xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Involvering fritidsliv

Voksensuperviserede aktiviteter i fritidslivet kan fungere som en beskyttende faktor mod unges brug af rusmidler, fordi de tilbyder et positivt fællesskab uden rusmidler. Men der ses en tendens til, at unge frafalder fritidsaktiviteter i løbet af udskolingen og særligt i overgangen til ungdomsuddannelser. Det organiserede fritidsliv er derfor en vigtig aktør i Fælles om ungelivet.

Det organiserede fritidsliv består af en lang række aktører, for eksempel idræts- og kulturforeninger, ungdomsskoler, idrætsråd, fritidscentre m.fl. Formålet med et samarbejde med det organiserede fritidsliv er, at flere unge deltager i voksensuperviserede fællesskaber i fritidslivet, og at flere fritidslivsaktører understøtter fritidsmiljøer uden rusmidler.

I Fælles om ungelivet danner formidling af lokale data og viden om beskyttende faktorer grundlag for involvering af det organiserede fritidsliv.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Præsenter det lokale fritidsliv for lokale data

  Lad dialogen med det organiserede fritidsliv tage afsæt i jeres lokale dataresultater om b.la. unges foreningsdeltagelse og rusmiddelbrug og viden om det organiserede fritidsliv som beskyttende faktor. Det motiverer det organiserede fritidsliv at få præsenteret data om kommunens unge.
 • Giv det organiserede fritidsliv handlingsanvisende råd

  Giv fritidslivet konkrete, handlingsanvisende råd til, hvad de kan gøre for at understøtte et fritidsliv uden rusmidler. Understøt dem eksempelvis i at udvikle alkoholpolitikker.
 • Stå til rådighed med sparring og understøttelse

  Stå i videst muligt omfang til rådighed med sparring i udviklingen og udførslen af indsatser i det organiserede fritidsliv. Det kan være en god idé, at programgruppen bidrager til at igangsætte og afholde aktiviteter i samarbejde med fritidslivet. Det giver plads til, at fritidslivsaktøren selv kan definere og forme indsatsen inden for Fælles om ungelivets ramme samt fremadrettet påtage sig ansvaret for indsatsen. Vær opmærksom på, at der formentlig vil være behov for understøttelse fra Fælles om ungelivet, herunder hjælp til koordinering, fastholdelse af fokus, økonomisk støtte, viden mm. i lang tid. I den forbindelse er det vigtigt at sikre en balance mellem Fælles om ungelivets involvering og fritidslivets ejerskab.
 • Skab et handlerum

  Tildel det organiserede fritidsliv økonomiske midler til at løfte opgaven lokalt. Det kan bidrage til, at fritidslivet i større grad selv kan varetage opgaven.

  Italesæt Fælles om ungelivets principper om beskyttende faktorer og rusmiddelforebyggelse, datadrevne indsatser og de voksnes ansvar i jeres samarbejde med fritidslivet, men læg jer ikke fast på indsatser på forhånd. Sørg i stedet for at skabe et rum, hvor fritidslivets aktører selv kan definere indsatser, som passer ind i fritidslivets virkelighed, men også Fælles om ungelivets overordnede formål.

  I kan forvente en interesse i at arbejde med indsatser om fastholdelse og rekruttering af medlemmer, da det er en dagsorden, der optager mange aktører i det organiserede fritidsliv. Det kan være mere vanskeligt at motivere fritidslivet til at arbejde med alkoholfrie fritidsmiljøer, fx udarbejdelse af alkoholpolitikker og restriktion af salg til mindreårige, da nogle fritidslivsaktører ikke ser det som en del af deres kerneopgave, og salg af alkohol kan være en indtjeningskilde for fritidslivsaktører. Det kræver, at I løbende arbejder for at gøre den rusmiddelforebyggende dagsorden attraktiv for fritidslivet, primært ved at sætte fokus på mulighederne for at øge antallet af medlemmer.


 • Faciliter dialog og erfaringsudveksling på tværs af fritidslivets aktører

  Faciliter dialog og erfaringsudveksling på tværs af fritidslivets aktører, herunder også idrætsråd, ungdomsskole og -klubber samt fritidscentre. Det kan være fordelagtigt at sparre med ligesindede aktører, fordi det kan skabe inspiration til nye indsatser eller motivere nye foreninger til at bidrage til Fælles om ungelivets formål.
 • Understøt det organiserede fritidsliv i at skabe forandring

  Sørg for at understøtte det organiserede fritidsliv i at skabe forandring løbende, da fritidslivet kan have en positiv betydning for unges trivsel og rusmiddelbrug.

  Det gøres eksempelvis ved:

  • At præsentere ny data og viden jævnligt, hvor I også opfordrer fritidslivet til at skabe positive fællesskaber for unge uden rusmidler.
  • At kapacitetsopbygge dele af det organiserede fritidsliv, herunder fx klæde ledere og frivillige i foreninger på med viden om rusmiddelforebyggelse og ansvaret som rollemodel over for unge.
  • At koble Fælles om ungelivet på andre indsatser, som også har fokus på fastholdelse, rekruttering eller rusmiddelforebyggelse i fritidslivet.
 • Accepter, at det kræver tid at arbejde med lokal kapacitetsopbygning i fritidslivet

  Det er tidskrævende at skabe reelle forandringer i samarbejde med det organiserede fritidsliv. Det kræver tillid og vedholdenhed, lokalt ejerskab og ressourcer. Gå derfor tålmodigt til opgaven og accepter, at der ikke skabes forandringer fra start. Vær bevidst om, at jeres relationelle arbejde og gentagne møder er nødvendige for at opbygge lokal kapacitet og skabe forandringer i samarbejde med fritidslivet.
 • Accepter forskellige roller

  Accepter, at fritidslivets aktører - både ansatte og frivillige - har begrænsede ressourcer til at skabe forandringer lokalt, da deres ressourcer alene rækker til deres kerneopgave. I nogle tilfælde vil det være programgruppen i Fælles om ungelivet, som faciliterer eller understøtter indsatser, mens det i andre tilfælde vil være fritidslivsaktøren selv.
 • Klæd aktørerne på med viden

  Inviter eksperter til at formidle viden, som kan inspirere det organiserede fritidsliv til at igangsætte nye indsatser. Det kan for eksempel være oplæg, konferencer eller temadage, som har fokus på trænerens rolle, trivselsfremme i fritidslivet eller unges rusmiddelbrug.

  Find inspiration til, hvordan I klæder aktørerne på med viden:

  Odder Kommune: Undervisningsmateriale - Foreningsliv og Frivillighed

 • Tydeliggør den voksnes betydning som rollemodeller

  Tydeliggør, at træneren, lederen eller den ansatte er rollemodel for børn og unge i fritidslivet, samt at de som fritidslivsaktør har stor betydning for deres medlemmers trivsel og sundhed. Som rollemodeller skal de være bevidste om, hvordan de omtaler brugen af rusmidler og håndhæver fritidslivsaktørens regler om indtag af alkohol og nikotin over for medlemmer, ligesom de selv bør undlade at indtage alkohol og andre rusmidler til træning, stævner, turneringer eller sociale arrangementer.

Engager en fritidsudvikler

I Fælles om ungelivet i Silkeborg Kommune har man gennem halvandet år afprøvet et koncept omkring lønnede fritidsudviklere, der i samarbejde med lokalsamfundet skal skabe relevante og engagerende fritidstilbud baseret på de unges egne ønsker og behov. Se tilhørende casebeskrivelse