xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan rykker IRFs budskaber?

Rationel farmakoterapi nr. 1, 2013

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 • Dorte Glintborg, IRF

Gentagne klare, skriftlige budskaber for førstevalg rykker, hvorimod mere nuancerede budskaber trænger mindre godt igennem. Det tyder svar på fem spørgsmål, som 329 læger har svaret på, da de besøgte IRFs stand på Lægedage i Bellacenter.

Spørgsmålene omfattede fem terapeutiske områder, hvor IRF har udsendt budskaber via hjemmesiden irf.dk indenfor det seneste år. 

1. Er der indikation for statin hos en rask 50 årig mand, ikke-ryger, systolisk blodtryk 160 og total-kolesterol på 7 mmol/l?

De, som ikke lige havde resultatet af SCORE present, fik oplyst, at patientens 10 års-risiko for kardiovaskulær død var under 5%, inden de svarede. Alligevel ville ca. 1 ud af 3 behandle patienten med statin, selvom der sædvanligvis ikke er indikation for medicinsk intervention (1). En af begrundelserne lød, at patienten skal scores, som var han 10 år ældre (aktuelle alder + 10 års risiko), hvorved 10-års risikoen for kardiovaskulær død overstiger 5% (2). Ekstrapolation til risikoen som 60-årig har dog kun til formål at danne baggrund for en god samtale med patienten om mulig reduktion af risikofaktorer og kan ikke bruges som indikation for farmakologisk behandling (3). Trods en »høj« risiko er det vigtigt at erindre, at statin ikke »fjerner« risikoen for død eller hjertekarsygdom, men i bedste fald nedsætter denne med få procent eller udsætter hændelsen med få måneder (4,5).

2. Ved behov for NSAID til patienter med erkendt hjertekar-sygdom er naproxen førstevalg.

Naproxen er det NSAID, som har den laveste kardiovaskulære risiko, og er derfor – også ifølge Dansk Cardiologisk Selskab – førstevalg ved tvingende indikation for NSAID hos patienter med hjerte-karsygdom (6). Under halvdelen af lægerne svarede ja til dette. De fleste mente, at ibuprofen er førstevalg pga. lav ulcusrisiko, hvilket også er i overensstemmelse med IRFs anbefalinger – bare ikke hos denne særlige patientgruppe (7).

3. Patienter med compliance-problemer mht. at følge doseringen af Marevan bør skifte til Pradaxa eller Xarelto.

Patienter, som er vanskelige at monitorere på Marevan (warfarin), kan være kandidater til en af de nye orale antikoagulantia. Det var baggrunden for, at 2 ud af 3 læger svarede ja til udsagnet. Efter moden overvejelse mente flere dog, at en patient med et complianceproblem på Marevan formentlig fortsat vil have dette problem, selvom de skifter behandling. Andre mente, at compliance blev bedre, fordi doseringen for Pradaxa og Xarelto er fast. I alle tilfælde mistes muligheden for INR-kontrol og dermed en mulighed for kontrol af, om patienten tager medicinen (8,9).

4. P-piller med 4. generationsgestagen er førstevalg til kvinder over 35 år.

Næsten alle vidste, at 2. generations-p-piller er 1. valg og havde dermed svaret nej til udsagnet, hvilket er i tråd med, at IRF gentagne gange har formidlet budskabet meget klart og tydeligt via irf.dk, det elektroniske nyhedsbrev (10-15), og senest i månedsbladet Rationel Farmakoterapi (16).

5. Hos ældre har smerteplastre færre bivirkninger end tabletter med depotmorfin?

Nej, og det var heller ikke den generelle opfattelse, da 3 ud af 4 har svaret nej til spørgsmålet. Det var enkeltes erfaring, at smerteplastre gav mindre obstipation, men evidensen herfor er ikke entydig (17).

Spørgsmål  IRFs svar

 1. Er der indikation for statin hos en rask 50-årig mand, ikke-
ryger, systolisk blodtryk 160 og totalkolesterol på 7 mmol/l?

Raske uden anden risiko end kolesterol højt i normalområdet 
skal ikke have statin
  

Nej

 2. Ved behov for NSAID til patienter med erkendt hjertekar-
sygdom er naproxen førstevalg.

Naproxen er det NSAID, som har den laveste kardivaskulære 
risiko 
      

Ja 

3. Patienter med compliance-problemer mht. at følge           
doseringen af Marevan bør skifte til Pradaxa eller Xarelto?

Muligheden for at tjekke, om medicinen overhovedet tages 
(INR-kontrol), forsvinder
         

Nej

 4. P-piller med 4. generationsgestagen er førstevalg til kvinder
over 35 år?

P-piller med 2. generationsgestagen er 1. valg til alle – både yngre og ældre 

Nej

5.  Hos ældre har smerteplastre færre bivirkninger end tabletter med depotmorfin?

Det er der ikke evidens for, såfremt der anvendes de samme 
(ækvieffektive) doser 

Nej

Svar på IRF´s quiz på Lægedage i Bellacenter 2012

Referencer

 1. http://nbv.cardio.dk/forebyggelse#figur_3
 2. http://www.dsam.dk/files/9/iskaemi_2007_plastark.pdf
 3. European Heart Journal (2012) 33, 1635–1701)
 4. http://irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/european_heart_score.htm
 5. http://irf.dk/dk/redskaber/faq/spoergsmaal_og_svar_om_statinbehandling.htm#ikke-indikation
 6. DCS
 7. http://irf.dk/dk/nyheder/irfs_anbefalinger_for_brug_af_nsaid.htm
 8. http://irf.dk/dk/redskaber/faq/spoergsmaal_og_svar_om_ak-behandling_ved_atrieflimren.htm
 9. http://irf.dk/dk/nyheder/eliquis_apixaban_godkendt_til_atrieflimren.htm
 10. http://irf.dk/dk/nyheder/laeger_foelger_irfs_anbefalinger_for_valg_af_p-piller.htm
 11. Risiko for stroke om AMI ved hormonel kontraception. 22. juni 2012 http://irf.dk/dk/nyheder/risiko_for_stroke_og_ami_ved_hormonel_kontraception.htm
 12. Zoely. 16. april 2012  http://irf.dk/dk/anmeldelser/praeparatanmeldelser/zoely_nomegestrolacetat__oestradiol.htm
 13. P-piller - venøs tromboembolisme. Dansk kohortestudie. November 2011 http://irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/p-piller__venoes_tromboembolisme_dansk_kohorte_2001-9.htm
 14. P-piller og venøs tromboemboli - hvad med dosis af østrogen? 22. juni 2011. http://irf.dk/dk/nyheder/p_piller_og_venoes__tromboemboli_-_hvad_med_dosis_af_oestrogen.htm
 15. P-piller og venøs tromboemboli. 1. juni 2011 http://irf.dk/dk/aendrede_retningslinjer/p-piller_og_venoes_tromboemboli.htm
 16. http://irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2012/maanedsblad_nr_7_september_2012.htm
 17. http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/n02a_opioder.htm

Opdateret 15 JAN 2013