xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens­­handlingsplan: Rådgivnings- og aktivitets­centre for mennesker med demens og deres pårørende (initiativ 13)

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 37,5 mio. kr. med det formål at understøtte etablering af 12-15 rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder særligt yngre med demens.

Mennesker med demenssygdomme og deres pårørende skal på rådgivnings- og aktivitetscentrene kunne henvende sig og få støtte og rådgivning. Ligeledes skal mennesker med demenssygdomme og deres pårørende tilbydes kontakt med ligestillede og tilbydes sociale og fysiske aktiviteter. Centrene skal have fokus på pårørende- og brugerinddragelse, og centrenes rådgivnings- og aktivitetstilbud skal i udgangspunktet tilbydes uden visitation. 

Kommuner, regionale enheder og frivillige organisationer kunne evt. i et partnerskab, søge om at få del i de i alt 35,5 mio. kr. af puljen, der er afsat til at etablere de 12-15 geografisk spredte rådgivnings- og aktivitetscentre.

Puljen er udløbet og projekterne er afsluttet. Se erfaringsopsamlingen fra januar 2020 fra projekterne:

Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens

Projektperiode

Alle projektaktiviteter skal senest være afsluttet ved udgangen af oktober 2019.

Udmøntning af puljen

Puljen blev uddelt den 10. november 2017, og der sker ikke yderligere udmøntninger af puljen. 

Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 13 ansøgninger til et samlet beløb på 36,3 mio. kr.

13 projekter har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om midler fra puljen ”Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende’ til i alt ca. 35,5 mio. kr.

De 13 projekter har deltagere fra i alt 40 kommuner, 5 regionale enheder, en række frivillige organisationer samt andre samarbejdspartnere (herunder praktiserende læge, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mfl.). 

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget. Der er i vurderingen lagt vægt på følgende kriterier:

 1. I hvilken grad projektbeskrivelsen indeholder en klar og præcis beskrivelse af det foreslåede rådgivnings- og aktivitetcenters opbygning, indhold og aktiviteter, samt finansieringsmodel i udviklingsfasen og i den efterfølgende driftfase.  
 2. I hvilken grad projektbeskrivelsen indeholder klare mål for rådgivnings- og aktivitetscentret, og kriterier for hvornår målene er opfyldt i såvel etableringsfase som i den efterfølgende driftfase.
 3. I hvilken grad projektbeskrivelsen indeholder en klar og præcis beskrivelse af, hvordan projektet tilgodeser borgernes behov for tilgængelighed og geografisk dækning, herunder bygger bro til eksisterende tiltag i kommunerne, de frivillige organisationer og regionerne.
 4. I hvilken grad projektbeskrivelsen indeholder en klar og præcis beskrivelse af, at projektet understøtter puljens formål, herunder centrenes arbejde med yngre med demens, velfærdsteknologi og pårørendeinddragelse.
 5. I hvilken grad projektbeskrivelsen indeholder en klar og præcis beskrivelse af, hvordan man sikrer tilknytning af relevante faglige kompetencer og en løbende opdatering af viden i.f.t. rådgivningen af mennesker med demens og deres pårørende. 
 6. I hvilken grad projektbeskrivelsen indeholder en klar og præcis beskrivelse af, hvordan mål og aktiviteter vil være bæredygtige og blive videreført, også efter projektperiodens afslutning. 
 7. I hvilken grad rådgivnings- og aktivitetscentret forankres ved medfinansiering fra de deltagende parter.

Det er endvidere vurderet positivt:

 • Hvis der i projektet deltager flere kommuner og en eller flere frivillige organisationer som ansøgere/medansøger og at det beskrives hvorledes man tænker at gribe samarbejdet an ift. udvikling, drift og forankring. 
 • Hvis ansøger har taget stilling til hvorledes centret gøres tilgængeligt for borgere med demens og deres pårørende og derved sikrer adgang til rådgivnings- og aktivitetscentret på tværs af geografi i regionen eller dele af regionen, f.eks. gennem transportløsninger, satellitfuntioner, udgående funktioner m.v. 
 • Hvis ansøger(e) medfinansierer projektet

Tilsagn 

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

 • Assens Kommune 1.881.128
 • Esbjerg Kommune 3.708.000
 • Fredericia og Kolding kommuner 2.529.000
 • Hillerød Kommune 1.588.036
 • Læsø, Frederikshavn og Hjørring kommuner 3.000.000
 • Hvidovre Kommune 1.567.684
 • Lolland Kommune 2.466.775
 • Næstved Kommune 1.926.537
 • Stevns Kommune 2.918.607
 • Svendborg og Ærø kommuner 2.850.060
 • Viborg kommune 2.829.156
 • Aalborg kommune 5.433.656
 • Aarhus Kommune og Alzheimerforeningen 2.801.033

Samlet oversigt og resume af projekterne

Puljeopslag

Puljeopslag 

Opdateret 17 JAN 2020