xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Task Force for psykiatri­området

Task Forcens formål er at følge og fremme udviklingen på psykiatriområdet, særligt i forhold til nedbringelse og forebyggelse af tvang, men også generelt i forhold til psykiatriområdet, herunder øvrige initiativer som sigter mod at imødegå identificerede udfordringer på området.

Task Force for psykiatriområdet har følgende opgaver:

  • Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder løbende følge op på iværksatte initiativer.
  • Særligt følge udviklingen i anvendelsen af tvang gennem regelmæssig monitorering samt fokus på iværksættelse af initiativer på alle niveauer, der kan medvirke til nedbringelse af anvendelsen af tvang.
  • Bidrage til videreudvikling og kvalitetssikring af data på psykiatriområdet

 

Baggrund

Sundhedsministeriet og regionerne indgik i 2014 forpligtende partnerskabsaftaler om dels at halvere brugen af bæltefikseringer i psykiatrien og dels at nedbringe den samlede brug af tvang frem mod udgangen af 2020. Et mål som med finanslovsaftalen for 2014 bl.a. blev understøttet med 50 mio. kr. årligt.

For at sikre en opfølgning på partnerskabsaftalerne samt de øvrigt igangsatte indsatser inden for psykiatriområdet i forhold til nedbringelse af tvang blev der i februar 2014 etableret en Task Force for Psykiatriområdet.

Task Force består af ledelsesrepræsentanter fra:

  • regionerne
  • Danske Regioner
  • Kommunernes Landsforening
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen (som varetager formandsskabet).

Partnerskabsaftalerne fulgte i kølvandet på en årrække med øget politisk fokus på kvaliteten af indsatsen til mennesker med psykiske lidelser, herunder brugen af tvang i psykiatrien.

Habilitetserklæringer for medlemmer

Se kommissorium

Opdateret 14 MAR 2024