xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for ældre med demens

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 3,8 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer, som skal forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Det kan fx ske ved at vejlede medarbejdere og fremme anvendelsen af digitale værktøjer, bl.a. med henblik på at sikre kontinuitet i plejen.

Projektperiode

Alle projektaktiviteter skal senest være afsluttet ved udgangen af 2018.

Udmøntning af puljen

Puljen blev uddelt den 6. oktober 2017, og der er ikke yderligere udmøntninger.

Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 41 ansøgninger til et samlet beløb på 16,1 mio. kr.

12 projekter med deltagere fra 13 kommuner har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om, at de har fået midler fra puljen ’Forbedre brug af livshistorier i plejen og omsorg for mennesker med demens’.

De 12 projekter modtager i alt 3,8 mio. kr.

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget. Der er i vurderingen lagt vægt på følgende kriterier:

 • I hvilken grad det af ansøgningen klart fremgår, hvordan projektet understøtter puljens formål med at forbedre anvendelsen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.
 • I hvilken grad ansøgningen klart beskriver, hvordan ansøger arbejder med livshistorier, herunder med ledelsesunderstøttelse af medarbejdernes indsats.
 • I hvilken grad ansøgningen klart beskriver, hvordan projektet vil udvikle og forbedre den daglige pleje og omsorg ved at: 

Motivere medarbejderne til systematisk at inddrage livshistorien ved at øge forståelsen for, hvordan anvendelse af livshistorier kan være med til at løfte plejekvalitet og livskvalitet 

- Inspirere til at udarbejde livshistorier med relevans for den nuværende livssituation, og dermed til at styrke demensplejen og borgerens livskvalitet.

- Formidle livshistorier systematisk til alle relevante medarbejdere, så de anvendes bredt og kontinuiteten i demensplejen understøttes.

- Udarbejde vejledende materiale med bl.a. beskrivelse af arbejdsgange, der understøtter systematisk inddragelse af livshistorier i den daglige pleje.

 • I hvilken grad der i ansøgningen er opstillet klare og præcise mål for projektet, kriterier for hvornår målene er opfyldt samt hvordan det evalueres, at projektets mål er nået.
 • I hvilken grad ansøgningen sandsynliggør, at resultater og udviklede metoder/materialer kan formidles og udbredes til andre aktører.

Det er endvidere vurderet positivt:

 • Hvis projektet understøtter anvendelse af digitale redskaber i arbejdet med livshistorier.
 • Hvis medfinansiering fra ansøger indgår i projektet.

Tilsagn

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

 • Bornholms Regionskommune - 182.910 kr.
 • Frederiksberg Kommune - 421.976 kr.
 • Furesø Kommune - 114.544 kr.
 • Guldborgsund Kommune - 362.399 kr.
 • Hillerød Kommune - 209.138 kr.
 • Køge Kommune og Høje-Taastrup Kommune - 108.230 kr.
 • Lolland Kommune - 557.560 kr.
 • Middelfart Kommune - 296.117 kr.
 • Nyborg Kommune - 359.568 kr.
 • Roskilde Kommune -  599.485 kr.
 • Rudersdal Kommune - 399.000 kr.
 • Taarnby Kommune - 176.600 kr.

Samlet oversigt og resumé af projekterne

Baggrund

Puljen kunne søges af kommuner eller de enkelte kommunale og private plejecentre/plejehjem, f.eks. selvejende plejehjem og certificerede friplejehjem, samt kommunale og private leverandører af personlig hjælp og pleje.   

Målgruppen for puljen er mennesker med demens, som bor i plejebolig eller modtager personlig hjælp og pleje. Andre vigtige målgrupper er medarbejdere, der arbejder med livshistorierne, ledere i ældreplejen, som skal prioritere området og understøtte medarbejdernes indsats samt pårørende, der kan være med til at udforme og bagefter anvende livshistorierne.   

Puljeopslag

Opdateret 16 NOV 2018