xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Maksimale ventetider ved kræft og hjertesygdom

Der gælder særlige regler for, hvor længe du må vente på undersøgelser og behandling, hvis der er mistanke om kræft eller bestemte hjertesygdomme.

Der gælder særlige regler for, hvor længe du må vente på undersøgelser og behandling, hvis der er mistanke om kræft eller mistanke om bestemte hjertesygdomme, der skyldes åreforkalkning af hjertets kranspulsårer (forsnævring af de blodkar, der forsyner hjertet med blod). Disse regler hedder maksimale ventetider og er patientrettigheder.

De maksimale ventetider skal bl.a. sikre, at du udredes og behandles hurtigt. De maksimale ventetider er en pligt for regionen til at afsøge udrednings- eller behandlingstilbud i ind- og udland for at sikre, at du i videst muligt omfang modtager udredning og behandling inden for de maksimale ventetider.

De maksimale ventetider gælder uanset, om du er i et pakkeforløb for kræft eller ej.

Der gælder både regler for, hvor længe du må vente på undersøgelse, behandling og efterbehandling.

De maksimale ventetider er forskellige, alt efter om der er tale om kræft- eller hjertesygdom. Eksempelvis er den maksimale ventetid til udredning (første undersøgelsesdag) 14 kalenderdage fra den dag, sygehuset har modtaget din læges henvisning, til din udredning (undersøgelse) starter, hvis der er mistanke om kræft. Se alle tidsangivelserne i figurerne nedenfor.

 

Regionen er ansvarlig for overholdelse af de maksimale ventetider

Det er den enkelte region, som er ansvarlig for at tilbyde patienter med bopæl i regionen udredning og behandling inden for de fastsatte maksimale ventetider.

Regionen har handlepligt. Det betyder, at hvis du på eget sygehus ikke kan få tid til udredning eller behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid, så skal regionen aktivt sørge for, at du tilbydes henvisning til et andet sygehus (i anden region, privathospital her i landet eller udenlandsk sygehus), der kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid. Det er altså ikke nok, at du blot informeres om at ventetiderne ikke kan overholdes.

Hospitalet skal have dit samtykke, før de må viderehenvise dig til et konkret tilbud på et andet sygehus.

Hvis det ikke er muligt for bopælsregionen at tilbyde udredning eller behandling inden for de maksimale ventetider, skal regionen meddele dette til Sundhedsstyrelsen, hvis patienten ønsker, at Sundhedsstyrelsen overtager handlepligten. Herefter vil Sundhedsstyrelsen vurdere, om regionen udtømmende har afsøgt relevante muligheder for udredning eller behandling i ind- og udland. Hvis dette er tilfældet, overtager Sundhedsstyrelsen handlepligten og informationen til patienten og skal så forsøge at finde et tilbud i ind- eller udland indenfor de maksimale ventetider. Hvis det heller ikke er muligt for Sundhedsstyrelsen at finde en tid inden for de maksimale ventetider, skal du hurtigst muligt have besked og information om, at du nu selv har ret til at finde et udredning- eller behandlingstilbud.

 

Er du i tvivl?

Hvis du i dit behandlingsforløb oplever at vente længere, end de maksimale ventetider foreskriver, eller du er i tvivl, om reglerne er overholdt, har du flere muligheder. Du kan

 • Kontakte den afdeling, du er henvist til.
 • Kontakte patientvejlederen på det sygehus, du skal udredes eller behandles på.
 • Kontakte din egen læge, som også har mulighed for at tage kontakt til den afdeling, du er henvist til.

 

Læs mere om patientvejledning

 

Hvornår gælder maksimale ventetider ikke?

Maksimale ventetider er en patientrettighed. Det betyder, at de er skrevet ind i sundhedsloven (paragraf 88). Reglerne beskrives nærmere i bekendtgørelsen og vejledningen om maksimale ventetider.

Hvis fx dit helbred gør, at en undersøgelse eller behandling skal udskydes, gælder de maksimale ventetider ikke. Det kan fx være, at du har andre sygdomme, som der først skal håndteres, eller at du skal have lavet en undersøgelse, der ikke kan sættes i gang, før lægen har resultatet fra en tidligere undersøgelse.

De maksimale ventetider træder også ud af kraft, hvis du takker nej til en tilbudt tid på hospitalet, der ligger inden for den maksimale ventetid.  Hospitalet skal dog tilbyde dig en dato hurtigst muligt efter.

De maksimale ventetider omfatter heller ikke kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation samt hudkræft (dog gælder de maksimale ventetider for modermærkekræft).

