xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen udgiver nye specialevejledninger

Sundhedsstyrelsen udgiver 33 reviderede specialevejledninger, der beskriver den specialiserede del af sygehusydelserne, de såkaldte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, som udgør omkring 10 pct. af opgaverne på sygehusene. Specialevejledningerne for pædiatri, klinisk biokemi og klinisk genetik afventer supplerende afklaringer, før de kan offentliggøres.

17 APR 2015

Sundhedsstyrelsen udgiver 33 reviderede specialevejledninger, der beskriver den specialiserede del af sygehusydelserne, de såkaldte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, som udgør omkring 10 pct. af opgaverne på sygehusene. Specialevejledningerne for pædiatri, klinisk biokemi og klinisk genetik afventer supplerende afklaringer, før de kan offentliggøres.

De reviderede specialevejledninger er udgangspunktet for den kommende ansøgningsproces, som forløber i perioden 1. juni 2015 til 15. januar 2016. I ansøgningsrunden kan regioner og privathospitaler ansøge om varetagelse af de specialfunktioner, der er beskrevet i de nye specialvejledninger. Når ansøgningerne er behandlet, udsender Sundhedsstyrelsen en ny samlet specialeplan med angivelse af de sygehuse, der er godkendt til varetagelse af de enkelte specialfunktioner.

”Revisionen af specialevejledningerne har været en stor og omfattende arbejdsopgave, som vi ikke kunne have løftet uden bidrag fra repræsentanter fra regionerne og de faglige selskaber. Det har ikke altid været lige let at få specialevejledningerne på plads, men det er lykkedes, og nu udgør de et solidt udgangspunkt for den videre proces," siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

En tilsvarende vurdering lyder fra De Lægevidenskabelige Selskaber og den Regionale Baggrundsgruppe.

"Vi er tilfredse med processen, som har været præget af lydhørhed overfor de faglige anbefalinger. Vi må også konstatere, at de faglige anbefalinger på særlige områder har måttet vige for administrative og politiske forhold," siger medlem af det Rådgivende Udvalg som repræsentant for De Lægevidenskabelige Selskaber, Professor, overlæge Hans Erik Bøtker.

Morten Noreng, lægelig direktør ved Aalborg Universitetshospital og regional repræsentant i den Regionale Baggrundsgruppe fremhæver betydningen af gode patientforløb.

"Overordnet set har processen været tilfredsstillende, men der har været en del knaster undervejs, hvoraf de fleste er blevet behandlet fornuftigt. Der bør dog fremover lægges endnu mere vægt på det gode patientforløb."

Den nuværende specialeplan, som blev offentliggjort i 2010, vil være gældende, indtil den nye specialeplan træder i kraft i 2016. Den gældende specialeplan bliver løbende justeret.

Den eksisterende specialeplan fra 2010 har i vid udstrækning fungeret godt, og revisionen har derfor taget afsæt i erfaringerne fra denne. Fokus i revisionen har været på at sikre større præcision og mere ensartethed i beskrivelsen af specialfunktionerne, ligesom der har været fokus på at sikre sammenhæng og samarbejde i patientbehandlingen. 

Hensigten med den reviderede specialeplan er at sikre, at de specialiserede funktioner også fremover kun varetages det antal steder, der kan begrundes ud fra et helhedsorienteret, fagligt og nationalt perspektiv. I revisionen har der været fokus på at opnå en forenkling, bl.a. ved at reducere det samlede antal specialfunktioner, enten ved sammenlægninger eller ved flytning til hovedfunktionsniveau. 

Link

Revision af specialeplan