xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forstærket indsats over for storrygere

Professionel rådgivning og rygestopmedicin får storrygere til at kvitte tobakken

Kombinationen af rygestopmedicin og rådgivning er en succesfuld metode til at få personer, der ryger mere om 15 cigaretter om dagen, til at gennemføre og holde fast i et rygestop. Det viser resultater fra evalueringen af ”Forstærket indsats overfor storrygere.”

De fleste storrygere har et ønske om at ligge cigaretterne på hylden. Tre ud af fire borgere, der ryger, fortæller i Den Nationale Sundhedsprofil 2017, at de gerne vil stoppe med at ryge, og lidt over halvdelen af storrygerne fortæller, at de gerne vil have hjælp til rygestoppet 

Men hvordan hjælper man dem bedst med at nå i mål med rygestoppet? 

Gennem puljen ”Forstærket indsats overfor storrygere” fik 27 kommuner og 7 organisationer sat fokus på at hjælpe storrygere til et varigt rygestop. Kommunerne havde blandt andet fokus på at etablere samarbejde med sygehuse og praktiserende læger om en systematisk henvisning af rygere og at tilbyde vederlagsfri rygestopmedicin. 

”Mere end 50 procent af borgere, der ryger, fortæller, at de gerne vil have hjælp til deres rygestop. I Sundhedsstyrelsen vil vi gerne have flere til at stoppe, og vi vil gerne have et fortsat fokus på, at frontpersonale og sundhedsfagligt personale ved, hvordan de henviser videre til kommunens tilbud. Rygning er en afhængighed og ikke et frit valg, og det er derfor helt naturligt at have brug for hjælp til sit rygestop” siger Hanne Vibjerg fra Sundhedsstyrelsen. 

Gode resultater

Den forstærkede indsats har vist gode resultater. 72 procent af deltagerne i projekterne gennemførte et rygestopforløb, og seks måneder efter rygestopforløbets afslutning var 47 procent stadig røgfrie.

”De fleste af deltagerne i de kommunale projekter tog imod tilbuddet om vederlagsfri rygestopmedicin, og det er vi glade for. Vi ved nemlig, at muligheden for et varigt rygestop øges, når man får professionel rådgivning og samtidig bruger rygestopmedicin,” fortæller Hanne Vibjerg. 

Alle ni kommuneprojekter (i alt 27 kommuner) formåede at styrke samarbejdet med deres eget frontpersonale om opsporing og henvisning af borgere til kommunens rygestoptilbud. Fem af projekterne fik etableret et velfungerende samarbejde om systematisk elektronisk henvisning med hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Et godt eksempel er samarbejdet mellem det kommunale projekt ”Vestklyngen” og Region Midt, der har udviklet et e-læringskursus.

Indsatsen fortsætter

Alle landets kommuner vil  få midler til udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin til og med 2019 fra satspuljen ”Rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin) ” på satspuljeaftalen for 2017 – 2019. Denne pulje bliver selvstændig evalueret. ”Det er målet, at endnu flere sygehuse og alment praktiserende læger henviser systematisk til kommunens forebyggelsestilbud. Derfor har Sundhedsstyrelsen blandt andet på baggrund af erfaringerne i projekterne her lavet en række inspirationsark til kommunerne om, hvordan de kommer i gang med samarbejdet” siger Hanne Vibjerg.  Efterspørgslen hos borgere efter rådgivning om rygestop er til stede, og kommunerne har kvalificeret rygestoprådgivning. Erfaringerne fra puljen tages med videre i Sundhedsstyrelsens opdaterede Forebyggelsespakke på tobak.

Afslutningskonference

Den 22. marts 2018 afholdt Sundhedsstyrelsen en afslutningskonference på puljen Forstærket indsats over for storrygere, også omtalt Storrygerpuljen, der har haft fokus på rygestop til voksne storrygere. 

Se programmet her

Se oplæggene fra konference her

Hvorfor bør rygestop være et fokusområde? 
- v/ Luke Clancy, Director General of Tobacco Free Research Institute Ireland

Resultater fra Storrygerpuljen 

- v/ Nina Krogh Larsen, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

 

Hvorfor prioritere vederlagsfri rygestopmedicin? 

- v/ Anne Grønbæk, National koordinator, Rygestopbasen og Hanne Tønnesen, professor og centerleder, Rygestopbasen

 

Strategisk samarbejde i sundhedssektoren 

- v/ Lene Stokholm, tidligere projektleder, Vestklyngen og Gunna Andersen, konsulent, Region Midt

 

Partnerskab og nye rekrutteringsarenaer: Erfaringer med rygestop til særlige grupper

- v/ Henrik Borggren, sundhedskonsulent i Køge Kommune og formand  tobaks gruppen, Sund By Netværket

- v/ Peter Faarbæk, sundhedspolitisk konsulent, 3F

- v/ Mathias Vestergaard Nielsen, projektleder, Lungeforeningen

Evalueringsrapporter fra den afsluttede pulje

Rapporten: Evaluering af puljen ”Forstærket indsats over for storrygere” - midtvejsevaluering

Rapporten: Evaluering af rapporten ”Forstærket indsats over for storrygere 2014-2017” - slutevaluering

Rapporterne er udarbejdet af Oxford Research for Sundhedsstyrelsen.

Tildeling af midler under kommunepuljen

Den 29. august 2014 er 9 ansøgere, tilsammen 27 kommuner, sammenlagt blevet tildelt 27,5 mio. kr. til at gennemføre indsatser, der skal støtte storrygere til et permanent rygestop. Sundhedsstyrelsen modtog i alt 29 ansøgninger fra tilsammen 71 kommuner med et samlet ansøgt beløb på lige over 90 mio. kr. 

