xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Regler for transport af radioaktivt materiale

Sundhedsstyrelsens rolle er at sikre mennesker, dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling i forbindelse med transport af radioaktivt materiale.

Lovgivning om transport

Sundhedsstyrelsen er den kompetente myndighed for transport af radioaktivt materiale i Danmark, men Beredskabsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen har også myndighedsopgaver i den sammenhæng. Området reguleres af en række love og bekendtgørelser, der kan findes her:

Lovgivning om transport af radioaktivt materiale

Underretning om eller tilladelse til transport af radioaktivt materiale i Danmark

I henhold til § 7 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer (bek. 993/2001) skal virksomheder, der foretager transport – eller hertil hørende funktioner – af radioaktivt materiale i Danmark underrette Sundhedsstyrelsen om deres transportaktiviteter. Hertil hørende funktioner dækker blandt andet over klargøring, pålæsning, aflæsning og transitopbevaring.

Virksomheder, der har tilladelse til eller underrettet om brug af radioaktive kilder i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer, er undtaget fra krav om underretning om transport af de kilder, som tilladelsen eller underretningen omfatter. 

Transportører, der foretager transporter, der i henhold til de transportspecifikke bestemmelser (ADR, RID, IMDG og ICAO-TI) er underlagt krav om forhåndsmeddelelse til de kompetente myndigheder, eller som transporterer kolli med krav om eneanvendelse, skal i henhold til § 8 i bek. 993/2001 have tilladelse hertil fra Sundhedsstyrelsen. Virksomheder, der er underlagt krav om tilladelse, er undtaget fra krav om førnævnte underretning.

Sundhedsstyrelsen fører en fortegnelse over virksomheder, der har underrettet om eller tilladelse til transport af radioaktivt materiale. Fortegnelsen indeholder omfanget af disse virksomheders transportaktiviteter.

Transport af radioaktivt materiale i Europa

International transport af radioaktivt materiale mellem de europæiske lande reguleres afhængigt af transportformen. Transportspecifikke bestemmelser findes for vejtransport i ADR, jernbanetransport i RID, søtransport i IMDG og lufttransport i ICAO-TI.

 

ADR skriftlige anvisninger

Sikkerhedsrådgiver

Reglerne om sikkerhedsrådgivere for vej- og jernbanetransport er beskrevet på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 14 MAR 2024