xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien

Ny pulje støtter forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017-2020 blev der afsat midler til et forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien. Initiativet udsprang af flere års ønsker fra både sundhedsfaglig og politisk side, og herunder også fra fx patientforeninger om at reducere brugen af psykofarmaka i psykiatrien, hvor særligt erfaringer fra Norge med egentlige medicinfri afsnit har været en central inspirationskilde.

Sundhedsstyrelsen udbød projektmidler, hvor alle fem regioner havde mulighed for at ansøge med projektforslag.

Projektet ”forsøg med medicinnedtrapning hos skizofrenipatienter” forankret i Psykiatrisk Center Glostrup i Region Hovedstadens psykiatri blev vurderet til at leve bedst op til kravene i satspuljeaftalen.

Ambitionen med projektet var at etablere et specialiseret, tværfagligt tilbud, som arbejdede målrettet og systematisk med medicinnedtrapning og medicinudtrapning blandt voksne patienter med skizofreni med et udtrykt ønske herom.

Projektet forløb over perioden 2018-2021 og er nu afsluttet som projekt.

Denne rapport udgør slutevalueringen af projektet.

Evaluering af forsøg med medicinnedtrapning blandt patienter med skizofreni

Rapporten er udarbejdet af Implement for Sundhedsstyrelsen.

Baggrund

Region Hovedstaden fik midler til at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kunne blive behandlet med fokus på ned- og udtrapning af medicin. Puljen var en del af regeringens satspuljeaftale for 2017-2020, hvor der blev afsat i alt 10,2 mio. kr. til forsøg med etablering af et medicinfrit afsnit fra 2017-2020.

Målet med puljen var at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan medvirke til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien. Medicin forstås i denne sammenhæng som psykofarmaka. Det kan for eksempel være andre former for terapi og aktiviteter, der kan mindske behovet for medicin. Puljen byggede på inspiration fra Norge, hvor man generelt har sat fokus på at sikre tilbud om medicinfri behandling og hjælp til ned- og udtrapning af medicinforbrug.

Projektet, der modtog støtte, omfattede et rehabiliterende forløb målrettet patienter med skizofreni med det formål at minimere brugen af antipsykotika. Forløbet var et systematisk uddannelsesforløb, som bl.a. inkluderede psykoedukation og -terapi, fysisk træning, kostvejledning, patientgrupper og peer-mentorer:

Region Hovedstaden (Glostrup): ”Medicinnedtrapning hos skizofrenipatienter”

Sundhedsstyrelsen modtog i alt to ansøgninger til puljen.  

Opdateret 13 OKT 2021