xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Socialtandplejen

Kommunerne skal tilbyde gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje for socialt udsatte borgere, der har konkret behov for tandpleje, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i praksistandplejen, omsorgstandplejen eller specialtandplejen.

Hensigten er, at socialtandpleje tilbydes borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Visitation til socialtandpleje foretages af kommunen og kan ske enten i en mundtlig dialog mellem relevante fagpersoner eller skriftligt. Det er afgørende, at borgere i målgruppen har let og hurtig adgang til socialtandpleje.

Kommunen kan vælge at etablere tilbuddet på egne klinikker eller ved at indgå aftale herom med andre kommuner, regioner eller private klinikker.

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje angiver principperne for indhold og organisering af socialtandplejen.


Bekendtgørelse om tandpleje

 

Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (15 MAJ 2023)

Kommunerne varetager via den kommunale tandpleje en række vigtige opgaver for at fremme af tandsundheden i Danmark.

Denne vejledning vedrører omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje. Den kommunale tandpleje består af børne- og ungdomstandpleje, der er målrettet alle børn og unge under 22 år (født efter 31. december 2003), omsorgstandpleje, der ydes til borgere, som, grundet nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud, samt specialtandpleje, der er et specialiseret tilbud målrettet personer med sindslidelse, udviklingshæmning m.v. der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje og praksistandplejen. Yder mere består den kommunale tandpleje af socialtandpleje, der er et vederlagsfrit tilbud målrettet borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i omsorgs- og specialtandplejen og i praksistandplejen. Endelig har kommunen ansvar for administration af tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 135, der ved rører økonomisk støtte fra kommunen til tandproteser som følge af ulykkesbetingede skader og skader som følge af epileptisk anfald. De lovmæssige rammer for den kommunale tandpleje er fastsat i medfør af sundhedsloven og bekendtgørelse om tandpleje (tandplejebekendtgørelsen). I henhold til tandplejebekendtgørelsen (§ 34) fastsætter Sundhedsstyrelsen retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Nærværende vejledning har til formål at fastsætte retningslinjer for omfanget af og kravene til de kommunale tandplejetilbud og tilskudsordning. Vejledningen skal betragtes som en række faglige og administrative bidrag vedrørende udførelsen af de aktiviteter, der er omfattet af loven. 

 

Nærværende vejledning har til formål at opdatere kapitler vedrørende børne- og ung domstandplejen i henhold ændringer af sundhedsloven og bekendtgørelse om tandpleje vedtaget af Folketinget med henblik på at udmønte finanslovsaftalen for 2022 om gratis tandpleje til unge 18-21 år. Vejledningen er opdateret i forhold til: 

 

• Udvidelse af målgruppen for børne- og ungdomstandpleje i kommunens eget til bud samt ved frit valg i privat praksis og frit valg af anden kommunes klinik. 

• Udvidet anvendelse af praktiserende tandplejere ved kommunens organisering af børne- og ungdomstandplejen 

• Udvidet anvendelse af praktiserende tandplejere ved børn og unges frit valg af privat praksis 

• Præcisering af regler vedr. kommunens godkendelse af behandlingstilbud i privat praksis 

• Indførelse af regler vedr. kommunens mulighed for at foretage visitation til tandregulering og andre kostbare behandlingsydelser i privat praksis 

 

Vejledningen træder i kraft den 15. maj 2023 og erstatter Sundhedsstyrelsens Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje fra 2020 (VEJ nr. 9660 af 29/09/2020).

 

Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer

Denne vejledning præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed som tandlæger i medfør af autorisationsloven nr. 990 af 18. august 2017 § 17 skal udvise i deres virke ved anvendelse af plastmateriale, glasionomer eller sølvamalgam som fyldningsmateriale i tænder.

Opdateret 08 AUG 2022