xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket rehabiliterings­indsats for de svageste ældre

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat 30 mio. kr. til initiativet ”Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre”. Puljen har til formål at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med rehabilitering med særligt fokus på de svageste ældre i hjemmepleje og i plejebolig, så rehabiliteringsindsatsen også tilgodeser denne målgruppe. Der er afsat i alt 30 mio. kr. til en ansøgningspulje til projekter i perioden 2018-2020.

Evaluering af puljen

12 kommuner har arbejdet med midler fra puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Her præsenteres en evaluering af indsatsen. Rapporten giver viden om virkning af rehabilitering til målgruppen af svækkede ældre både målt på borgernes selvoplevede funktionsevne, trivsel og visiterede ydelser.

Evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (25. november 2020)

Udmøntning af puljen

Puljen blev udmøntet den 2. juli 2018, og der er ikke yderligere udmøntninger. Sundhedsstyrelsen modtog i alt 37 ansøgninger til et samlet beløb på 75,8 mio. kr. Der blev foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund blev puljens 30 mio. kr. fordelt på 13 projekter. Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget.

I vurderingen blev der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad det af ansøgningen klart og præcist beskrives, hvordan projektet understøtter puljens formål
 • I hvilken grad, der er opstillet klare mål for projektet samt kriterier for, hvornår disse mål er opfyldt
 • I hvilken grad ansøgningen indeholder en klar beskrivelse af projektets organisering, herunder ledelsesmæssig forankring
 • I hvilken grad ansøgningen indeholder en klar beskrivelse af målgruppen, herunder typer af borgere samt hvordan disse udvælges og inkluderes i de rehabiliterende indsatser
 • I hvilken grad det af ansøgningen klart og præcist beskrives, hvordan indsatser, metoder og tilgange kan tage udgangspunkt i målgruppens behov, ressourcer og mestringsevner
 • I hvilken grad ansøgningen klart beskriver, hvordan indsatser, metoder og tilgange er baseret på en tværfaglig tilgang med inddragelse af relevante faggrupper
 • I hvilken grad de indsatser, metoder og tilgange bygger videre på egne erfaringer og/eller anden viden og erfaring i relation til rehabilitering for de svageste ældre.

Tilsagn

Følgende ansøgere modtog tilsagn om støtte:

 • Hvidovre Kommune - 3.756.862 kr.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune - 1.406.842 kr.
 • Syddjurs Kommune - 1.174.384 kr.
 • Greve Kommune - 5.373.862,47 kr.
 • Norddjurs Kommune - 712.530 kr.
 • Hillerød Kommune - 480.440 kr.
 • Høje-Taastrup Kommune - 1.373.798 kr.
 • Guldborgsund Kommune - 4.382.447 kr.
 • Furesø Kommune - 3.735.000 kr.
 • Frederikshavn Kommune - 2.325.174,75 kr.
 • Roskilde Kommune - 2.271.748 kr.
 • Esbjerg Kommune - 1.740.021 kr.
 • Randers Kommune - 1.264.078 kr.

Samlet oversigt og resumé af projekterne 

Baggrund 

Puljen kunne søges af en kommune eller flere kommuner i samarbejde til afprøvning af forskellige rehabiliterende tilgange overfor de svageste ældre. Projekterne kunne eventuelt foregå i samarbejde med private aktører.

Målgruppen for puljen er de svageste ældre mennesker, der bor i plejebolig eller modtager hjemmepleje og evt. hjemmesygepleje.

Puljeopslag

Opdateret 04 AUG 2023