xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fødselsdepression - for fagpersoner

 

Fødselsdepression har ikke bare negativ indflydelse på den ramte forælders livskvalitet gennem påvirkning af følelser, tanker og adfærd, men også på relationen til barn og partner.

Kommende og nye forældre med tegn på fødselsdepression kan have svært ved at opsøge hjælp grundet skam over manglende lykkefølelse og frygten for at blive stemplet som en dårlig forælder og i værste fald at få frataget sit barn.

Fødselsdepression er forbundet med en risiko for stigmatisering og selvstigmatisering. Her kan fagpersoner spille en vigtig rolle.

I en afstigmatiserende tilgang i mødet med borgeren med mulig fødselsdepression er det vigtigt at have selvstigmatisering for øje. Selvstigmatisering opstår af de fordomme og myter, som findes i samfundet, og som man kan komme til at tage på sig og tro på som sande om én selv. Det afføder som regel negative følelser om en selv og kan resultere i mindre håb, lavere selvværd, usikkerhed og en tendens til at trække sig socialt.

Sådan kan du blive bedre til at håndtere fødselsdepression hos borgere

For at øge vidensniveauet og fremme afstigmatisering forbundet med fødselsdepression har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med eksperter på området udarbejdet materialet, som du finde på denne side.

Det er primært jordemødre, sundhedsplejersker, praktiserende læger og deres klinikpersonale, der møder mennesker med fødselsdepression i deres hverdag. I den nedenstående præsentation og faktaarket kan man blive klædt fagligt på til at spotte en fødselsdepression, nedbryde barrierer i forhold til at søge hjælp og åbne op for samtale om depressive symptomer. Du får også en introduktion til vigtige samarbejdsrelationer, og hvilke værktøjer du kan tage i brug for at hjælpe så tidligt som muligt.

Præsentationen indeholder korte film med refleksionsspørgsmål og egner sig særligt godt til fælles refleksion med kollegaer på for eksempel temadage eller personalemøder. Du kan også se filmene længere nede på siden.

 Præsentation om fødselsdepression

 Faktaark om fødselsdepression

 

Sundhedsstyrelsen har også udarbejdet to foldere, der uddyber hvordan mænd og kvinders reaktionsmønstre kan vise sig forskelligt. Der er både en folder til kommende fædre og en folder til kommende mødre, som gratis kan bestilles trykt mod betaling af porto.

 Foldere til kommende forældre

Hvad fagpersoner kan gøre i forhold til stigmatisering

Fagpersoner kan spille en afgørende rolle for erkendelse og bearbejdning af selvstigmatisering hos forældre med fødselsdepression ved at:

  • Hjælpe med at identificere og erkende selvstigmatisering – også hos partner. Hvilken historie fortæller personen om sig selv som forælder og om fødselsdepression?
  • Anerkende personen for at søge hjælp.
  • Minde personen om, at de ikke er alene om at have en fødselsdepression – det er hyppigt forekommende.
  • Have en tilgang til fødselsdepression som hele familiens problem, da det kan lette skyld og skam – og samtidig anerkende at partneren også er belastet.
  • Undgå at møde personen med samme modstand, som de kan møde dig med. Selvom personen er afvisende eller tilbageholdende, betyder det ikke nødvendigvis, at de ikke vil have din hjælp.

I en afstigmatiserende tilgang til familier, hvor en eller begge forældre har en fødselsdepression, kan man som fagperson:

Formidle en tro på, at man kan komme sig

Være åben for at fødselsdepression rammer bredt og kan komme til udtryk på mange forskellige måder

Erkende at vi alle kan have fordomme og forsøge at erkende sine egne, da det er en forudsætning for at modvirke dem

Understøtte at familier med fødselsdepression hjælpes videre i systemet – er der en anden, der tager over, når jeg giver slip?

Turde tage snakken om selvmordstanker, indled fx med: ”Har du tanker om, at det ville være bedre, hvis du ikke var her mere?”

Du kan også se de korte film med refleksionsspørgsmål her:

Her kan du se filmene, der kan bruges til for eksempel temadage og personalemøder. Under hver film er også en række refleksionsspørgsmål, som du og dine kollegaer kan diskutere.

Hvad er en fødselsdepression?

1. Hvad skal jeg som fagperson være særligt opmærksom på, hvis jeg mistænker, at en forælder har en fødselsdepression? Hvilke risikofaktorer eller beskyttende faktorer kan jeg eksempelvis være opmærksom på?

2. Hvilke muligheder har jeg for at hjælpe kvinden eller manden/partneren, når jeg mistænker eller opdager en fødselsdepression?

3. Hvad kunne være en god sætning for mig at bruge, hvis jeg vil åbne for samtalen om fødselsdepression på en måde, hvor forælderen oplever tillid og fortrolighed?

Fødselsdepression – skyld, skam og selvmordstanker

1. Hvordan kan selvstigmatisering komme til udtryk hos personen med fødselsdepression og vedkommendes partner?

2. Hvordan kan jeg fra min faglige position identificere og modvirke selvstigmatisering hos personen med fødselsdepression og vedkommendes partner?

3. Hvordan kan modstand mod at tage imod behandling komme til udtryk hos personen med fødselsdepression og vedkommendes partner? Og hvordan kan jeg være med til at nedbryde denne modstand?

4. Hvordan kan jeg som fagperson italesætte og reagere på selvmordstanker og -planer hos personen med fødselsdepression eller mistanke herom?

Fødselsdepression på tværs af fagligheder og sektorer

1. Hvordan kan jeg være med til at understøtte tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt kontinuitet mellem graviditet og barnets første leveår?

2. Hvad er de største udfordringer i samarbejdet på tværs af fagligheder?

3. Hvad er de største barrierer i forbindelse med samarbejde på tværs af sektorer?

Fødselsdepression i familien

1. Hvordan kan jeg fra min faglige position tilgå en fødselsdepression som familiens udfordring frem for kun et individuelt problem for personen med fødselsdepression?

2. Hvilken forskel kan en partner, pårørende eller andet netværk gøre i forbindelse med en fødselsdepression?

3. Hvordan kan jeg som fagperson bidrage til, at forælderen får hjælp og støtte fra partner, pårørende eller andet netværk?

Fødselsdepression hos mænd

1. Hvordan kommer mænds fødselsdepression typisk til udtryk på en anden måde end kvinders?

2. Hvad kan jeg konkret gøre for at hjælpe, hvis jeg har mistanke om, at en mand har en fødselsdepression?

3. Hvordan kan jeg fra min faglige position være med til at udfordre og nedbryde fordomme om mænd med fødselsdepression?