xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Specialeplan for neurologi

Kort specialebeskrivelse

Vær opmærksom på, at flere specialevejledninger ikke er fuldt opdateret som følge af nyt IT-system.

Neurologi omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, specialiseret genoptræning (neurorehabilitering) og palliation af patienter med sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler.

Sygdommene kan være medfødte eller erhvervede som følge af vaskulær, neoplastisk, infektiøs, immunologisk grundsygdom, traumatisk eller toksisk skade eller udtryk for en degeneration af ukendt årsag.

Klinisk neurofysiologi er et fagområde inden for specialet, som omfatter fysiologiske undersøgelser af nerve- og muskelfunktionen og anvendes i diagnostik og behandling af sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen:

Specialevejledning for Neurologi den 25. juli 2022

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Materiale

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret:

Specialerapport for Neurologi
Medlemsliste for arbejdsgruppen vedr. Neurologi

Materiale

Trombolysebehandling

Behandling med trombolyse ved iskæmisk apopleksi har siden 2006 været en udviklingsfunktion. Dette for at sikre:

 • At diagnostik og behandling, herunder inklusion af patienter gennemføres efter fælles faste retningslinjer 
 • At den præhospitale indsats foretages efter fælles instrukser, så indsats og visitering sker efter faste og ensartede landsdækkende kriterier 
 • At behandlingsresultater og bivirkninger registreres og opgøres stringent og på ensartet vis og afrapporteres til Sundhedsstyrelsen
 • For at følge udviklingen på området har Sundhedsstyrelsen nedsat Den Nationale Trombolysegruppe med repræsentanter fra regionerne og de relevante lægevidenskabelige selskaber.

Dansk Neurologisk Selskab har i 2009 udarbejdet reviderede nationale retningslinjer for intravenøs trombolysebehandling ved akut iskæmisk apopleksi. De nye retningslinjer for trombolysebehandling medfører en udvidelse af indikationerne, herunder særligt:

 • Udvidelse af tidsvinduet fra 3 til 4 ½ time 
 • Øvre aldersgrænse for trombolysebehandling på 80 år fjernes og erstattes af en individuel klinisk vurdering baseret på patientens biologiske alder

Udvidelsen af indikationer er sket på baggrund af ny dokumentation og erfaringer med trombolysebehandling. En sundhedsfaglig arbejdsgruppe har desuden udarbejdet kliniske retningslingslinjer for varetagelse af trombolyse i formaliseret samarbejde (teletrombolyse). Sundhedsstyrelsen har på baggrund af retningslinjerne udarbejdet notat om krav til varetagelse af teletrombolyse.

Links

Nationale retningslinjer for intravenøs trombolysebehandling ved akut iskæmisk apopleksi samt følgebrev

Notat om teletrombolyse ved behandling med i.v. trombolyse af iskæmisk apopleksi fra januar 2009

Nationale kliniske retningslinjer for telemedicinsk trombolyse

Referat af 3. møde i Den Nationale Tromobolysegruppe januar 2009

Referat af 2. møde i Den Nationale Trombolysegruppe november 2007

Referat af 1. møde i Den Nationale Trombrolysegruppe marts 2007 

Udmelding om trombolysebehandling fra oktober 2006

Udmelding om afprøvning af trombolysebehandling ved iskæmisk apopleksi fra april 2005

Behandling af dissemineret sclerose med Tysabri

Opdateret! Behandling af dissemineret sclerose med Tysabri – ny udmelding af 3. januar 2008 erstatter tidligere udmelding af 16. november 2006

Natalizumab (Tysabri®) fik markedsføringstilladelse i EU den 27. juni 2006.

Behandlingen er registeret som en monoterapeutisk sygdomsmodificerende behandling af meget aktiv relapsing-remitting multipel sclerose hos følgende behandlingsgrupper:

 • Patienter med høj sygdomsaktivitet trods behandling med beta-interferon, eller
 • Patienter med hurtig udviklende svær relapsing-remitting multipel sclerose

Sundhedsstyrelsen udmeldte 16. november 2006, behandling af dissemineret sclerose med natalizumab som en udviklingsfunktion på Århus Sygehus og Rigshospitalet.

Styrelsen forpligtede sig til at følge op på behandlingen efter et år med henblik på en genvurdering af organisationen. Sundhedsstyrelsen har netop afsluttet denne opfølgning og drøftet denne med det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.

I lyset af dette er Sundhedsstyrelsens udmelding følgende:

 • at behandling med natalizumab forsat er en udviklingsfunktion
 • at behandling med natalizumab forsat skal følge de af Dansk Multipel Sclerose Gruppe (DMSG) udstukne retningslinier (vedlagt)
 • at der forsat skal ske en løbende registrering af effekt- og bivirkningsdata mv. i Sclerosebehandlingsregisteret, og at disse data sammen med oplysninger om ventetider, kapacitet og organisering
 • af behandlingen på de respektive afdelinger mv. skal opsamles på struktureret vis med henblik på afrapportering til Sundhedsstyrelsen
 • at behandlingstilbuddet udvides fra 2 til 4 steder og derfor kan tilbydes på Rigshospitalet, Århus Sygehus, Odense Universitetshospital samt Aalborg Sygehus som et landsdækkende behandlingstilbud
 • at erfaringerne vurderes efter yderligere 1 år med henblik på en evt. genvurdering af organisationen

Læs hele den reviderede udmelding og baggrunden for Sundhedsstyrelsen beslutning:

Sundhedsstyrelsens reviderede udmelding vedrørende Tysabri, januar 2008

Sundhedsstyrelsens tidligere udmelding vedrørende Tysabri, november 2006

Se Dansk Multipel Sclerose Gruppes retningslinjer


Opdateret 25 JUL 2022