xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forsøg med selvvisitation i ældreplejen

Kommuner kan nu søge om midler til en forsøgsordning med selvvisitation i ældreplejen. I forsøgsordningen kan kommunerne vælge at indgå samarbejde med private leverandører.

Læs mere om puljen hos Social- og Boligstyrelsen

Ansøgningsfrist

12. august 2022 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at afprøve modeller for, hvordan ældre borgeres ønsker og behov i højere grad inddrages ved visitationen af hjemmehjælp.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner, eventuelt i samarbejde med private leverandører.

Målgruppe

Ældre borgere, der er visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem.

Projektperiode

1. november 2022 til31. december 2025.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan ydes tilskud til projekter, der har fokus på afprøvning af modeller for, hvordan ældre borgeres ønsker og behov i højere grad inddrages og indgår ved visitationen af praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Forsøgene skal understøtte, at borgeren opnår større medbestemmelse og indflydelse ved visitationen og til udførelse af hjælpen. Derudover skal forsøgene understøtte samarbejdet mellem visitationen, medarbejder og borger.

Midler til fordeling

13,965 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

OBS: Vær opmærksom på, at du på Tilskudsportalen skal bladre mellem kalenderår via pilene øverst på budgetfanen.

Finanslovskonto

§ 15.85.38.10.

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar i oktober 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. Budgetskemaet indtastes direkte i skemaet på portalen.

Inspirationsmateriale til forsøg med selvvisitation i ældreplejen

Som en del af initiativet om forsøg med selvvisitation i ældreplejen har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale.

Materialet findes her

Opdateret 23 AUG 2023