra ungdomsklubber eller ungdomsskole eller repræsentanter fra civilsamfundet, fx det organiserede fritidsliv, ind i styregruppen. Decentrale og lokale samarbejdspartneres involvering i Fælles om ungelivet er afgørende, da det er i disse arenaer, indsatser skal implementeres. Hvis der ønskes en mindre styregruppe, kan samarbejdspartnerne deltage som følgegruppe.

  I kan også vælge at etablere en referencegruppe med programmets interessenter i stedet for. Det er dog vigtigt, at input og erfaringer fra referencegruppen bringes videre til styregruppen. Det skaber en forbindelse mellem styre- og referencegruppe. En referencegruppe har til formål at bidrage med behovsafklaring, accept af indsatser og sparring. Referencegruppen har ikke beslutningskompetence.


 • Inviter styregruppen til workshops

  I kan overveje at afholde en workshop for styregruppen i opstarten af programmet. Formålet med workshoppen er at forberede medlemmerne af styregruppen på deres ansvar som aktive medlemmer, styrke ejerskabet og samarbejdet på tværs af medlemmerne samt at engagere styregruppen i programmets vision.

  Workshops kan også med fordel anvendes, når der er behov for grundige drøftelser af en særlig tematik, en konkret opgave eller en problemstilling, der skal håndteres i programmet. Her kan relevante parter inviteres med på workshoppen og på den måde sammen bidrage til det konkrete arbejde.

 • Sørg for beslutningskraft

  Styregruppen skal have repræsentanter fra højest mulige ledelsesniveau, som kan sikre et strategisk og retningsgivende fokus samt træffe væsentlige beslutninger. Men styregruppen skal også have repræsentanter, som har blik for det operationelle, så der sikres fremdrift i programmet.
 • Tydeliggør styregruppens formål

  Tydeliggør styregruppens formål og beslutningskraft i programmet ved for eksempel at udarbejde et kommissorium.
 • Synliggør sammenhæng til kommunens strategier

  Synliggør sammenhængen mellem Fælles om ungelivet og kommunens relevante strategier, så det er tydeligt for styregruppen og det politiske niveau, at Fælles om ungelivet tapper ind i kommunens eksisterende arbejde. 

  Gentofte Kommunes case om organisering

 • Tilpas løbende sammensætningen og formålet i styregruppen

  Tilpas styregruppens sammensætning og formål i takt med, at programmet udvikler sig. Tilføj eksempelvis nye medlemmer til styregruppen. Det kan også blive aktuelt at rykke udvalgte medlemmer til en referencegruppe, hvis deres rolle i styregruppen bliver mindre relevant, som programmet udvikler sig.
 • Sørg for politisk repræsentation i styregruppen

  Det kan være en god idé at involvere politikere i styregruppen, så de er tættere på programmet og er med til at træffe beslutninger. Hvis programmet har stærk politisk bevågenhed, kan det styrke dets legitimitet og fokus i kommunen og bidrage til, at Fælles om ungelivet prioriteres højt på tværs af forvaltninger. Men politisk involvering i styregruppen kan også være udfordrende, da det kan medføre et fravær af faglighed i styregruppen og en manglende forståelse for praksis. Derfor er det en fordel at involvere politikere, der allerede har engagement og interesse for programmets formål.
 • Arranger bilaterale møder med ledere

  For at lykkes med den afgørende ledelsesmæssige opbakning i kommunen kan I gennemføre bilaterale møder eller invitere ledere med på programmøder. Her lærer de programmet mere indgående at kende, opbygger en relation til programlederen og programgruppen samt involveres i de konkrete indsatser. Det kan bidrage til at styrke ejerskabet hos ledelsen.

Det er vigtigt at have fokus på at sikre den rette kombination af trækkraft, kendskab og adgang til egen organisation, relationel kompetence samt en platform til at inddrage lokalsamfundets aktører.

Kristian Kilt, programleder for Fælles om ungelivet Odder. Se case