xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Træningsguide for mennesker med demens

Inspiration til øvelser og leg i fem hverdagsmiljøer der understøtter mennesker med demens i at være fysisk aktive

Træningsguiden giver inspiration til fysisk aktivitet for mennesker med demens i både let, middel og svær grad og for ældre med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for støtte til at være fysisk aktive.

Fysisk aktivitet er godt for alle mennesker, og fysisk aktivitet, der får pulsen op, er endnu bedre – også for mennesker med demens. En fysisk aktiv hverdag styrker livskvaliteten, og har stor betydning for bevarelsen af et godt fysisk helbred, mental sundhed og for opretholdelsen af funktionsevnen.

Guiden henvender sig til dig, der er medarbejder i en kommune, frivillig, pårørende, træner i en forening samt til andre, som understøtter borgere med demens og svækkede ældre i at blive og ikke mindst vedblive med at være fysisk aktive.

Guiden består af 27 øvelser og lege fordelt på de fem hverdagsmiljøer: eget hjem, naturen, træningscenter, pleje- eller aktivitetscenter og forening. Opdelingen gør det hurtigt at finde relevant inspiration til øvelser og lege, som får pulsen op og integrerer kognitiv træning. Flere af øvelserne kan anvendes på tværs af hverdagsmiljøerne og tilpasses borgerens fysiske og kognitive funktionsniveau.

Guiden findes i tre forskellige udgaver; En elektronisk version, der kan anvendes både fra pc, tablet og/eller smartphone. En lang udgave, der indeholder viden om fysisk aktivitet, funktionsevne og kommunikation og demens, få gode råd til planlægning og udførelse af træning samt øvelsesbeskrivelser. Og en kort udgave, der alene indeholder øvelsesbeskrivelser.

Træningsguide for mennesker med demens - kort og lang udgave 

Fagligt fundament

Fysisk aktivitet

Guiden er baseret på viden om træning og demens fra 2018 samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger til fysisk aktivitet.

Regelmæssig fysisk aktivitet er generelt med til at forebygge en række sygdomme såsom forhøjet blodtryk, apopleksi, knogleskørhed og type 2-diabetes. Generelt kan fysisk aktivitet endvidere vedligeholde – og i nogle tilfælde forbedre – kondition, muskelstyrke, udholdenhed og balance. Et højt fysisk aktivitetsniveau medvirker således til at bevare det fysiske funktionsniveau, og dermed evnen til at udføre almindelige hverdagsaktiviteter (ADL). Derudover nedsætter fysisk aktivitet også risikoen for fald og faldskader hos ældre mennesker.

Fysisk aktivitet kan også bidrage til at opfylde basale psykologiske behov hos alle mennesker. Fysisk aktivitet sammen med andre kan fx give godt socialt samvær, hvilket kan have positive effekter på den mentale sundhed

Der er endvidere nogen evidens for, at fysisk aktivitet kan forbedre eller stabilisere den kognitive funktion hos mennesker med mild demens, mens der mangler viden om effekten hos mennesker med sværere grader af demens.

Funktionsevne

Funktionsevne er en samlet betegnelse for, hvad mennesker er i stand til eller formår med udgangspunkt i deres fysiske, psykiske og sociale funktion. Alle menneskers funktionsevne har betydning for fysisk aktivitet, også funktionsevnen hos mennesker med demens.

Fysisk aktivitet og træning kan betyde, at ældre og mennesker med demens vedligeholder eller forbedrer deres funktionsevne og dermed deres evne til at klare hverdagsaktiviteter.

Personlige faktorer, demenssygdommens symptomer, ernæring og medicin kan påvirke funktionsevnen og dermed den enkeltes lyst til og mulighed for at udføre fysisk aktivitet.

Kommunikation

Det er vigtigt, at kommunikation om fysisk aktivitet foregår, så mennesker med demens så vidt muligt, selv får indflydelse på, hvilken fysisk aktivitet de skal deltage i, samt hvor, hvornår og hvordan aktiviteten skal foregå.

Da mange mennesker med demens kan have svært ved at udtrykke sig, kan kommunikation være en udfordring. Dette kan have betydning for, om den enkeltes behov for fysisk aktivitet bliver dækket, og hvorvidt vedkommende deltager i en aktivitet, der er egnet.

Viden om personlige faktorer, herunder særligt viden om den enkeltes livshistorie og personlighed, kan gøre det nemmere at kommunikere med mennesker med demens om fysisk aktivitet.

Om træningsguiden

Træningsguiden blev udviklet i 2018 til Sundhedsstyrelsen af konsulenthuset PLUSS, Ældre Sagen og Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet som led i National Demenshandlingsplan 2025.

Som opfølgning på demenshandlingsplanen udbreder Sundhedsstyrelsen træningsguiden yderligere i 2020-2023

Erfaringer ved brug af træningsguiden

Sundhedsstyrelsen har i januar 2020 udgivet en kortlægning af kommuners og udvalgte frivillige foreningers kendskab til og anvendelse af træningsguiden.

Se kortlægningen og casesamlingen her

Revision af træningsguiden

Sundhedsstyrelsen har i 2021 - i samråd med ældreorganisationer, kommuner, frivillige m.fl. udarbejdet en lang og en kort udgave af guiden, der kan hentes her fra hjemmesiden. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen foretaget sproglige justeringer og suppleret guiden med ni nye øvelser i samarbejde med DGI, så der nu er i alt 27 øvelser.

Det har i forbindelse med revisionen af guiden ikke været muligt at opdatere guidens videns grundlag fra 2018.

Fysisk træning som behandling

I Sundhedsstyrelsens håndbog "Fysisk træning som behandling - 31 lidelser og risikotilstande" kan du læse mere om fysisk træning for mennesker med demens.

Opdateret 04 JUL 2023