×

Om os

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og er en del af Sundheds- og Ældreministeriets koncern. Sundhedsstyrelsen bistår ministeren med rådgivning på ministerområdet og yder rådgivning til andre statslige, regionale og kommunale myndigheder.

Sundhedsstyrelsens hovedopgaver er sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling, hvor fokus er på en lang række områder inden for forebyggende indsatser, strålebeskyttelse, uddannelse af sundhedspersonale, sundhedsberedskab samt planlægning af sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen har desuden opgaver indenfor ældre- og demensområdet.

Sundhedsstyrelsens organisationDirektion

Direktionssekretariatet bistår direktøren med sagsbehandling, mødeplanlægning mv. Herudover varetager sekretariatet den overordnede koordinering af Sundhedsstyrelsens internationale opgaver, herunder særligt opgaver i relation til WHO og Nordisk Ministerråd samt internationale aktiviteter med direktørens deltagelse.

Direktionssekretariatet koordinerer opgaver vedrørende både intern og ekstern kommunikation, herunder håndtering af henvendelser fra pressen. Endelig håndterer sekretariatet også tværgående opgaver såsom elektronisk sagsbehandling, udbud og anden kontraktindgåelse og erklæringer om habilitet.

Planlægning

Enheden beskæftiger sig med planlægning indenfor borgernære sundhedstilbud og sygehusvæsenet. Enheden har fokus på kvalitet og sammenhængende patientforløb.

Sygehusplanlægning omfatter opgaver med specialeplanlægning, det vil sige opgavefordeling mellem forskellige sygehuse, og herunder faglig rådgivning om regionernes sundhedsplaner.

Specialeplanlægningen er ved at gennemgå en større revision. Enhedens opgaver med borgernære sundhedstilbud har fokus på samarbejdet med praksissektoren og sundhedstilbud i kommunerne.


Direktion

Direktør 

Leder af Direktionssekretariatet 

Planlægning

Enhedschef Helene Probst

Sektionsleder Ane Bonnerup Vind

Sektionsleder Kirsten Hansen

Evidens, uddannelse og beredskab

Enhedschef Lisbeth Høeg-Jensen

Sektionsleder Marlene Øhrberg Krag

Sektionsleder Sigrid Paulsen

Koncernregnskab, økonomi og service

Enhedschef Dorte Hansen Thrige

Regnskabschef (Koncernregnskab): Michael Andersen

Sektionsleder Joan Stubtoft

Forebyggelse

Enhedschef Jette Jul Bruun

Sektionsleder Astrid Benedikte Blom 

Ældre og demens

Enhedschef Mads Biering la Cour

Sektionsleder Lone Thomsen

Strålebeskyttelse

Enhedschef Mette Øhlenschlæger 

Sektionsleder Hanne N. Waltenburg

Sektionsleder Henrik Roed

Sektionsleder Haraldur HannessonDirektion

Direktør 

Leder af Direktionssekretariatet 

Planlægning

Enhedschef Helene Probst

Sektionsleder Ane Bonnerup Vind

Sektionsleder Kirsten Hansen

Evidens, uddannelse og beredskab

Enhedschef Lisbeth Høeg-Jensen

Sektionsleder Marlene Øhrberg Krag

Sektionsleder Sigrid Paulsen

Koncernregnskab, økonomi og service

Enhedschef Dorte Hansen Thrige

Regnskabschef (Koncernregnskab): Michael Andersen

Sektionsleder Joan Stubtoft

Forebyggelse

Enhedschef Jette Jul Bruun

Sektionsleder Astrid Benedikte Blom 

Ældre og demens

Enhedschef Mads Biering la Cour

Sektionsleder Lone Thomsen

Strålebeskyttelse

Enhedschef Mette Øhlenschlæger 

Sektionsleder Hanne N. Waltenburg

Sektionsleder Henrik Roed

Sektionsleder Haraldur Hannesson


Evidens, uddannelse og beredskab

Enheden udarbejder nationale kliniske retningslinjer, anbefalinger om rationel farmakoterapi og anbefalinger for screeningsprogrammer. Enheden har desuden ansvaret for sundhedsberedskabet i Danmark og børnevaccinationsprogrammet med øvrige opgaver, der vedrører smitsomme sygdomme.

På uddannelsesområdet står enheden for administration og udvikling af kvaliteten i uddannelserne til speciallæge og specialtandlæge samt videreuddannelse for sygeplejersker. Endelig behandler enheden ansøgninger om eksperimentel behandling og højt specialiseret behandling i udlandet.

Koncernregnskab, økonomi og service

Enheden understøtter Sundhedsstyrelsen med økonomi- og ressourcestyring, regnskab og bogholderi, bygningsdrift og servicefunktioner. Enheden varetager den overordnede kontakt til Koncern-HR og koncern-IT.

Koncernregnskab varetager tillige regnskabsfunktioner for andre dele af koncernen: Departementet, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sekretariatet for Etisk Råd & Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Service omfatter både bygningsdrift og servicefunktioner, også for Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forebyggelse

Enheden varetager opgaver inden for folkesundhed og generel forebyggelse med sundhedsfremme, herunder om alkohol, tobak, fysisk aktivitet, ernæring, seksuel sundhed, mental sundhed, narkotika, miljømedicin, ulighed i sundhed, graviditet og barsel og sundhedspleje.

Ældre og demens

Enheden varetager opgaver inden for rehabilitering, forebyggelse og støtte til ældre, der har eller er i risiko for funktionstab - og som har behov for en indsats i primær sektor. Et væsentlig fokusområde er at styrke og sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre borgere og mennesker med demens.

Enheden har derudover sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, som  er et uafhængigt råd, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle livets områder. Rådet skal derudover blandt andet indsamle og videreformidle viden samt bidrage til at synliggøre ældres ressourcer og til at nuancere billedet af ældre og det at blive ældre. Endelig administrerer enheden certificering af friplejeboligleverandører.Strålebeskyttelse

Strålebeskyttelse varetager samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling. Vi varetager og forbedrer strålebeskyttelsen ud fra en vurdering af berettigelse, optimering og dosisbegrænsning af ioniserende stråling.

Enheden administrerer røntgenloven, radioaktivitetsloven og atomanlægsloven, foruden myndighedsopgaver vedrørende ikke-ioniserende stråling i henhold til Sundhedslovens § 213.

Opdateret 6. oktober 2016