xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Målrettet pleje af beboere med demens og BPSD

(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)

Når en borger rammes af demens, har det vidtrækkende konsekvenser for den enkelte og for vedkommendes pårørende, og samtidig stiller sygdommen store krav til de medarbejdere, som plejer borgeren med demens. 

Mennesker med demens vil, som sygdommen skrider frem, i stigende grad udvise adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Samlet bliver symptomerne kaldt for BPSD, som står for Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Symptomerne kan for eksempel være apati, nedtrykthed, aggressioner, angst og søvnforstyrrelser. Det anslås, at 80 % af beboere med en demenssygdom på plejecentre har BPSD. Symptomerne kan medføre en markant forringet livskvalitet for den enkelte og er med til at øge kompleksiteten i pleje og omsorg af mennesker med demens.

Alle former for adfærd hos personer med demens, som falder under BPSD, betragtes som symptomer på uopfyldte basale behov, fysisk eller psykisk mistrivsel, reaktioner på uhensigtsmæssige forhold i omgivelserne eller i forhold til tilrettelæggelsen af de plejefaglige indsatser. Det er derfor ofte muligt at finde frem til de bagvedliggende årsager til adfærden, og på denne måde finde løsninger, som kan minimere mistrivslen.

Ny model til målrettet pleje

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med fem kommuner afprøvet en ny model til at målrette plejen af beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer.

Formålet med BPSD-modellen er at forbedre trivsel og livskvalitet blandt beboere på plejecentre med demens og BPSD ved at yde en målrettet plejeindsats og derved reducere den enkeltes BPSD-symptomer. Metoden er inspireret af det svenske BPSD-register og afprøvet i samarbejde med 24 plejecentre i Faxe, Greve, København, Næstved og Hedensted Kommuner. 

Metoden understøtter en systematisk og individuelt målrettet indsats for beboere med BPSD-symptomer og består af en kontinuerlig proces med tre trin: 

  1. Vurdering af BPSD ved hjælp af NPI-NH (NPI-Nursing Home Version)
  2. Analyse af mulige årsager på en BPSD-konference
  3. Gennemførsel af målrettede indsatser til beboeren

Læs mere om modellen i notatet: BPSD-modellen - metode til målrettet arbejde med adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos beboere med demens (januar 2019)

Evaluering

Evalueringen af metoden viser, at de adfærdsmæssige og psykiske symptomer blev reduceret markant hos de deltagende beboere. Der viste sig en signifikant reduktion på knap 40 procent målt på NPI-skalaen (Neuropsychiatric Inventory), der er udformet med henblik på at registrere et bredt spektrum af psykopatologi, der ses ved forskellige former for demens.

Medarbejderne oplevede, at deres faglige kvalifikationer blev styrket, ligesom den interne videndeling blev øget, medarbejderne fik et fælles sprog og blev bedre til at samarbejde tværfagligt. Samtidig har modellen været med til at styrke sammenhængen og kontinuiteten i plejen af beboerne.

Læs sammenfatningen af evalueringen (januar 2019)

Læs hovedrapporten (januar 2019) og bilagsrapporten (januar 2019)

Læs projektets midtvejsevaluering (december 2017)

Evalueringerne af projektet er foretaget af evalueringsinstituttet COWI i samarbejde med Teknologisk Institut. 

Kontakt Kim Gustavsen fra COWI ved spørgsmål til evalueringen. 

Inspiration til kompetenceudvikling

Forud for afprøvningen af BPSD-modellen deltog medarbejdere og ledere fra projektkommunerne i forskellige kompetenceudviklingsforløb. Forløbene skulle give medarbejderne og lederne viden om demenssygdomme, symptomer, diagnoser og behandling samt viden om BPSD og bagvedliggende årsager til BPSD samt indføring i metoden.

Nøglepersonerne deltog på et 4-dages kompetenceudviklingsforløb og ledere på et 2-dages kompetenceudviklingsforløb. De øvrige medarbejdere på plejecentrerene tog et webkursus på en time.

Materialer fra projektets kompetenceudvikling er gjort tilgængelige for interesserede kommuner. Materialet er ikke opdateret og kan således indeholde forældede elementer. Webkurset er ikke længere tilgængeligt. 

Læs notatet: Beskrivelse og erfaringer med kompetenceudvikling i BPSD-modellen (januar 2019)

Hent materiale fra kompetenceudviklingen: ZIP-fil til ledere (januar 2019), ZIP-fil til nøglepersoner (januar 2019)

Kompetenceudviklingsforløbene blev tilrettelagt og gennemført i samarbejde med et konsortium bestående af VIA University College, UC Lillebælt, SOSU-Fyn og SOSU-Sjælland. 

Mulighed for digital understøttelse

Afprøvningen af BPSD-modellen blev digitalt understøttet af et projektrelateret IT-system kaldet 'BPSD-systemet', som bl.a. blev anvendt til at registrere beboerens BPSD-symptomer, mulige årsager til symptomer samt beslutninger om plejefaglige indsatser, der skulle iværksættes. Systemværktøjet er ikke længere til rådighed. 

Til inspiration for kommuner, der ønsker at arbejde med metoden, er der blevet udarbejdet en analyse af muligheder for digital understøttelse af BPSD-metoden i de kommunale omsorgssystemer.

Læs analysen: Om muligheder for digital understøttelse af BPSD-metoden i de kommunale EOJ-systemer (januar 2019)

Systemværktøjet blev leveret af firmaet BPSD Care, og Sundhedsdatastyrelsen var i projektperioden ansvarlig for driften af IT-systemet.  

Bag om projektet

Projektet var finansieret af midler fra satspuljeaftalen 2015-2018.

Opdateret 16 NOV 2018