xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kultur på Recept

Puljeprojektet Kultur på Recept er afsluttet og resultaterne præsenteres i en tværgående evaluering.

Fire kommuner, Aalborg, Nyborg, Vordingborg og Silkeborg, har udviklet og afprøvet forløb med kulturaktiviteter, der har været målrettet borgere med let til moderat depression, stress og angst. Otte ud af 10 deltagere har oplevet, at deres helbred er forbedret efter et 10 ugers forløb, og 3 ud af 4 har vurderet, at kultur på recept i høj eller nogen grad har forbedret deres trivsel.

Evaluering

Arbejdet er afsluttet med en tværgående evaluering, der udkom 10. juni 2020: Kultur på Recept. Tværgående evaluering

Fire kommuner – Aalborg, Nyborg, Silkeborg og Vordingborg –  har i perioden 2016-2019 tilbudt borgere med let til moderat stress, angst eller depression at deltage i Kultur på Recept – et 10 ugers fastlagt gruppeforløb med kulturaktiviteter to-tre gange om ugen. Her har borgerne malet, sunget, læst, tegnet og meget mere i kommunens kulturinstitutioner. Deltagerne er blevet guidet af kulturguider, og hele forløbet er koordineret af en kulturkoordinator. 

I hver af de fire kommuner er det lykkedes at udvikle og afprøve kulturelle aktiviteter med det formål at fremme den mentale sundhed og trivsel hos deltagerne i et samarbejde mellem kommune og kulturinstitutioner. I de fire kommuner er der rekrutteret mere end 800 borgere med let til moderat angst, stress eller depression til at deltage i Kultur på Recept. Deltagerne er som hovedregel henvist af kommunernes jobcentre. Tre ud af fire deltagere er kvinder, og aldersgennemsnittet på deltagerne er 44 år. Næsten samtlige deltagere (97 %) er tilfredse med Kultur på Recept. 

Projekterne er gennemført i en treårig periode fra efteråret 2016 til efteråret 2019. De fire projekter er blevet fulgt gennem det treårige projektforløb.

Baggrund

Kommunerne blev inviteret til at søge puljen "Kultur på Recept".

I aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2016-2019 afsatte regeringen og de øvrige satspuljepartier midler til et pilotprojekt om Kultur på Recept.

Der blev afsat 8 mio. kroner i perioden fra 2016 til 2018. 

Formålet med puljen

  • Med udgangspunkt i erfaringer fra Region Skåne i en dansk kontekst at afprøve, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i de kommunale forløb, der bliver tilbudt langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, angst og stress.
  • På baggrund af erfaringer i puljens projekter at udarbejde en model for, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i rehabiliteringen af borgere i en dansk kontekst.

Ansøgerkreds

Puljen kunne søges af kommuner i samarbejde med kulturinstitutioner og andre aktører, som kommunen vurderer, kan være en del af projektet.  

Spørgsmål og svar vedrørende ansøgning

Hvordan defineres langtidssygemeldte?

Der er ikke en præcis definition af langtidssygemelding. En periode på over 8 uger er dog en almindelig brugt grænse i regi af jobcenteret. Borgeren skal dermed være langtidssygemeldt over 8 uger med let til moderat depression, stress og angst, for at tilbuddet kan tildeles borgeren. Det vil også være muligt at tildele tilbuddet, hvis det i starten af en sygemelding vurderes at sygemelding vil være længerevarende (over 8 uger).

Skal deltagerne i Kultur på Recept kun være borgere over 18 år?

Hvorvidt borgerne kan være under 18 år afhænger af en konkret vurdering, i forhold til om den pågældende borger udgør en del af målgruppen ”langtidssygmeldt med let til moderat depression, stress og angst”. Hvis dette kriterie er opfyldt, og det er vurderingen at borgeren vil have gavn af at deltage i et helt aktivitetsforløb over 10 uger m.m., så kan det være en mulighed at inddrage personer under 18 år som en del af projektets målgruppe. Evt. indhentelse af samtykke fra forældremyndighedsindehavere sker med udgangspunkt i gældende praksis.

Kan der søges om midler til patientkoordinatoren?

Nej, der kan ikke søges midler til at aflønne en patientkoordinator. 

Hvor fast er succeskriteriet på 200 til 300 deltagere i projektperioden?

Målet om at det skal sikres at 2-300 borgere modtager et aktivitetstilbud i projektperiode, er fastfast for at der er en vis volumen af deltagere til at inddrage i erfaringsopsamlingen både internt i kommunen og på tværs af projekterne. Sundhedsstyrelsen er klar over, at det kan være et ambitiøst mål for nogle kommuner. 
Hvis kommunen afviger væsentligt fra dette mål, skal der argumenteres overbevisende for dette i ansøgningen.

Hvor mange timer skal der afsættes til projektlederen og kulturkoordinatoren?

Afhængig af hvordan kommunen er organiseret og, hvordan kommunen vælger at opbygge projektorganisering for projektet vil de timer som projektlederen og kulturkoordinatoren bruger variere. Det er op til kommunen at vurderer dette og argumentere for vurderingen i ansøgningen.

Er der nogen dokumentation fra Sverige for deltagernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet?

Sundhedsstyrelsen har ikke dokumentation for, hvor mange af deltagerne der vender tilbage til arbejdsmarkedet, når de har modtaget et aktivitetstilbud.  

Kan langtidsledige (forsikrede ledige) og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere indgå i målgruppen for projektet?

Langtidsledige og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har haft let/moderat depression, stress eller angst i minimum 8 uger kan indgå i aktivitetstilbuddene. Kommunen skal i ansøgningen argumentere hvorfor, det er væsentligt at inddrage langtidsledige og eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gruppen af potentielle modtagere af et aktivitetstilbud.

Kan regionerne indgå i projektet?

Hvis den pågældende kommune, der ansøger om midler fra puljen, vurderer, at regionen kan være en del af projektet, kan den indgå.

Kan flere kommuner søge sammen?

Ja. Det er dog fortsat en kommune, der skal være hovedansøger.

Ansøgningsmaterialer

Vejledning

Puljeopslag

Ansøgningsskema 1

Ansøgningsskema 2

Ansøgningsskema 3

Ansøgningsskema 4

Opdateret 10 JUN 2020