xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Indsatser til selvmordsforebyggelse

Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Selvmord skyldes sjældent en enkelt årsag, men er tit et sammenfald af flere forhold og et længere forløb. Hændelsen har stor betydning for den enkelte, men nære relationer berøres ligeledes af selvmordsforsøg og selvmord.

På de psykiatriske sengeafdelinger og i den ambulante psykiatriske behandling gøres et stort arbejde for at forebygge selvmord. Psykiatrien varetager behandlingen af personer, der henvender sig med tanker om eller forsøg på selvmord, og der foregår i det daglige arbejde i psykiatrien et stort arbejde med selvmordsforebyggelse i form af observation, behandling og pleje i kritiske faser, hvor selvmordsrisikoen er betydeligt øget.

Derudover tilbydes behandling på de selvmordsforebyggende klinikker, der er et sub-akut tilbud til mennesker med selvmordstanker og/eller mennesker, som har forsøgt selvmord, og som ikke i forvejen har et behandlingstilbud i psykiatrien, men skønnes at kunne have gavn af et samtaleforløb.

Puljemidler

Nationalt Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Med midler fra satspuljen 2017-2020 nedsatte Sundhedsstyrelsen Nationalt Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Målet for initiativet er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg. Partnerskabets formål er at bidrage til at sikre et velfungerende samarbejde mellem relevante aktører og yde rådgivning på henholdsvis nationalt, regionalt og kommunalt niveau:

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020

Partnerskabet er med midler fra SSA-Reserven 2021-2024 blevet forlænget frem til 2024. Partnerskabets overordnede mål er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg, bl.a. ved at samle relevante aktører og yde rådgivning på henholdsvis nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord

Med midler fra satspuljen 2017-2020 bevilgede Sundhedsstyrelsen midler til Region Hovedstaden til et projekt, som afprøver opfølgning til borgere efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling.

Formålet med puljen er at afprøve, om indførslen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser.

Baggrunden er viden om, at korte indlæggelser giver højere risiko for selvmord efter udskrivelse, og denne risiko er generelt størst lige umiddelbart efter udskrivelsen.

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord (2017-2020)

Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre

Formålet med puljen var at give regionerne mulighed for at styrke forebyggelsen af selvmord og selvmordsforsøg i de regionale centre for selvmordsforebyggelse.

Udbygning af de regionale selvmords­­forebyggende centre (2018-2020)

Nye initiativer skal styrke selvmords­forebyggelsen

Som led i SSA-Reserveaftalen på sundhedsområdet 2022-2025 er der afsat midler til fire projekter, der har til formål at styrke den selvmordsforebyggende indsats.

Styrket selvmordsforebyggelse (2022-2025)

Udgivelser

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 (2017)

Sygdomsbyrden i Danmark: Ulykker, selvskade og selvmord (2017)

Review: Forebyggelse af ældres selvmord - evidensbaseret viden (2014)

Puljer

Nye initiativer skal styrke selvmordsforebyggelsen (december 2022 - december 2025)

Udbygning af de regionale selvmords­­forebyggende centre (august 2018 - december 2020)

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord (august 2017 - december 2020)

Se desuden

Selvmordsadfærd hos ældre

Opdateret 20 JUN 2023