xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien

Projektet blev afviklet fra oktober 2014 til december 2017, og resultaterne fremgår nu af evalueringsrapporten.

Som led i Satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 blev der afsat 73,6 mio. kr. til satspuljeprojektet "Forsøg med bæltefri/tvangsfri afdelinger", som forebygger brugen af tvangsfiksering med remme- og bæltefiksering via elementer som kognitiv miljøterapi, varierende aktivitetstilbud, deeskalering, øget patient- og pårørendeinvolvering med videre.

Projektet blev afviklet fra oktober 2014 til december 2017, og resultaterne fremgår nu af evalueringsrapporten.

Seks projekter har fået satspuljemidler til at etablere behandlingsmiljøer, der forebygger brugen af tvang og særligt brugen af bæltefiksering.

Projekterne har varieret i størrelse, patientgrundlag og fokusområde. Nogle projekter har inddraget hele det psykiatriske center, mens andre alene er foregået på særligt udvalgte afsnit.

Formålet med indsatsen har været at give de psykiatriske afdelinger brugbare erfaringer med vedvarende afskaffelse af fysisk tvang. Reduktionen i den fysiske tvang har samtidig ikke måttet resultere i øget anvendelse af beroligende medicinering eller anvendelse af andre former for tvang.

Evalueringer

Evaluering af forsøg med bæltefri afdelinger 2018


Læs om evalueringen i nyheden Gode resultater med bæltefrie afdelinger i psykiatrien fra 9. oktober 2018

Midtvejsevaluering af forsøg med bæltefri afdelinger 2016

Opdateret 16 NOV 2018