xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Involvering unge

Det er de voksnes ansvar at skabe rammerne for et godt ungeliv, men ved at involvere unge i beslutningsprocesser styrkes ikke bare deres engagement og ejerskab, det sikrer også, at de indsatser, der udvikles, er tilpasset de unges behov og ønsker. Dette skaber en positiv spiral, hvor de unge føler sig værdsatte og motiverede til at bidrage yderligere, hvilket i sidste ende fører til mere effektive og succesfulde indsatser.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Tilpas involveringsformer

  Tilbyd forskellige typer af involveringsmuligheder, som matcher de unges interesser og ressourcer. Det kan være deltagelse i workshops, ungetræneruddannelser, udvikling af nye fritidsaktiviteter mv. Variation i metoderne sikrer, at flere unge kan finde en passende måde at deltage på.

  I pilotfasen af Fælles om ungelivet er der blevet identificeret forskellige deltagelsesgrader for ungeinvolvering, der alle på hver deres måde er med til at sikre, at unges perspektiver og behov bliver hørt og taget i betragtning. I overskrifter drejer det sig om:

  Input til konkrete aktiviteter og fritidsliv

  Hovedformålet med denne deltagelsesgrad er at afdække de unges behov, ønsker og forslag til konkrete aktiviteter og alternativer. De unge deltager på et informativt plan, hvor deres synspunkter høres og inddrages i forskellige sammenhænge. Rammerne og formålet for deres deltagelse er klart defineret på forhånd.

  Medejerskab, mobilisering og forpligtelse af de unge

  Her involveres de unge aktivt i beslutningsprocesser gennem fælles dialog med voksne. De unge opnår medindflydelse i en bestemt, voksen-initieret anledning og bidrager til udvikling af tiltaget. Denne deltagelsesgrad kræver klar kommunikation og afgrænsning af roller og ansvar for at sikre en konstruktiv involvering, men hvor de unge ikke pålægges ansvaret for at skabe forandring.

  Ungerepræsentation (eksperter på eget liv / ambassadører / peer-to-peer)

  De unge deltager som repræsentanter og eksperter på eget liv. Det kan fx være deltagelse i møder og workshops, hvor de deler deres perspektiver og erfaringer. De unge kan fungere som ambassadører, der hjælper med at formidle budskaber og rekruttere andre unge. Denne form for deltagelse giver de unge mulighed for at være aktive medspillere og bidrage med kvalitativ viden fra deres hverdag.

  Læs case om, hvordan unge involveres i at udvikle nye fritidsaktiviteter i Silkeborg

  Læs case om, hvordan man har givet de unge en stemme i Odder

 • Involver unge gennem skoler og ungdomsuddannelser

  Benyt skoler og ungdomsuddannelser som platforme til at engagere de unge. Her kan de aktivt involveres i arbejdet med data, fx ved at deltage i undersøgelser, analysere resultater og bruge data til at udvikle lokale initiativer. Ved at integrere dataarbejde i undervisningen kan de unge opnå praktiske færdigheder og en dybere forståelse af deres eget ungeliv, samtidig med at de bidrager til projekter, der påvirker deres hverdag. Dette kan også styrke deres ejerskab og interesse i programmets mål og aktiviteter.

  Læs case om, hvordan Fælles om ungelivet er blevet til en del af pensummet på et gymnasium i Sorø

 • Styrk de unges rolle som brobyggere til forældrene

  Involver de unge som brobyggere og mellemled til deres forældre. Unge kan spille en vigtig rolle i at formidle information og skabe forståelse mellem generationer. Dette kan ske gennem aktiviteter, hvor unge får mulighed for at diskutere og dele deres oplevelser med forældrene, fx gennem fælles workshops, møder eller events. Ved at styrke kommunikationen mellem unge og deres forældre kan man skabe en bedre forståelse for de unges behov og udfordringer.

  Læs case om, hvordan Fælles om ungelivet er blevet et fast indslag på intromøder på gymnasier i Aalborg

 • Fremhæv succeshistorier

  Del succeshistorier og eksempler på, hvordan unge har gjort en forskel gennem deres involvering. Dette kan inspirere flere unge til at engagere sig og vise, at deres bidrag værdsættes og har en reel indflydelse.

  Læs case om, hvordan input fra unge i Odder nu indgår i det politiske arbejde

  Se 220 unges input, som nu indgår i det politiske arbejde

 • Skab klare rammer og formål for ungeinvolveringen

  Det er vigtigt at have et klart formål med ungeinvolveringen samt fastsætte rammer og varighed for deres deltagelse. Sørg for, at der er kendte voksne til stede, som kan skabe tryghed og genkendelighed for de unge. Det øger de unges tillid og motivation til at deltage aktivt og bidrage. Klare rammer og tydelige mål hjælper de unge med at forstå deres rolle og betydning i processen, hvilket fremmer deres engagement og ansvarsfølelse.
 • Præsenter de unge for data om dem selv

  Involver de unge i arbejdet med data fra Ungeprofilundersøgelsen. Giv dem mulighed for at analysere resultaterne og være med til at udvikle konstruktive løsninger baseret på data. Dette kan øge deres forståelse for de udfordringer, de står overfor, og give dem ejerskab over de initiativer, der bliver sat i værk. Ved at deltage aktivt i dataarbejdet får de unge en stemme i beslutningsprocesserne og kan bidrage til at forme mere effektive og relevante løsninger.

  Læs input fra 220 unge i Odder, der har givet deres bud på, hvordan man kan påvirke alkoholkulturen

  Se designprocesforløb målrettet udskolingselever i Gentofte

 • Sørg for relevant støtte

  Giv de unge de nødvendige værktøjer og ressourcer til at deltage aktivt. Det kan fx være træning i ledelse, projektstyring eller kommunikation, så de kan bidrage mere effektivt.

  Læs case om trænerakademiet for unge i Odder

Det er os voksne, der har ansvaret for kulturforandringen – men de unge kender ofte til løsningerne og er mere modige i deres tilgang, end vi voksne forestiller os. Mange unge ønsker en anden alkoholkultur, og når der spørges ind til, om deres mindre søskende skal vokse op i den samme alkoholkultur, som de er en del af nu, så er svaret meget ofte: Nej helst ikke – men det er træls, hvis det går ud over mig selv.

Kristian Kilt, programleder for Fælles om ungelivet Odder Se case