xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Evaluering af tilskudsordningen for psykologbehandling

Sundhedsstyrelsen har evalueret den nuværende tilskudsordning til psykologbehandling hos praktiserende psykologer. Evalueringsrapporten beskriver og vurderer ud fra en faglig betragtning, hvordan kvaliteten kan forbedres inden for den nuværende økonomiske ramme.

15 SEP 2015

Sundhedsstyrelsen har evalueret den nuværende tilskudsordning til psykologbehandling hos praktiserende psykologer. Evalueringsrapporten beskriver og vurderer ud fra en faglig betragtning, hvordan kvaliteten kan forbedres inden for den nuværende økonomiske ramme.

Psykologer spiller en stadig større rolle i udredningen og behandlingen af personer med psykiske lidelser. Også tilskudsordningen for psykologbehandling har ændret karakter fra alene at være en ordning målrettet personer med akut opståede krisesituationer til også at omfatte personer med depression og angst.

Sundhedsstyrelsen har derfor gennemgået tilskudsordningen med henblik på at beskrive mulige ændringer, som ud fra en faglig betragtning kan være med til at forbedre kvaliteten af psykologordningen. Udgangspunktet for evalueringen har været den eksisterende økonomiske ramme på 240 millioner kroner. Som led i evalueringen er der gennemført en kortlægning og analyse af den nuværende ordning samt en opfølgning på Sundhedsstyrelsens faglige retningslinje for henvisning til psykologbehandling.

Det er Sundhedsstyrelsens overordnede konklusion, at der hensigtsmæssigt kan gennemføres en række strukturelle ændringer i ordningen for at bedre kvaliteten, vidensgrundlaget og styringsmulighederne fremover.

Rapporten peger i den forbindelse på en række overordnede sigtelinjer for udviklingen af psykologordningen:

  • Tilskudsordningen bør i højere grad tilrettelægges som en integreret del af et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor praktiserende psykologer har et tæt samarbejde primært med almen praksis, men også med de øvrige aktører på området 
  • Tilskudsordningen bør afgrænses og målrettes til personer med psykiske lidelser og psykisk patologiske reaktioner, hvor der er evidens for psykologbehandling 
  • Henvisning til psykologbehandling bør for alle henvisningsårsagerne ske med baggrund i reviderede faglige visitationsretningslinjer, som understøtter almen praksis’ rolle som gatekeeper 
  • Psykologer i praksissektoren bør i højere grad arbejde systematisk med kvalitet og evidensbaserede metoder, herunder monitorering af indsatsen 
  • Der bør udvikles et bedre datagrundlag til at dokumentere aktiviteter og resultater af tilskudsordningen 

Rapport: Evaluering og perspektivering af psykologordningen

Samtidig offentliggøres "Kortlægning og analyse af psykologordningen" udarbejdet af Implement og KORA samt "Opfølgning på Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for henvisning til psykologbehandling" af Forskningsenheden for almen praksis i Aarhus.

Se alle rapporterne her: Evaluering af tilskudsordning for psykologbehandling