xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Involvering grundskoler

Grundskoler er en vigtig aktør i Fælles om ungelivet, hvor de både fungerer som arena for indsamling af data om unges liv, som arena for formidling af viden om beskyttende faktorer og rusmiddelbrug, som platform til at engagere forældre, og som aktør, der sætter rammer for unges rusmiddelbrug og skaber beskyttende fællesskaber for unge, hvor rusmidler ikke er omdrejningspunktet.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Præsenter skolen for lokale data

  Præsenter skolen, herunder skoleledelse, bestyrelse og lærere, for lokale data om deres elevers hverdag, trivsel, beskyttende faktorer og rusmiddelbrug. Det motiverer skolen at få indblik i data om deres egne elever. Til præsentationen kan I tage udgangspunkt i data fra jeres lokale nøgletalsrapporter og lade jer inspirere af formidlingsskabeloner.
 • Skab gode rammer for skolens rusmiddelforebyggende arbejde

  Understøt den enkelte skoles rusmiddelforebyggende arbejde ved at etablere fælles indsatser på tværs af kommunens grundskoler. Det kan for eksempel være en fælles alkoholpolitik eller en fælles beslutning om alkoholfri sidste skoledag på tværs af alle skoler.
 • Tydeliggør lærernes betydning som rollemodeller

  Tydeliggør over for skolen, at lærere er rollemodeller for deres elever. Det indebærer en bevidsthed om, hvordan lærere og andre ansatte omtaler brugen af rusmidler, samt at de håndhæver skolens regler om indtag af alkohol og nikotin over for elever.
 • Understøt skolen i at skabe forandring

  Sørg for løbende at understøtte skolen i at skabe forandring og tilpasse praksis ud fra data, da skolen kan have en positiv betydning på unges hverdag, trivsel og rusmiddelbrug. Det gøres eksempelvis ved:

  • At præsentere ny data og viden jævnligt, hvor I også opfordrer skolen til at skabe dialog om flertalsmisforståelser og social pejling blandt eleverne.
  • At styrke fællesskaber uden alkohol, eksempelvis ved begivenheder som sidste skoledag.
 • Involver skolen i udvikling af indsatser

  Det er vigtigt, at skolen selv er med til at identificere løsninger, der relaterer sig til skolens egne udfordringer og ønsker. Involver skolens ledelse, eventuelt skolebestyrelsen samt SSP og sundhedsplejerske ved at facilitere handleplansmøder, hvor I sammen drøfter, hvilke indsatser skolen kan igangsætte på baggrund af dataresultater i nøgletalsrapporten. Understøt skolen i at udfylde en handleplan, som I sammen kan følge op på løbende. Programgruppen skal forvente at tage ansvaret for planlægning og afholdelse af møderne og for eksempel foreslå specifikke indsatsområder, som skolen kan igangsætte. Det kan være nødvendigt at hjælpe skolen med at tolke data, men det er vigtigt, at skolens egne fortolkninger og årsagsforklaringer tilgodeses.

Differentier indsatsen omkring forældreinvolvering

I Sorø Kommune foregår forældreinvolveringen primært på infocaféer afholdt på folkeskolerne og byens eneste ungdomsuddannelse. Men både metoder og form tilpasses den enkelte skole, så man sikrer den mest effektive inddragelse. Se tilhørende casebeskrivelse

Det er os voksne, der har ansvaret for kulturforandringen – men de unge kender ofte til løsningerne og er mere modige i deres tilgang, end vi voksne forestiller os.

Kristian Kilt, programleder for Fælles om ungelivet Odder Læs casebeskrivelse