xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket rekruttering til kommunale sundheds­tilbud

I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er der afsat 27 mio. kr. til at gennemføre indsatser, der styrker rekrutteringen til kommunale sundhedstilbud

Puljen blev opslået på Sundhedsstyrelsens hjemmeside den 31. januar 2017 med ansøgningsfrist den 31. marts 2017.

Projektstart var 1. august 2017, og projektet sluttede 1. august 2020.

Puljens formål var at afprøve metoder til at styrke en målrettet rekruttering til kommunale sundhedstilbud af borgere i alderen 40-60 år med forøget risiko for at udvikle eller have muskel-skelet lidelser, KOL, diabetes og hjertekarsygdomme, samt at tilbyde målrettede forebyggelsestilbud til borgere med behov herfor.

Ved puljens ansøgningsfrist var der indkommet 25 ansøgninger. 

Evaluering

Midtvejsevaluering

Tværgående evaluering

Projekter

Følgende 11 projekter modtog støtte: 

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune gennemfører i samarbejde med 3F Midtfjord, Metal Himmerland, FOA Vesthimmerland og Agri Nord en indsats for rekruttering til sundhedstjek og markedsføring af kommunale sundhedstilbud. Indsatsen inkluderer sundhedstjek ved offentlige events og på arbejdspladsen.

Thisted Kommune

Thisted Kommune gennemfører i samarbejde med 3F Thy-Mors, FOA Thisted-Morsø, HK-Nordjylland, Krifa Thisted, Medborgerhuset Femkløveren og Jobcenteret i Thisted kommune en indsats for at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud. Den primære indsats består i et mobilt sundhedscenter, som vil være til stede på arbejdspladser.

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune gennemfører i samarbejde med 3F Djursland, FOA Randers, LO Djursland, Metal Østjylland, BUPL Østjylland og DGI Østjylland en indsats for at rekruttering til kommunale sundhedstilbud. Indsatsen består i øget og målrettet formidling af kommunale tilbud til den relevante målgruppe. Dette bl.a. ved at arbejde med ambassadører for indsatsen.

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune gennemfører i samarbejde med 3F, FOA, Agri Nord, Pension Danmark og Industriens Pension en indsats for rekruttering til kommunale sundhedstilbud. Dette primært ved at systematisere samarbejdet med de nævnte partnere, udvikle nye kommunikationsstrategier og forankre dette i et årshjul.

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune gennemfører i samarbejde med 3F Mariager Fjord, Agri Nord og Virksomhedsservice Mariagerfjord kommune en indsats for at styrke rekrutteringsindsatsen til kommunale sundhedstilbud.  Indsatsen foregår på arbejdspladser, ved fagforeningsarrangementer og ved andre sociale arrangementer for målgruppen. 

Greve Kommune

Greve Kommune gennemfører i samarbejde med 3F Køge Bugt, FOA og Greve Nord Projektet en indsats for at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud. I regi af disse samarbejdspartnere gennemføres individuelle samtaler. 

Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune gennemfører i samarbejde med Krifa, Boligforeningen Fremad, Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932, Bramming Boligforening, Ribe Boligforening, Dansk Metal Vest og Det faglige hus en indsats for rekruttering af borgere til kommunale sundhedstilbud. Der udarbejdes målrettet informationsmateriale til fagforeninger og boligforeninger.

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune gennemfører i samarbejde med 3F og Linak A/S en indsats for at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud. Der udvikles og afprøves rekrutteringsmetoder på virksomheder og i regi af fagforeningsaktiviteter. 

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune gennemfører i samarbejde med med FOA Roskilde en indsats for at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud. Der udarbejdes en samarbejdsmodel og gennemføres kompetenceudvikling i sundhedsfremme, forebyggelse og motivation. 

