xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Høreapparatbehandling

Høreapparatbehandling sker som enten offentlig behandling eller som privat behandling med offentligt tilskud ved en privat høreapparatleverandør.

Regionerne har myndighedsansvaret for både den offentlige høreapparatbehandling og den private, hvortil der gives offentligt tilskud. Høreapparatbehandling med offentlige midler kræver henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Information om forskellige muligheder findes på bopælsregionens hjemmeside.

Reglerne for privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud findes i Bekendtgørelse nr. 847 af 19. august 2019 om høreapparatbehandling, der også beskriver krav for godkendelse af private leverandører og tilskuddets størrelse.

Vælger du høreapparatbehandling hos en godkendt, privat forhandler, får du et offentligt tilskud.

Tilskuddets størrelse i 2019

  • behandling på første øre: 4.129 kr.
  • behandling på begge ører: 6.502 kr. (4.129 kr. for første øre + 2.373 kr. for andet øre = 6.502 kr.)

Der kan forekomme egenbetaling. Det sker, hvis udgiften til den private høreapparatbehandling overstiger tilskuddets størrelse.

Offentlig høreapparatbehandling foregår enten på sygehus, på en regional høreklinik eller hos en privatpraktiserende speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, som regionen har indgået aftale med. Ved offentlig høreapparatbehandling gælder samme lovgivning som ved anden behandling i sundhedsvæsnet. Dog giver høreapparatbehandling ikke patienten ret til udvidet frit sygehusvalg.

Der kan forekomme lange ventetider til de offentlige audiologiske sygehusafdelinger. Offentlig høreapparatbehandling er vederlagsfri for patienten.

Vejledning og informationsmateriale

Sundhedsstyrelsens faglige vejledning til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse beskriver, hvilke patienter der skal henvises til videre udredning og eventuelt behandling ved en offentlig audiologisk sygehusafdeling. 

Faglig vejledning om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse (2015)

Vi har også udgivet en informationspjece til borgere, som har mistanke om høretab. Informationspjecen giver viden om, hvor man søger hjælp og beskriver de forskellige muligheder for at få høreapparat. For eksempel kan høreapparatbehandlingen foregå enten i det offentlige eller ved en godkendt, privat høreapparatleverandør. Pjecen beskriver de forskellige vilkår, der gælder, afhængigt af, hvor behandlingen foregår.

Pjecen skal udleveres og gennemgås hos ørelægen, ved henvisning til høreapparatbehandling. Bemærk at taksterne for tilskud i pjecen er 2021-takster. Pjecen kan bestilles som trykt eksemplar her

Høreapparat til voksne (2021)

Som supplement til pjecen har vi en animationsfilm, som giver overblik over vejen til at få høreapparat, samt hvor man kan få hjælp og støtte.

Baggrund

Sundheds- og Ældreministeriet udgav i 2018 publikationen ’Høreområdet i fremtiden, en styrket indsats for borgere med høretab’, hvortil der på Aftale om finansloven for 2019 blev afsat 40 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til at styrke høreapparatområdet. Folketinget vedtog i april 2019 ’Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed’. Loven trådte i kraft 1. juli 2019.


Loven betyder at Sundhedsstyrelsen har fået til opgave at udarbejde Nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandling. De nationale kvalitetskrav skal bl.a. indeholde krav og anbefalinger til det samlede forløb fra udredning til opfølgning, kompetencer samt pege på data, der bør opsamles. Kravene skal gælde for både offentlig og privat behandling.


Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som bistår Sundhedsstyrelsen med at udarbejde Nationale kvalitetskrav.

Opdateret 01 OKT 2019