Udmøntning sker som en del af regeringens sundhedspolitiske udspil fra 2013, hvor der er 42 mio. kr. til en forstærket rygestopindsats over for storrygere. I juni måned fik 7 organisationer tildelt midler fra ”storrygerpuljen”.

Formålet med indsatsen over for storrygere er at bidrage til at begrænse omfanget af tobaksrelateret sygdom og død i Danmark og til at mindske den sociale ulighed i sundhed, der kan tilskrives tobaksrygning. Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter dagligt og gravide, der ryger.

Puljen har kunnet søges af kommuner, men der er stillet krav om samarbejde med sygehus og almen praksis. Samtidig har et prioriteret vurderingskriterium været samarbejde mellem flere kommuner. 

Følgende indsatser har fået tildelt puljemidler:

Ansøgerkommune(r)

Titel på indsats

Tildelt
Beløb (kr.
)

Sønderborg, Haderslev,Tønder
og Aabenraa

"Sønderjylland knækker
tobakkensammen"

3.410.000

Fredericia


"Kvit det skidt - tværgående
rygestopindsats målrettet
storrygere

1.200.000


Rebild, Vesthimmerland
ogMariagerfjord

"Kvit og Frit Mariager/
Rebild/Vesthimmerland/
Sygehus Himmerland

3.680.000


Kalundborg


"Sammen kvitter vi
tobakken
- rygestop for storrygere
oggravide/ammende i
Kalundborg kommune"

1.340.000Hjørring

"Fælles indsats for
storrygerei
Hjørring kommune"

1.300.000

Ishøj, Albertslund, Brøndby,
Vallensbæk,Glostrup,
Hvidovre,Høje-Taastrup,
Dragør og Tårnby

"Stærk koordineret
storrygerindsats - mellem
kommuner, almen praksis
og hospitaler på Vestegnen
og Sydamager"

8.250.000
Herning, Holstebro, Lemvig,
Ikast-Brande, Ringkøbing-
Skjern og Struer

"Forstærket indsats over
forstorrygere i
Vestklyngen"

5.950.000


Skanderborg

"En styrket indsats for
ogmed storrygere

1.070.000

Vordingborg

"Forstærket indsats over
forstorrygere"

1.300.000

Projektbeskrivelserne for de støttede projekter

Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa  

Fredericia

Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord

Kalundborg

Hjørring

Ishøj, Albertslund, Brøndby, Vallensbæk, Glostrup, Hvidovre, Højr-Taastrup, Dragør og Tårnby

Herning, Holstebro, Lemvig, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og struer

Skanderborg

Vordingborg

Tildeling af midler under organisationspuljen

Den 4. juli 2014 er 7 organisationer, sygdomsbekæmpende foreninger mv. tilsammen blevet tildelt 5 mio. kr. til at gennemføre indsatser, der understøtter kommunens indsats over for storrygere, og bidrager til målrettede strukturerede rygestopforløb via andre areaner end de kommunale og regionale.

Sundhedsstyrelsen modtog i alt 15 ansøgninger om midler fra puljen. Det samlede ansøgte beløb var 13.167.490 kr.

Udmøntning sker som en del af regeringens sundhedspolitiske udspil fra 2013, hvor der er 42 mio. kr. til en forstærket rygestopindsats over for storrygere. Patientforeninger, sygdomsbekæmpende foreninger, sundhedsfaglige organisationer, fagforeninger, idrætsforeninger samt øvrige relevante aktører kunne søge midler fra puljen. 

Følgende indsatser har fået tildelt puljemidler:

Organisation

Indsats

Tildelt beløb
i kroner

3F
- i samarbejde med
Danmarks Lungeforening

Gi’ røgen en pause
– udviklingaf metoder
til at styrke kortuddan-
nedemedarbejdere
på arbejdspladsen til
rygestop

1.027.000

Udviklingshæmmedes
Landsforbund
(ULF)

Udviklingshæmmede
ryger mindre

240.000

Kræftens Bekæmpelses
Rygestopgruppe

- i samarbejde med Køge
Kommune

Øget rekruttering af
storrygere til
effektive rygestop-
tilbud i Køgeog resten
af landets kommuner

600.000

Møltrup Optagelseshjem
- i samarbejde med
Rygestopkonsulenterne.dk
og Foodcoach.dk

Samvær mod røg
– et metodeudviklings-
projektfor hjemløse
i midlertidige
boligtilbudog tidligere
hjemløseegen bolig

850.000

Kræftens Bekæmpelse,
Forebyggelse og Oplysning

- i samarbejde med SOSU C

Mindske antallet af
storrygerepå Social-
og Sundheds-
uddannelserne

638.000

Danmarks Lungeforening
- i samarbejde med
Københavns Kommune,
Forskningscenter for
Forebyggelse og Sundhed,
Forskningsenheden for
Almen Praksis SDU og COWI

Rygestop for alle –
task forcetil fremme
af røgfrihedblandt
socialt udsatte

1.002.124

LOF-Øresund

Rygestop – en ny start

642.876

Projektbeskrivelserne for de støttede projekter

3F

Udviklingshæmmedes Landsforbund

Kræftens Bekæmpelses Rygestopgruppe

Møltrup Optagelseshjem

Kræftens Bekæmpelse og Køge

Danmarks Lungeforening

LOF-Øresund

Opdateret 16 NOV 2018