xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet i 2023

Kommuner og private leverandører på ældreområdet, herunder selvejende institutioner, friplejebogligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre, inviteres hermed til at ansøge puljen ”Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet i 2023”.

Projektperiode

I puljen er det muligt at søge om læringsforløb, der afvikles fra ultimo marts 2023 til primo december 2023.

Baggrund for projektet

I finansloven for 2021 blev der afsat midler til at videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje i perioden 2022-2023. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og ’best practice’.

I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje er der etableret et værdighedsrejsehold, der forestår praksisnære læringsforløb om værdighed i ældreplejen.

Formål

Det overordnede formål med puljen er at understøtte arbejdet med at sikre værdighed i ældreplejen gennem praksisnær kompetenceudvikling og rådgivning. Fokus er at styrke praksis og igangsætte positive forandringer i det daglige arbejde, herunder det faglige og relationelle arbejde med borgere og pårørende ift. værdighed, samt kultur og samarbejde i medarbejder- og ledelsesgruppen.

Målgruppe

Den primære målgruppe for rejseholdsforløbene er de medarbejdere, der indgår i pleje og omsorg af borgerne. Det forventes desuden, at ledelsen på plejeenheden deltager aktivt i forløbet.

Hvem kan søge?

Alle kommuner og private leverandører, herunder selvejende institutioner, friplejebogligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre, som har et ønske om at løfte kompetenceniveauet med henblik på en forbedret værdig ældrepleje kan ansøge om deltagelse i et rejseholdsforløb.

Kriterier for udvælgelse af ansøgninger

Ved vurdering af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • I hvilken grad ansøger kan motivere og beskrive forventninger til udbyttet af læringsforløbet, og hvordan forløbet kan understøtte arbejdet med konkrete udfordringer for værdig ældrepleje.
  • I hvilken grad der er ledelsesmæssig forankring og støtte til forløbet.
  • I hvilken grad ansøger forventer at understøtte den fortsatte forankring og implementering efter forløbets afslutning.
  • I hvilken grad der er en balanceret fordeling mellem ønsket antal læringsgrupper og antal af medarbejdere på de deltagende enheder

Ansøgere, der tidligere har fået tildelt et praksisnært læringsforløb ved Værdighedsrejseholdet, kommer kun i betragtning, hvis der ikke er andre ansøgere, som lever op til kriterierne. Ved et forløb forstås tildelte forløb fra puljerne ”Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejsehold” i 2018, 2019 og 2021. Kommuner og private leverandører kan søge til andre plejeenheder, der ikke har fået tildelt et forløb ved Værdighedsrejseholdet. Ansøgere, der lever op til kriterierne, og som ikke tidligere har modtaget et forløb, prioriteres først.

Økonomi

Videnscenter for værdig ældreplejes læringsforløb er gratis for de deltagende kommuner/plejeenheder.

Det betyder, at Sundhedsstyrelsen afholder alle udgifter til Værdighedsrejseholdet, samt de materialer der anvendes i forløbet. Sundhedsstyrelsen giver derudover et tilskud, på 62.000 kr. pr. læringsgruppe, til de udgifter, der vil være i forbindelse med medarbejdernes deltagelse. Dette i form af kompensation til vikardækning og andre projektrelaterede udgifter såsom kontorartikler, lokaleleje og forplejning.

Det må dog påregnes at tilskuddet ikke dækker samtlige udgifter, hvorfor kommunerne/plejeenhederne selv må forvente at afholde en del af udgiften hertil.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 3. oktober 2022 kl. 12.00

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes frem til den 22. september 2022 vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på puljens hjemmeside efterfølgende.  

Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til: Louise Willads, e-mail: lwip@sst.dk, tlf.: 20 34 37 42

Opslag

Der er tale om 4. opslag af puljen.

1. opslag (oktober 2018)

2. opslag (oktober 2019)

3. opslag (juni 2021)

4. opslag (august 2022)

Opdateret 19 AUG 2022