xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

SSA 2023-2026: Tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge

Det er nu muligt at søge om midler til at udvikle og afprøve en model for tidlig opsporing af psykisk mistrivsel og tidlige tegn på psykisk lidelse hos børn og unge i grundskolen.

Med aftale om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026 afsættes 13,2 mio. kroner i 2023-2026 til et initiativ om tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge, som er en del af den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra september 2022. Administrationsudgifter udgør 1,2 mio. kroner, hvor det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen er 12 mio. kroner.

Kommuner i samarbejde med skoler, og gerne i samarbejde med en forskningsinstitution eller andre lignende offentlige, semioffentlige eller private aktører, inviteres til at søge midler til at udvikle og afprøve implementering af en model for tidlig opsporing og indsats i forhold til begyndende psykisk mistrivsel og tidlige tegn på psykiske lidelser. Modellen beskrives i materialet fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: ”Psykisk mistrivsel og tidlige tegn på psykisk lidelse hos børn og unge – Model for tidlig opsporing og indsats i grundskolen”, som der henvises til længere nede på siden.

Baggrund

Et stigende antal børn og unge er i psykisk mistrivsel, og mere end hvert syvende barn eller ung bliver ramt af psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Psykisk mistrivsel og psykisk lidelse hos børn og unge kan have store konsekvenser for deres udviklingsmuligheder, ligesom det påvirker deres evne til at fungere i skolen, med jævnaldrende og derhjemme. Dertil kommer de konsekvenser, det kan give for den enkelte familie og for samfundet som helhed.

Psykiske lidelser debuterer ofte i barndommen, idet halvdelen viser sig før 14-årsalderen. Unge i psykisk mistrivsel og med psykiske lidelser kan have begyndende tegn på mistrivsel allerede i indskolingsalderen. For medfødte udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD vil de første tegn ofte vise sig inden for de første leveår, og det er således muligt at få øje på børn og unge, der har et behov for behandling tidligt. Målet er, at med den rette indsats tidligt kan man være med til at forebygge eller forsinke udviklingen af psykisk lidelse eller følgevirkninger af en uopdaget udviklingsforstyrrelse.

Tidlig identifikation af børn og unge i mistrivsel kan bidrage til at forebygge forværring ved at hjælpe børnene til den rette behandling. Her kan det pædagogiske personale i grundskolen spille en vigtig rolle.

Til trods for at der findes flere tidlige indsatser peger rapporter fra Vidensråd for Forebyggelse om børn og unges mentale helbred på, at der mangler systematisk dokumentation af opsporingsindsatser, og at der er et behov for at øge brugen af validerede opsporingsværktøjer.

For at understøtte en systematisk opsporing er der behov for øget viden og kompetencer ift. psykiske lidelser med et sundhedsfagligt behandlingsbehov blandt udvalgte fagpersoner tæt på børnene.

Formål

Det overordnede og langsigtede mål med puljen er at forebygge udvikling og forværring af psykiske lidelser hos børn og unge.

Initiativet har til formål at understøtte det pædagogisk personale i grundskolen med at opspore begyndende psykisk mistrivsel og tidlige tegn på psykiske lidelser hos børn/unge, samt, understøtte dialogen mellem personalet og andre faggrupper, når der opstår bekymring for et barn/en ung.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af en eller flere kommuner i samarbejde med de skoler, der skal gennemføre afprøvningen. Puljen kan med fordel søges i samarbejde med en forskningsinstitution eller andre lignende offentlige, semioffentlige eller private aktører.

Økonomi

Det samlede beløb, som der kan ansøges om i puljen for perioden 2023-2026 er 12 mio. kr. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest fredag d. 27. oktober 2023

Link til puljeopslag, ansøgningsskema og vejledning til ansøgningsskema kan findes nedenfor. 

Kriterier for ansøgning

Kriterierne for at komme i betragtning til at modtage midler står beskrevet i puljeopslaget. Link til puljeopslag, ansøgningsskema og vejledning til ansøgningsskema kan findes nedenfor.

Ansøgningsprocedure

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskemaer skal anvendes og udfyldes fuldstændigt. Ansøgninger, der ikke har anvendt ansøgningsskemaerne, vil ikke komme i betragtning. 

Ansøgningen sendes underskrevet, elektronisk til sstsyp@sst.dk, samt CC: imvs@sst.dk. I emnefeltet skrives ”Pulje 2023-2026: Tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge - journalnummer 05-0801-1180”

Tidsramme

Afprøvning af indsatsen skal igangsættes i starten af 2024 og afsluttes inden udgangen af 2026.

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til: 

Ida-Marie Vibjerg Søby T: 29 40 62 61, M: imvs@sst.dk

Spørgsmål vedrørende økonomi og administration kan rettes til:

Per Hemmingsen, T: 20 54 57 23, M: pehe@sst.dk 

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Aftaletekst

Materiale

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema 3: Budget 

Ansøgningsskema 4: Budget

Vejledning til ansøgningsskema

Opdateret 21 SEP 2023