Næstved Kommune

Næstved Kommune gennemfører i samarbejde med FOA Sydsjælland, 3F Sydsjælland, Metal Sydøst og Industriens Pension en indsats for at styrke rekruttering til kommunale sundhedstilbud. Der gennemføres samtaler på virksomheder og i fagforeningsregi. 

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune gennemfører i samarbejde med FOA, 3F, Pension Danmark og Pensam en indsats for at styrke rekrutteringen til kommunale sundhedstilbud. Der etableres et samarbejde med relevante virksomheder om en informationsindsats og om gennemførelse af sundhedssamtaler.   

Ansøger

Projekt

Bevilget beløb

Vesthimmerland Kommune

Projekt styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud i Vesthimmerlands kommune

2.000.000

Thisted Kommune

Styrket rekruttering af voksne i alderen 40-60 år til Thisted Kommunes sundhedstilbud

1.712.500

Syddjurs Kommune

Kort og godt! Kort indsats – godt liv

3.000.000

Jammerbugt Kommune

Rekrutteringshjulet – et udviklingsprojekt baseret på partnerskaber i en landkommune, med entydigt fokus på rekruttering af borgere, som er i særlig risiko for at udvikle muskel-skelet lidelser og livsstilssygdomme

2.332.380

Mariagerfjord Kommune

Syn for sagen – Et gratis sundhedstjek til dig

2.074.035

Greve Kommune

Sund hele livet

2.262.185

Esbjerg Kommune

Styrket rekruttering til sundhedstilbud

1.518.900

Sønderborg Kommune

Tjek på din sundhed?

2.500.000

Roskilde Kommune

Er du sund og rask? – et partnerskab mellem FOA Roskilde og Roskilde kommune

2.100.000

Næstved Kommune

Projekt krop og job – Næstved kommune

3.500.000

Aalborg Kommune

Styrket rekruttering på virksomheder til kommunale tilbud

4.000.000

Baggrund

Der er gennem de seneste 20-25 år sket en kraftigt stigning i en række sygdomme, der er relateret til sundhedsadfærd. Det drejer sig bl.a. om diabetes, hvor der er set en fordobling i antallet af borgere med diabetes fra 2000 – 2012, ligesom der også ses stigninger i sygdomme som KOL og kræft.

Den sociale fordeling af flere af disse sygdomme er meget skæv, bl.a. er sandsynligheden for at være diagnosticeret med diabetes to gange større for personer uden kompetencegivende uddannelse, sammenlignet med personer med en lang uddannelse, mens det er næsten fire gange større for borgere med KOL. Derudover er muskel-skelet lidelser meget udbredte og ofte forebyggelige lidelser, hvor der også har været en stigning, og hvor der også ses en klar social gradient i forekomsten.

Der er endvidere en social ulighed i dødeligheden af sygdomme som KOL, diabetes type 2, apopleksi og iskæmisk hjertesygdom. Dette er ikke en konsekvens af indsatsen i sundhedsvæsnet, men kan i høj grad føres tilbage til ulighed i forekomsten af disse sygdomme. Den sociale ulighed i forekomsten af disse sygdomme er i vid udstrækning knyttet til forekomsten og koncentrationen af risikofaktorer.

I forhold til muskel-skelet lidelser, så er konsekvenserne her knyttet til risikoen for at miste kontakten til arbejdsmarkedet, samt lange behandlingsforløb, snarere end en markant overdødelighed.
En forstærket indsats i forhold til at identificere borgere med en særlig risiko for at udvikle muskel-skelet lidelser, KOL, diabetes og hjertekarsygdomme, og en forstærket forebyggelsesindsats målrettet denne målgruppe, forventes på lang sigt at kunne bidrage til en reduktion i forekomsten af disse sygdomme, og hermed bidrage til at disse borgere forbliver selvhjulpne.

Projekterne vil bidrage til et udviklingsarbejde i forhold til at målrette rekrutteringen til de borgere, som er i særlig risiko for at udvikle muskel-skelet lidelser mv.

Opdateret 26 AUG 2019