Undtagelser for indberetningspligt vedrørende helbredsmæssige forhold og patientønsker

Kravet om, at de enkelte regioner månedligt skal indberette hændelser til Sundhedsstyrelsen, hvor reglerne om maksimale ventetider ikke er overholdt, blev iværksat af Sundhedsstyrelsen i januar 2012 på baggrund af den daværende sundhedsministers beslutning. Indberetningspligten gælder alle hændelser, hvor reglerne om maksimale ventetider ikke er overholdt.

 

Der vil være tilfælde, som vedrører helbredsmæssige forhold og patientønsker, hvor reglerne vil være overholdt, selvom patienten ikke får tilbudt behandling inden for de maksimale ventetider. Der kan f.eks. være tale om, at patienten har anden samtidig sygdom (komorbiditet), som skal behandles, før det er lægefagligt forsvarligt at tilbyde behandling for patientens kræftsygdom. Der skal i alle tilfælde foretages en løbende lægefaglig revurdering af patientens tilstand og forhold, således at der kan gives tilbud om behandling inden for reglerne om maksimale ventetider, når patientens helbredstilstand tillader det.

 

Derudover kan patienten ønske at udsætte udredning eller behandling, selvom der er tilbudt en tid inden for de maksimale ventetider. Patienten har ikke ret til at få en ny tid inden for den maksimale ventetid, men skal tilbydes en ny tid hurtigst muligt. I disse tilfælde, skal regionen ikke indberette overskridelsen til Sundhedsstyrelsen.

 

Har regionen imidlertid jfr. reglerne i bekendtgørelsen § 8 stk. 1 tilbudt patienten at henvise til behandling på andet sygehus, men ønsker patienten ikke at blive henvist, og samtykker patienten samtidigt til behandlingstilbuddet på bopælsregionens sygehus, trods overskridelse af de angivne maksimale ventetider, så er reglerne om de maksimale ventetider overholdt.

Læs mere om maksimale ventetider

Maksimale ventetider er en patientrettighed. Det betyder, at de er skrevet ind i sundhedsloven (paragraf 88). Reglerne beskrives nærmere i bekendtgørelsen og vejledningen om maksimale ventetider.

Bekendtgørelse om maksimale ventetider beskriver retten til, at udrednings- eller behandlingsforløb igangsættes inden for en bestemt tidsperiode. De maksimale ventetider ved kræftsygdom fremgår af §2 i bekendtgørelsen. Maksimale ventetider ved visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom fremgår af §3 i samme bekendtgørelse

Reglerne om de maksimale ventetider uddybes i Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Maksimale ventetider ved kræft

 • Der må maksimalt gå 14 kalenderdage fra sygehuset modtager henvisningen, til din undersøgelse (udredning) starter.
  • (Du skal have besked om datoen for udredningsstart inden 8 hverdage/11 kalenderdage.)
 • Der må maksimalt gå 14 kalenderdage fra din undersøgelse (udredning) er afsluttet, og du har takket ja til tilbud om behandling, til din behandling starter.
  • Der må maksimalt gå 28 dage fra sygehuset modtager henvisning til behandling, til du starter behandling.
 • Hvis du skal have efterbehandling (fx medicinsk behandling efter operation eller strålebehandling), må der gå maksimalt 14 dage, fra henvisningen til efterbehandlingen er modtaget, og du har takket ja, til du starter din efterbehandling.

Læs mere i bekendtgørelse og vejledning.

 


 

Maksimale ventetider ved påvist venstre hovedstammesygdom

 • Der må gå maksimalt 10 kalenderdage, fra du takker ja til den tilbudte behandling, til din behandling starter.
  • Der må gå maksimalt 14 dage, fra sygehuset modtager henvisningen til behandling, til din behandling starter.

Læs mere i bekendtgørelse og vejledning.

 


 

Maksimale ventetider ved dokumenteret ustabil angina pectoris

 • Der må gå maksimalt 14 kalenderdage, fra du takker ja til den tilbudte behandling, til din behandling starter.
  • Der må gå maksimalt 21 kalenderdage, fra henvisning efter afsluttet undersøgelse (udredning) er modtaget, til din behandling starter.

Læs mere i bekendtgørelse og vejledning.

 


 

Maksimale ventetider efter blodprop i hjertet

 • Der må gå 21 kalenderdage fra du takker ja til den tilbudte behandling, til din behandling starter
 • Der må gå maksimalt 35 kalenderdage fra henvisning efter afsluttet undersøgelse (udredning) er modtaget, til din behandling starter.
Opdateret 03 JUL 2023