xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2021 - genopslag monitorering

Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2021 (sundhedsfremmepuljen) blev slået op i november 2020. Indsatsområdet monitorering og tobaksforebyggelse bliver nu genopslået.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter inden for monitorering på sundhedsområdet, som beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen, under Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Sundhedsfremmepuljen) 2021.

Ansøgning, inkl. budgetskemaer, skal sendes på e-mail og være Sundhedsstyrelsen i hænde senest onsdag den 28. april 2021 kl. 12.00.

Midlerne vil blive udmøntet til indsatser inden for følgende prioriterede område:

7. Monitorering på sundhedsområdet

Der er 2,6 mio. kr. til fordeling under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens faglige vurdering, at nedenstående generelle vurderingskriterier, betingelser for tilskud og formelle krav til ansøgningen er opfyldt samt at de(t) forslåede projekt(er) er inden for kravene i aktivitetsbeskrivelsen.

Generelle vurderingskriterier

Der vil for hvert område blive lagt vægt på, at de modtagende foreninger/organisationer har den fornødne kapacitet og faglighed til at gennemføre de ansøgte aktiviteter. 

Det gælder for alle de prioriterede indsatsområder, at aktiviteterne ønskes så vidt muligt løst samlet af en eller få foreninger/organisationer for at opnå bedst mulig national sammenhæng og sikre en tilstrækkelig faglig kvalitet og volumen i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser; jf. ligeledes nedenstående krav om, at ansøgere i deres generelle virke følger eller støtter Sundhedsstyrelsens overordnede udmeldinger, anbefalinger eller målsætninger for det enkelte område.

Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har beskrevet konkret indhold af foreslåede initiativer og indsatser. Det vil blive vurderet positivt, hvis der foreligger andre finansieringskilder.

Projektet skal leve op til kravene i aktivitetsbeskrivelsen for at komme i betragtning. 

Generelle betingelser for tilskud under Genopslag af ”Monitorering på sundhedsområdet” under Puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggels

For at modtage midler fra Puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse skal ansøgende foreninger/organisationer leve op til nedenstående betingelser.  

Private foreninger/organisationer med et non-profit og ikke kommercielt sigte kan komme i betragtning til at modtage tilskud. De modtagende foreninger/organisationer skal være private/selvejende.

Det er endvidere en forudsætning, at støttemodtagerne har et formål om forebyggelse og sundhedsfremme i deres vedtægter og/eller generelle virke, og at modtagernes aktiviteter følger eller støtter Sundhedsstyrelsens overordnede udmeldinger, anbefalinger eller målsætninger for det enkelte område.

Foreningen/organisationen skal:

 • Have udpeget en juridisk ansvarlig for foreningen/organisationen.
 • Have eksisteret i mindst to år (afsluttede reviderede regnskaber). 
 • Have en omsætning på mindst 25.000 kr. i senest afsluttede årsregnskab.
 • I sin hovedvirksomhed have aktiviteter i mindst tre ud af fem regioner.
 • Være landsdækkende eller have et nationalt sigte, hvilket skal fremgå af foreningen/organisationens vedtægter.
 • Arbejde med danske forhold og have adresse i Danmark.

Der gives tilskud til konkrete aktiviteter. Hvis der er tale om tilskud til rådgivnings- og sparringsfunktioner mv., skal disse stilles gratis til rådighed for alle borgere, uanset bopæl. Projektet skal være landsdækkende.

De formelle krav til ansøgningsformat og -frist skal overholdes for, at ansøger kan komme i betragtning til tildeling. Se mere herom nedenfor samt i ”Vejledning til ansøgning af Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2021”.

Der udmøntes ikke midler til følgende:

 • kortvarige enkeltstående projekter
 • lokale projekter
 • initiativer såsom væresteder, konferencer eller stævner
 • privatpersoner
 • kommercielle virksomheder
 • myndigheder 

Projektperiode

Der er mulighed for at søge til:

 • 3-årigt projekt med afslutning senest den 31. december 2023. 

Sundhedsstyrelsen har ikke mulighed for at omgøre en 3-årig bevilling til en 1-årig eller 2-årig.

Formelle krav til selve ansøgningen

Foreninger/organisationer, der ønsker at ansøge om midler til projekter, skal benytte Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema og budgetskemaer for at komme i betragtning. Vær opmærksom på, at eventuel egenfinansiering af projektet ligeledes skal noteres i budgetskemaerne. Du kan finde skemaerne nederst på siden. 

Ansøgningen må max fylde 9 A4 sider, skriftstørrelse 12 (ekskl. budgetskemaer). 

Bilagsmængden bør begrænses, og bilag – ud over de obligatoriske bilag, som fremgår af ”Vejledning til ansøgning af Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2021” – kan ikke forventes at blive inddraget i den endelige vurdering og afgørelse.

Det kan ikke forventes, at Sundhedsstyrelsen læser eller tjekker ansøgninger, før ansøgningsfristen er udløbet, og det er ansøgers eget ansvar, at den indsendte ansøgning lever op til alle krav.

Indsendelse af ansøgning og tidsfrist

Ansøgningen med budgetskemaer skal sendes elektronisk på e-mail og være Sundhedsstyrelsen i hænde senest onsdag den 28. april 2021 kl. 12.00.Ansøgningen sendes elektronisk til: fob@sst.dk

Emnetekst: [Organisationens navn], Ansøgning, Monitorering på sundhedsområdet, Sundhedsfremmepuljen 2021.

Alle ansøgere modtager direkte skriftlig orientering om tilsagn eller afslag via e-mail brugt til at indsende ansøgningen fra Sundhedsstyrelsen med angivelse af rammer og retningslinjer for tildelt støtte.

Spørgsmål til puljen

Der kan stilles spørgsmål frem til ansøgningsfristens udløb. Det kan ikke forventes, at spørgsmål besvares, efter ansøger har indsendt sin ansøgning, uanset at ansøgningsfristen ikke er udløbet.

For at sikre lige adgang til information om puljen vil generelle spørgsmål og svar løbende blive offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside frem til ansøgningsperiodens udløb.

Spørgsmål til økonomi og budgetskemaer kan rettes til: Kasper Dahl, e-mail: kad@sst.dk

Spørgsmål vedr. det faglige indhold og formelle krav kan rettes til: Dorte Hansen Thrige, e-mail: dht@sst.dk

Ansøgningsskemaer og vejledning til skemaer

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaer

Aktivitetsbeskrivelse, genopslag, monitorering

Ansøgningsskema inkl. budgetskema til 3-årigt projekt 2021

 

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 07 APR 2021