xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

En værdig død – model­kommune­­projekt

Fire kommuner skal styrke deres indsats overfor borgere med en livstruende eller uhelbredelig sygdom via midler fra satspuljen ”En værdig død”.

De fire modelprojekter skal hjælpe borgere, der har en livstruende eller uhelbredelig sygdom. Indsatserne skal sikre, at kommunerne bidrager til at give borgerne den bedst mulige livskvalitet i den ofte svære livssituation, de står i, og at der samtidig er en høj kvalitet i den faglige indsats.

En række undersøgelser peger på, at flere mennesker med uhelbredelige sygdomme dør på sygehus, selvom de ønsker at dø i eget hjem. Det kan skyldes flere forhold, som fx manglende tidlig afklaring mellem fagpersoner og den syge om, hvilke ønsker denne måtte have til den sidste tid; manglende kompetencer til at sikre den faglige kvalitet i hjemmet; manglende afklaring om ansvarsfordeling mellem de involverede fagpersoner, som kan resultere i rettidige indsatser og utryghed for den syge og dennes pårørende samt manglende anvendelse.

Derfor er formålet med denne pulje bl.a.:

  •  at fremme en tidlig afklaring og forventningsafstemning af, hvor den enkelte borger med livstruende sygdom ønsker at dø og ønsker dertil
  • at udvikle og optimere sammenhængende tværfaglige og tværsektorielle forløb for denne målgruppe
  • at udvikle og optimere kompetencer hos de involverede aktører i kommuner, regioner og almen praksis 

Satspuljen ”En værdig død – en modelkommuneprojekt” understøtter Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats i Danmark

Om satspuljen

Udmøntningen af satspuljen sker som et led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2015-2018, hvor der er afsat 14. mio. kr. til satspuljeprojektet: ” En værdig død – modelkommuneprojekt”. Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 13 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af ca. 53. mio. kr. 

De fire kommuner, der er blevet godkendt til at modtage puljemidler, er:

Kommune

Projekttitel

Bevilliget beløb

Varde Kommune

En værdig død

3.941.245 kr.

Svendborg Kommune

En værdig død

2.039.272 kr.

Aarhus Kommune

Sammenhængende palliativ indsats i Aarhus Kommune – et tværsektorielt udviklingsprojekt

3.939.900 kr.

Roskilde Kommune

Man kan dø hjemme – i trygge rammer

3.380.000 kr.

Læs projektbeskrivelserne for de fire projekter her: 

Varde Kommune - projektbeskrivelse

Svendborg Kommune - projektbeskrivelse

Aarhus Kommune - projektbeskrivelse

Roskilde Kommune - projektbeskrivelse

Opfølgning og evaluering

Projekterne følges ved årlige netværksmøder samt en ekstern tværgående midtvejsevaluering og en ekstern tværgående slutevaluering, som udarbejdes af REHPA. Endeligt planlægger Sundhedsstyrelsen i samarbejde med projekterne og den eksterne evaluator at deltage på en konference, hvor resultaterne af projekterne formidles og diskuteres med henblik på, hvordan viden fra modelkommuneprojekterne kan bruges og implementeres i kommuner og regioner.

Midtvejsevalueringen er et internt dokument, men da den kan være relevant for en bredere kreds, er den gjort tilgængelig for interesserede her

Puljeopslag

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner i samarbejde med relevante aktører fra regioner og almen praksis til at ansøge om satspuljemidler til projekter, der skal styrke den basale palliative indsats i kommunerne. Målet er at kunne imødekomme borgernes ønske om at være længst muligt hjemme og dø hjemme med bedst mulige livskvalitet og høj kvalitet i den faglige indsats.

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2015–2018 afsat i alt 14 mio. kr. til satspuljeprojektet ”En værdig død – modelkommuneprojekt”.

En række undersøgelser peger på, at flere mennesker med uhelbredelige sygdomme dør på sygehus, selvom de ønsker at dø i eget hjem. Det kan skyldes flere forhold, som fx manglende tidlig afklaring mellem fagpersoner og den syge om, hvilke ønsker denne måtte have til den sidste tid; manglende kompetencer til at sikre den faglige kvalitet i hjemmet; manglende afklaring om ansvarsfordeling mellem de involverede fagpersoner, som kan resultere i rettidige indsatser og utryghed for den syge og dennes pårørende samt manglende anvendelse.

Derfor er formålet med denne pulje bl.a.: 

  • at fremme en tidlig afklaring og forventningsafstemning af, hvor den enkelte borger med livstruende sygdom ønsker at dø og ønsker dertil
  • at udvikle og optimere sammenhængende tværfaglige og tværsektorielle forløb for denne målgruppe
  • at udvikle og optimere kompetencer hos de involverede aktører i kommuner, regioner og almen praksis
     

Midlerne gives til nye indsatser, der skal udvikle og kvalificere kommunens eksisterende palliative indsats. Der lægges dog vægt på en projektorganisering og en anvendelse af midlerne, der gør det muligt for andre kommuner at implementere resultaterne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 15. maj 2015.

Projektstart er senest den 1. oktober 2015.

Ansøgningsprocedure og materiale

Ansøgningsproceduren fremgår af Puljeopslag: En værdig død – modelkommuneprojekt.

Opdateret 16 NOV 2018