xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Regler og rettigheder om tvang i pykiatrien

Fordi brugen af tvang er så indgribende, er der retssikkerhedsgarantier knyttet til beslutninger om tvangsanvendelse. Bl.a. skal patienter, der udsættes for tvang, have beskikket en patientrådgiver, tvangen skal protokolføres og indberettes, og patienten har mulighed for at klage over tvangsindgrebet og skal modtage en eftersamtale. På denne side finder du de centrale love, bekendtgørelser og vejledninger, der sætter rammerne for brug af tvang i psykiatrien. Derudover kan du læse mere om tvang og rettigheder i hhv. voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien.

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven)

Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien

Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien

Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling

Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelse

Bekendtgørelse om forretningsorden for Det psykiatriske Patientklagenævn

Bekendtgørelse om patientrådgivere

Bekendtgørelse om samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien

Rapporter og pjecer

Tvang i psykiatrien - gældende fra 2016 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år - og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter til og med 14 år - og deres pårørende

Opdateret 16 SEP 2022