xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af tvang i psykiatrien

Forebyggelse og nedbringelse af tvang er et vigtigt fokus i 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed. Anvendelse af tvang er et meget alvorligt indgreb i den enkeltes selvbestemmelsesret og menneskerettigheder, og bør nedbringes til et absolut minimum. Når tvang ikke kan forebygges, skal tvangen være mindst mulig indgribende og have kortest mulig varighed.

Det kan nogle gange være nødvendigt at anvende tvang i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom – både for at sikre behandling, men også for at beskytte patienten selv eller andre mod fare. Tvang må dog ikke benyttes, før der er gjort alt, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken.

En væsentlig del af arbejdet med at forebygge og nedbringe tvang handler om at sikre, at patienter med psykiske lidelser modtager en behandling af høj kvalitet. 10-årsplanen har til formål at sikre et samlet fagligt løft af indsatsen til mennesker med psykiske lidelser, og herigennem sikre at børn, unge og voksne med psykiske lidelser udsættes for mindre tvang.

Aftale om mål for mindre tvang i psykiatrien (2024-2030)

Der har igennem en årrække og særligt siden 2014 været arbejdet målrettet med at nedbringe tvang i psykiatrien i Danmark, men anvendelsen af tvang er fortsat for høj. Brugen af tvang er desuden uensartet på tværs af regioner og afdelinger.

I foråret 2024 indgik Regeringen og Danske Regioner derfor en ny partnerskabsaftale om et styrket fokus på at forebygge tvang og der er fastsat en politisk målsætning om at reducere antallet af episoder med bæltefiksering, fastholdelse og akut beroligende medicin med tvang pr. 100.000 borgere med 30 %.

For at understøtte at målsætningen kan opnås er der iværksat fire indsatsområder i 2024-2030:

1. En styrket Task Force i regi af Sundhedsstyrelsen med bl.a. regionale og kommunale repræsentanter. Task Forcen udveksler viden om og erfaring med at forebygge anvendelsen af tvang, som kan udbredes på tværs af regioner.

Læs mere om Task Force

2. Den eksisterende monitorering fa tvangsområdet tilpasses, så den understøtter en tæt opfølgning af den nye målsætning for nedbringelse af tvang.

Læs mere om monitorering og nedbringelse af tvang

3. KL og Social- og Boligstyrelsen gennemfører en undersøgelse, der skal øge viden og undersøge data om det samlede forløb for borgere, der bliver udsat for tvang. Er der fx nogle generelle forhold i forløbet op til en tvangsindlæggelse, som det vil være muligt at forebygge. Det kan fx handle om forhold i det tværsektorielle samarbejde, som analysen også skal belyse.

4. Varigt 20 mio. kr. årligt til regionerne til konkrete indsatser i arbejdet med at forebygge anvendelsen af tvang. Midlerne til regionerne skal ses i sammenhæng med det samlede kapacitetsløft i 10-årsplanen.

Partnerskabsaftalen har desuden et særligt fokus på børn og unge.

Læs hele aftalen her


Opdateret 18 JUN 2024