xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket sammen­hæng for de svageste ældre

6 projekter fra landets fem regioner har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om, at de har fået midler fra puljen til styrket sammenhæng for de svageste ældre. Puljen er en del af regeringens Aftale om satspulje på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019. De 6 projekter modtager i alt 78,5 millioner kroner.

Målet ved projekternes afslutning er både, at de svageste ældre medicinske patienter ikke oplever at falde mellem to stole, og at der er indsamlet viden og dokumentation til at kvalificere fremtidige indsatser. 

Sundhedsstyrelsen har ved vurderingen af ansøgningerne lagt vægt på, at projekterne kan bidrage med erfaring og viden om, hvilke organiseringer der sikrer bedre sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre. Et overordnet kriterium har således været, at det er muligt at opnå veldokumenterede, gode erfaringer, der eventuelt kan udbredes nationalt. I henhold til puljeopslaget har Sundhedsstyrelsen endvidere vægtet geografisk spredning af projekterne, bred eller fuld tilslutning blandt kommuner i den relevante sygehus-klynge, dækning af både land og by samt patient-/borgergrundlag og involvering.

Projekterne, som har modtaget støtte, er samarbejdsprojekter mellem region og en eller flere kommuner. Der er givet støtte til projekter fra alle fem regioner, og i alt 60 forskellige kommuner. Sundhedsstyrelsen modtog i alt 12 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af knap 154 mio. kroner.

Herunder kan du læse projektbeskrivelserne for de 6 projekter, der har fået tilsagn om midler fra puljen: 

Region Hovedstaden: Sikker Sammenhæng

Region Hovedstaden: Tværsektoriel stuegang – fremtidens tværsektorielle forløb

Region Midtjylland: Det rette tilbud til borgene fra første kontakt (opdateret 1. november 2016)

Region Nordjylland: Tidlig indsats på tværs 

Region Sjælland: Tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre

Region Syddanmark: Geri Kuffert

Baggrund

Som en del af satspuljeaftalen for 2016-2019 er der afsat midler til projekter, der kan skabe større sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre.

Formålet med satspuljen er at afprøve forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af kommuner, regioner og evt. almen praksis for at skabe større sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre. Der er i dag sparsom viden om, hvordan kommuner og regioner konkret skal organisere sig for at skabe mest mulig sammenhæng i indsatsen. Projekterne skal derfor desuden bidrage med erfaringer og viden om, hvilken organisering der sikrer bedre sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre.

Målgruppen for satspuljens projekter er de svageste ældre patienter, der har kontakt til sygehus og almen praksis og samtidig har behov for hjælp fra kommunens hjemme- eller sygepleje i eget hjem, plejebolig eller på plejecenter.

Ansøgningsmateriale

Frist for ansøgning om midler var den 15. juni 2016.

Satspuljeopslag

Vejledning til ansøgningsskemaer

Ansøgningsskema 1

Ansøgningsskema 2

Ansøgningsskema 3

Ansøgningsskema 4

Opdateret 28 JUN 2019